Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у системі управління витратами на економічну безпеку

Василь Дерій, Інна Мельничук

Анотація


Вказано, що термін «бухгалтерський облік» має право на існування, допоки принципово не змінились його призначення і зміст. Зазначено, що слово «бухгалтерський» не втратило ще своєї актуальності зважаючи на те, що воно походить від німецького «buch», що у перекладі українською мовою означає «книга». Наголошено, що нині на зміну застарілим паперовим книгам (носіям інформації) прийшли новітні електронні книги, які зараз набули значного поширення. Обґрунтовано, що вдосконалення системи обліку заходів з економічної безпеки  підприємства доцільно проводити через виокремлення інформації на відповідних субрахунках до синтетичного рахунку 92 «Адміністративні витрати»: 921 «Загальні корпоративні витрати»; 922 «Витрати на відрядження і апарат управління підприємством»; субрахунок 923 «Витрати на необоротні матеріальні активи загальногосподарського призначення»; 924 «Винагороди за консультативні, інформаційні, аудиторські та інші послуги»; 925 «Витрати на оплату послуг зв’язку, Інтернету»; 926 «Витрати на врегулювання судових спорів»; 927 «Сума податків, зборів (обов’язкові платежі, ліцензії)»; 928 «Оплата послуг комерційних банків»; 929 «Інші витрати загальногосподарського призначення». Доведено, що до аналітичного рахунку 9291 «Витрати на економічну безпеку підприємства» варто відкривати такі аналітичні рахунки другого (нижчого) порядку: 92911 «Витрати на утримання служби внутрішньої безпеки»; 92912 «Витрати на захист даних та забезпечення збереження комерційної таємниці»; 92913 «Витрати на отримання, зберігання і передавання техніко-економічної інформації»; 92914 «Витрати на проведення набору фахівців у сфері економічної безпеки». Акцентовано, що доцільно резервувати джерела покриття витрат на підтримку економічної безпеки на синтетичному рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» з формуванням субрахунку 471 «Забезпечення інших витрат і платежів» та аналітичних рахунків до нього: 4711 «Технічне оснащення економічної діяльності з безпеки»; 4712 «Використання, обслуговування і ремонт техніки із підтримки економічної безпеки»; 4713 «Кадрова підтримка економічної безпеки». Зазначено, що під час аналізу витрат потрібно детально вивчити  динаміку і структуру витрат згідно з бюджетом витрат на економічну безпеку підприємства, необхідно також визначити основні позитивні та негативні чинники, які суттєво впливають на такі витрати. Визнано, що це дає змогу розробляти певні заходи, що частково або повністю усуватимуть дію негативних факторів стосовно витрат на економічну
безпеку підприємства. Аудит витрат на економічну безпеку  запропоновано проводити за відношенням до бюджетів таких витрат, за статтями і елементами, за ефективністю їх здійснення, за тривалістю дії витрат на економічну безпеку тощо.

Ключові слова


економічна безпека; бухгалтерський облік; економічний аналіз; аудит; обліково-аналітичне забезпечення; адміністративні витрати; витрати на безпеку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонова О. М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 189–194. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_25.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень / Л. В. Гнилицька // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 1. – С. 146–154. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2011_1_24.

Дергачова В. В. Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Дергачова, Я. О. Колешня // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2017. – № 14. – С. 431–437. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_68.

Іванюта Т. М. Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств / Т. М. Іванюта // Вісник Одеського національного університету. – 2013. Т. 18 – Вип. 1 (1). – С. 137–141. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__32. – (Сер. «Економіка»).

Меліхова Т. О. Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку / Т. О. Меліхова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – № 1. – С. 76–82. – (Сер. «Економічні науки»).

Мокій А. І. Економічна безпека підприємницької діяльності в Україні: виклики і загрози / А. І Мокій, О. І. Дацко // Часопис економічних реформ. – 2017. – № 1. – С. 17–24. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_1_6.

Овчаренко Л. В. Фактори позитивного та негативного впливу на економічну безпеку підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Овчаренко, Р. І. Овчаренко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 1. – С. 92–95. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_16.

Олійник С. О. Внутрішній аудит у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / С. О. Олійник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 181(3). – С. 213–218. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__42. – (Сер. «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»).

Олійничук О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (17). – С. 41–46. – (Сер. «Економічні науки»).

Сопко В. В. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Сопко // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Вип. 2. – С. 241–251. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_2_29.

