Розвиток організаційно-методичних аспектів обліку операцій застави у кредитних спілках

Сергій Легенчук, Ірина Вигівська, Оксана Грицак

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень у напрямі удосконалення бухгалтерського обліку операцій застави в кредитних спілках. Встановлено існування ряду невирішених та дискусійних питань облікового відображення операцій застави, пов’язаних з особливостями різних видів застави та специфікою діяльності кредитних спілок. Визначено причини та шляхи необхідності удосконалення теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку в контексті появи корпоративних скандалів. Обґрунтовано залежність подальшого прогресивного розвитку методології бухгалтерського обліку від  застосування окремих елементів методу обліку до складових його предмету. Обґрунтовано доцільність закріплення в наказі про облікову політику переліку документів, необхідних для здійснення і реєстрації операцій застави. Виходячи з сутності застави як способу забезпечення виконання зобов’язань перед кредитною спілкою, запропоновано перейменувати позабалансовий рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» на «Забезпечення виконання зобов’язань отримані». Розроблено зразок робочого плану рахунків для бухгалтерського обліку операцій застави в кредитних спілках за відповідними аналітичними розрізами, що дає змогу кредитним спілкам отримувати детальну інформацію про операції застави. Проаналізовано особливості бухгалтерського відображення операцій застави в кредитних спілках згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Запропоновано перейменувати рахунок 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» у «Забезпечення договірних зобов’язань». Обґрунтовано доцільність проведення регулярної переоцінки вартості об’єктів застави, що використовуються для одержання кредитів в кредитній спілці, і ринкова вартість яких має високу волатильність. Розроблено розрахунок вартості об’єкта застави на етапі переддоговірної роботи на прикладі патенту на винахід. Уточнено порядок проведення інвентаризації об’єктів застави в кредитних спілках.

Ключові слова


облік; операції застави; кредит; кредитні спілки; забезпечення договірних зобов’язань

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про кредитні спілки: Закон України № 901-VIII від 23.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.

Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2017 рік // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvityNatskomfinposluh.html.

Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : моногр. / В. М. Жук. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. – 648 с.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 320 с.

Корягін М. В. Побудова методології бухгалтерського обліку / М. В. Корягін // Економiка та держава. – 2018. – № 11. – С. 27–31.

Шпак В. А. Підходи до розвитку бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – № 1 (1). – С. 80–84.

Яремко І. Й. Передумови розвитку науково-теоретичних основ і методологічних засад системи бухгалтерського обліку / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 721: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 265–268.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 (МСБО 40) Інвестиційна нерухомість // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_026.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 (МСФЗ 7). Фінансові інструменти: розкриття інформації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_007.

Организация учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (СКПК) / под общ. ред. И. В. Палаткина. – Пенза, – 2008. – 146 с.

References

Pro kredytni spilky: Zakon Ukrainy № 901-VIII vid 23.12.2015 [On Credit Unions: Law of Ukraine No. 901-VIII of 23.12.2015], from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14 [in Ukrainian].

Publichnyi zvit pro diialnist Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh, za 2017 rik [Public report on the performance of the National Commission that carries out state regulation on the market of financial services, 2017], from https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvityNatskomfinposluh.html [in Ukrainian].

Zhuk V. M. Kontseptsiia rozvytku bukhhalterskoho obliku v ahrarnomu sektori ekonomiky [The concept of developing accounting in the agricultural sector of the economy]. Kyiv, 2009, 648 p. [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku bukhhalterskoho obliku, analizu ta audytu v Ukraini [The concept of developing accounting, analysis and audit in Ukraine]. Ternopil, 2015, 320 p. [in Ukrainian].

Koriahin M. V. Pobudova metodolohii bukhhalterskoho obliku [Establishing the methodology of accounting]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State, 2018, No. 11, p. 27-31 [in Ukrainian].

Shpak V. А. Pidkhody do rozvytku bukhhalterskoho obliku [Approaches to the development of accounting]. Internauka – Inter-Science, 2017, No. 1 (1), p. 80-84 [in Ukrainian].

Yaremko I. Y. Peredumovy rozvytku naukovo-teoretychnykh osnov i

metodolohichnykh zasad systemy bukhhalterskoho obliku [Prerequisites for the development of research and theoretical foundations and methodological principles of the accounting system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of Lviv National Politechnic University, 2012, № 721, p. 265-268. [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 40 (MSBO 40) Investytsiina nerukhomist [International Accounting Standard 40 (IAS 40) Investment Property], from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_026 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 7 (MSFZ 7). Finansovi instrumenty: rozkryttia informatsii [International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7). Financial Instruments: disclosing information], from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_007 [in Ukrainian].

Orhanizatsiia ucheta v selskokhoziaistvennykh kreditnykh potrebitelskikh kooperativakh [Organization of accounting in agricultural credit consumer cooperatives]. Penza, 2008, 146 p. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.209

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.