Аудит податків і платежів у контексті оптимізації діяльності підприємства

Михайло Лучко, Анастасія Зінкевич

Анотація


Висвітлено роль податкових платежів у формуванні доходів Державного
бюджету України. Обґрунтовано вплив аудиту податків і платежів на ефективність діяльності підприємства. Доведено важливість процедур внутрішнього податкового аудиту задля оптимізації фінансової політики підприємства. Наведено визначення податкової оптимізації та  побудовано структурно-логічну схему підвищення рівня ефективності оподаткування на підприємстві. Акцентовано, що результативне управління податковими зобовʼязаннями передбачає формування системи податкового планування або здійснення функцій з встановлення податкової дисципліни у межах комплексного управління. Зазначено, що в контексті цього систематизовано чинники, що впливають на якість аудиту податків і платежів у процесі оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання. Вказано, що до них належать такі: рівень кваліфікації аудиторів; залучення різного роду висококваліфікованих спеціалістів; незалежність і конфіденційність в аудиторській оцінці; висока мобільність; накопичений досвід у роботі з фінансовою звітністю; рівень відповідальності. Запропоновано концепти  удосконалення системи аудиту податків і платежів в Україні в контексті забезпечення ефективного податкового менеджменту на підприємстві. Доведено, що мінімізації податкових ризиків у підприємницькій діяльності сприятиме своєчасний аудит податків і платежів, який буде націлюватися на  оптимізацію податкової та облікової політики підприємства з урахуванням актуальних змін законодавчого регулювання та новацій аудиторської
діяльності зарубіжних країн.

Ключові слова


аудит податків і платежів; податкове планування; облік податкових зобов’язань; податкова оптимізація; внутрішній контроль; аудиторська діяльність; податковий менеджмент; підприємництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Матвієнко Т. О. Нові підходи до обліку та контролю зобов’язань за податками і зборами в умовах реформування податкової системи України / Т. О. Матвієнко // Економічний часопис XXI. – 2010. – № 1–12. – С. 86–88.

Шот А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість / А. Шот, Ю. Платонова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2018. – № 2 (14). – С. 151–158.

Семенко Т. М. Податковий і фінансовий облік ПДВ згідно з Податковим кодексом України / Т. М. Семенко // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 2. – С. 52–57.

Оптимізація і мінімізація податків : за матер. компанії «Аудит. Бухгалтерія, Аутсорсинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhuslugi.com.ua/ua/informatsiya/informatsiya-dlya-yuridichnikh-osib/optimizatsiyapodatkovogo-navantazhennya-inimizatsiya-podatkiv.html.

Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра екон. наук : 08.00. 09 / М. Р. Лучко. – К., 2008. – 29 с.

Матвієнко Т. О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств / Т. О. Матвієнко // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 32–35.

Мельник В. М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу : моногр. / В. М. Мельник. – К. : Компютерпрес, 2006. – 277 с.

Попова Л. В. Аудит налогобложения : учебн. пособ. / Л. В. Попова, Л. Н. Никулина. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 192 с.

Костюк Б. В. Організація податкового аудиту на підприємстві / Б. В. Костюк // Економіка і регіон. – 2015. – № 1. – С. 124–129.

Кулик Р. Р. Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання: доцільність залучення аудиторських фірм / Р. Р. Кулик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2011. – Вип. 16. – С. 168–174. – («Сер. Економіка»).

Khadijah Isa, Jeff Pope. Corporate Tax Audits: Evidence from Malaysia / Global Review of Accounting and Finance. – 2011. – Vol. 2., № 1. – Pp. 42–56.

Шмичкова І. Ю. Концепція вдосконалення системи аудиту оподаткування прибутку в Україні / І. Ю. Шмичкова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.

Риженко І. Є. Податковий аудит як засіб забезпечення контрольних функцій держави у сфері оподаткування / І. Є. Риженко // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 26–28.