Ткач В. О. Моделювання рівня впливу загроз на економічну безпеку

підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Ткач, І. О. Клопов // Економічна та продовольча безпека України. – 2015. – № 3–4. – С. 5–13. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/epbu_2015_3-4_3.

Штангрет А. М. Обліково-аналітичне забезпечення як основа прийняття рішень суб’єктами економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Штангрет // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. Вип. – 2 (07). – С. 167–170. – Режим доступу : www.easterneuropr-emb.in.ua/journal/7_2017/32.pdf.

Reference

Antonova O. M. Osnovni typy ta kharakterystyka nehatyvnoho vplyvu na

ekonomichnu bezpeku pidpryiemstva [The main types and characteristics of the negative impact on the economic security of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky –Current Problems of Economics, 2015, No. 2, p. 189-194, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_25 [in Ukrainian].

Hnylytska L. V. Oblikovo-analitychne zabezpechennia funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia yak obiekt naukovykh doslidzhen [Accounting and analytical support for the economic security system of business entities as a research object]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 2011, No. 1, p. 146-154, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2011_1_24 [in Ukrainian].

Derhachova V. V., Koleshnia Ya. O. Vplyv suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii na ekonomichnu bezpeku pidpryiemstva [The impact of modern information technology on the economic security of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut” – Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 2017, No. 14, p. 431-437, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_68 [in Ukrainian].

Ivaniuta T. M. Metodychni pidkhody do analizu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Methodical approaches to the analysis of economic security of enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika – Bulletin of Odessa National University. Economics, 2013, No. 18, 1 (1), p. 137-141, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__32 [in Ukrainian].

Melikhova T. O. Rozrobka hrafichnoi analohovoi modeli formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na dovhostrokovyi period z metoiu vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti vytrat na yoho ekonomichnu bezpeku [Development of a graphical analog model for the formation of economic security of the enterprise for the long term in order to determine the economic cost-effectiveness of its economic security]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of Zhytomyr State Technological University.

Series: Economic Sciences, 2018, No. 1, p. 76-82 [in Ukrainian].

Mokii A. I., Datsko O. I. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini: vyklyky i zahrozy [Economic security of entrepreneurship in Ukraine: challenges and threats]. Chasopys ekonomichnykh reform – Journal of Economic Reforms, 2017, No. 1, p. 17-24, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_1_6 [in Ukrainian].

Ovcharenko L. V., Ovcharenko R. I. Faktory pozytyvnoho ta nehatyvnoho vplyvu na ekonomichnu bezpeku pidpryiemstva [Factors of positive and negative impact on the economic security of an enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the System Approach in Economics, 2018, No. 1, p. 92-95, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_16 [in Ukrainian].

Oliinyk S. O. Vnutrishnii audyt u systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Internal audit in the system of economic security of the enterprise]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes – Scientific Bulletin of National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Series: Economics, Agrarian Management, Business, 2013, No. 181 (3), p. 213-218, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__42 [in Ukrainian].

Oliinychuk O. I. Oblikovo-informatsiine zabezpechennia formuvannia i implementatsii stratehii ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Accounting and information support for the formation and implementation of the strategy of economic security of the enterprise]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Visnyk of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences, 2015, No. 1 (17), p. 41-46 [in Ukrainian].

Sopko V. V. Orhanizatsiia otsinky i obliku dokhodiv ta vytrat v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Organization of valuation and accounting of incomes and expenses in the system of economic security of the enterprise]. Finansy, oblik i audyt – Finance, Accounting and Audit, 2013, No. 2, p. 241-251, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_2_29 [in Ukrainian].

Tkach V. O., Klopov I. O. Modeliuvannia rivnia vplyvu zahroz na ekonomichnu bezpeku pidpryiemstva [Modelling of the level of influence of threats on the economic safety of the enterprise]. Ekonomichna ta prodovolcha bezpeka Ukrainy – Economic and food safety of Ukraine, 2015, No. 3-4, p. 5-13, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/epbu_2015_3-4_3 [in Ukrainian].

Shtanhret A. M. Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak osnova pryiniattia rishen subiektamy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Accounting and analytical support as a basis for decision-making relating to economic security of the enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 2017, No. 2 (07), p. 167-170, from www.easterneuropr-emb.in.ua/journal/7_2017/32.pdf [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.