Симптоми бізнесового нарцисизму, культурного та правового нігілізму як свідчення відсутності національної ідеології у державі

Богдан Андрушків, Ольга Владимир, Наталія Кирич, Ольга Погайдак

Анотація


Досліджено особливості розвитку таких негативних явищ, як бізнесовий нарцисизм, культурний та правовий нігілізм, що з’явилися внаслідок нехтування ідеологічним напрямом розвитку держави та національної економіки. На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду роботи державних органів влади, суб’єктів господарювання виявлено проблеми їх ідеологічного забезпечення та розвитку вcтановлено закономірності взаємозв’язку між бізнесовим нарцисизмом, культурним та правовим нігілізмом та особливостями впровадження інноваційних технологій на різних рівнях управління. Здійснено дослідження існування цих явищ в умовах трансформаційної економіки посттоталітарного суспільства. Розкрито можливості підвищення відповідальності за ефективність суспільного розвитку та промислового виробництва, в тому числі шляхом впровадження духовних, культурних і морально-етичних складових, інноваційно-управлінських процесів та інноваційних засобів модернізації виробничо-технологічних процесів. Встановлено, що одним з найбільш прийнятних методів оцінки стабільності функціонування підприємств з точки зору ефективності використання згаданих чинників в контексті Європейських вимог можуть використовуватися не лише інноваційні засоби, але і ліквідація таких негативних явищ як бізнесовий нарцисизм, культурний та правовий нігілізм. Вказано, що подолання цих негативних явищ шляхом розробки та впровадження ідеологічної державної політики дозволить розробити ефективні важелі розвитку національної економіки та державності. Обґрунтовано, що ідеологічні чинники забезпечують умови стабільного функціонування промислових підприємств України в умовах внутрішнього національного ринку та створюють передумови їх конкурентоспроможності серед підприємств країн Європейського Союзу. Визначено основні суспільні обставини, які перешкоджають впровадженню ідеологічної державної політики та боротьбі з бізнесовим нарцисизмом, культурним та правовим нігілізмом, зокрема, відсутність налагодженої правової та судочинної системи, корумпованість та олігархізація, безвідповідальність та безкарність.

Ключові слова


бізнесовий нарцисизм; культурний та правовий нігілізм; інновації; ідеологія; державна політика; промислові підприємства; стратегія; фінанси; трансформаційне суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Свинаренко Ю. В. Поняття нарцисизм та його характеристика / Ю. В. Свинаренко // Психологічне консультування і психотерапія. – 2014. – Вип. (1-2), С. 265–271.

Соколова Е. Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен / Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 114–128.

Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики / М. Г. Тофтул – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.

Лютий Т. B. Філософський енциклопедичний словник / Т. B. Лютий, за заг. ред. В. І. Шинкарук. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Андрушків Б. М. Інноваційна політика / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2012. – 484 с.

Андрушків Б. М. Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання як інструментом підвищення їхньої конкурентоспроможності (європейські акценти) / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 2 (49). – С. 134–143

Федишин І. Б. Особливості впровадження інновацій в умовах трансформації промислових підприємств (Європейські акценти) / І. Б. Федишин; за заг. ред. Н. Б. Кирич. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 248 с.

Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528 с.

Владимир О. Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення / О. Владимир // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – № 1. – С. 71–80

Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Б. М. Андрушків. – Тернопіль : Терно-граф, 2008.– 424 c.

Кирич Н. Б. Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства / Н. Б. Кирич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 3. – С. 136–142.

References

Svynarenko Yu.V. Ponyattya nartsysyzm ta yoho kharakterystyka [The concept of narcissism and its characteristics]. Psykholohichne konsul’tuvannya i psykhoterapiya – Psychological Counseling and Psychotherapy, 2014, No. 1-2, p. 265-271 [in Ukrainian].

Sokolova Ye.T. Nartsissizm kak klinicheskiy i sotsiokulturnyiy fenomen [Narcissism as a clinical and sociocultural phenomenon]. Voprosyi psihologii – Issues of Psychology, 2009, No. 1, p. 114-128 [in Russian].

Toftul M. H. Suchasnyi slovnyk z etyky [Contemporary Dictionary of Ethics]. Zhytomyr, 2014, 416 p. [in Ukrainian].

Lyutyi T. V., Shynkaruk V. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Kyiv: Abrys, 2002, 742 p. [in Ukrainian].

Andrushkiv B. M., Bortnyak F. V. Innovatsiyna polityka [Innovation policy]. Ternopil: Terno-Hraf, 2012, 484p. [in Ukrainian].

Andrushkiv B. M., Kyrych N. B., Pohaidak O. B. et al. Osoblyvosti vykorystannia derzhavnykh vazheliv upravlinnya innovatykoiu subiektiv hospodariuvannia yak instrumentom pidvyshchennya yikhn’oyi konkurentospromozhnosti (yevropeys’ki aktsenty) [Features of state levers usage in innovation management as a tool for improving their competitiveness (European focus)]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho

upravlinnya – Theory and Practice of Public Administration, 2015, No. 2(49), p. 134-143 [in Ukrainian].

Fedyshyn I. B., Kyrych N. B. Osoblyvosti vprovadzhennia innovatsii v umovakh transformatsii promyslovykh pidpryyemstv (Yevropeys’ki aktsenty) [Features of innovation in terms of transformation of industrial enterprises (European Focus)]. Ternopil: Terno-Hraf, 2014, 248 p. [in Ukrainian].

Andrushkiv B. M., Chernychynets S. P. Korporatyvna kultura [Corporate culture]. Kyiv: Kondor, 2011, 528 p. [in Ukrainian].

Vladymyr O. Chesnyi biznes v Ukraiini: neobkhidna obiektyvnist ta peredumovy vvedennia [Honest business in Ukraine: the necessary objectivity and prerequisites for introduction]. Visnyk Ternopils’koho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – The Herald of Ternopil National Economic University, Ternopil: TNEU, 2014, No. 1, p. 71-80. [in Ukrainian].

Andrushkiv B. M. Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva i pidpryiemnytstva. Antyreiderstvo [Economic and property security of enterprise and entrepreneurship. Antiraiding]. Ternopil: Terno-Hraf, 2008, 424 p. [in Ukrainian].

Kyrych N. B. Teoretychni ta prykladni mekhanizmy upravlinnia stratehiieiu pidvyshchennia hospodarsko-finansovoyi stabilnosti pidpryiemstva [Theoretical and applied mechanisms of management of improving the economic and financial stability of the enterprise]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky – Economics:

problems of theory and practice, 2008, No. 3, p. 136-142. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.237

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.