Лучко М. Р. Аналіз в аудиті: окремі питання застосування / М. Р. Лучко // Економічний аналіз. – 2017 р. – Т. 27. – № 4. – С. 11–19.

References

Matviienko T. O. Novi pidkhody do obliku ta kontroliu zoboviazan za podatkamy i zboramy v umovakh reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy [New approaches to accounting and control over tax and duty obligations in the context of reforming the tax system of Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys XXI – Economic Annals XXI, 2010, No. 11-12, p. 86-88 [in Ukrainian].

Shot A., Platonova Yu. Problemy ta napriamy vdoskonalennia obliku rozrakhunkiv za podatkom na dodanu vartist [Challenges and ways to improve accounting of VAT calculations]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, 2018, No. 2 (14), p. 151-158 [in Ukrainian].

Semenko T. M. Podatkovyi i finansovyi oblik PDV zghidno z Podatkovym kodeksom Ukrainy [Tax and financial accounting of VAT according to the Tax Code of Ukraine]. Oblik i finansy APK – Accounting and Finance of Agro-Industrial Complex, 2011, No. 2, p. 52-57 [in Ukrainian].

Optymizatsiia i minimizatsiia podatkiv: za mater. kompanii «Audyt. Bukhhalteriia, Autsorsynh» [Tax optimization and minimization: based on data from “The Audit. Accounting. Outsourcing Company”], from http://www.buhuslugi.com.ua/ua/informatsiya/informatsiya-dlya-yuridichnikh-osib/optimizatsiya-podatkovogonavantazhennya-minimizatsiya-podatkiv.html [in Ukrainian].

Luchko M. R. Konsolidovana finansova zvitnist: systemnyi pidkhid do pobudovy ta rozvytku [Consolidated financial accountability: system approach to building and development]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 2008, 29 p. [in Ukrainian].

Matviienko T. O. Udoskonalennia informatsiinoho zabezpechennia podatkovoho planuvannia pererobnykh pidpryiemstv [Improvement of information provision of tax planning in processing enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 2012, No. 8, p. 32-35 [in Ukrainian].

Melnyk V. M. Opodatkuvannia: naukove obgruntuvannia ta orhanizatsiia protsesu [Taxation: scientific basis and organization of process]. Kyiv: Kompiuterpres, 2006, 277 p. [in Ukrainian].

Popova L. V., Nikulina L. N. Audit nalogooblozheniia [Audit of taxation]. Moscow: Delo i Servis, 2009, 192 p. [in Russian].

Kostiuk B. V. Orhanizatsiia podatkovoho audytu na pidpryiemstvi [Organisation of tax audit in enterprises]. Ekonomika i rehion – Economy and Region, 2015, No. 1, p. 124-129 [in Ukrainian].

Kulyk R. R. Otsiniuvannia finansovoho stanu subiektiv hospodariuvannia: dotsilnist zaluchennia audytorskykh firm [Estimation of financial position of business entities: the necessity of involving audit firms]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia – Scientific Notes of Ostroh Academy National University, 2011, Issue 16, p. 168-174 [in Ukrainian].

Isa K., Pope J.Corporate Tax Audits: Evidence from Malaysia. Global Review of Accounting and Finance, 2011, Vol. 2, No. 1, p. 42-56 [in English].

Shmychkova I. Yu. Kontseptsiia vdoskonalennia systemy audytu opodatkuvannia prybutku v Ukraini [The concept of improving taxation of profits in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, 2015, No. 11 [in Ukrainian].

Ryzhenko I. Ye. Podatkovyi audyt yak zasib zabezpechennia kontrolnykh funktsii derzhavy u sferi opodatkuvannia [Tax audit as a means of ensuring the state control functions in the field of taxation]. Ekonomika rozvytku – Economics of Development, 2010, No. 1 (53), p. 26-28 [in Ukrainian].

Luchko M. R. Analiz v audyti: okremi pytannia zastosuvannia [Analysis in audit: certain issues of applying]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2017, Vol. 27, No. 4, p. 11-19 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.186

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.