Принципи здоровя як вагомий фактор впливу на розвиток органічного сільського господарства України

Євген Милованов

Анотація


Здійснено порівняльний аналіз органічного та конвенційного агровиробництва з урахуванням параметрів, важливих для здоровʼя людини та висвітлено потенційний вплив практики органічного менеджменту на розвиток збалансованих харчових систем. Зазначено, що споживання органічних продуктів може знизити ризик розвитку алергічних захворювань, надлишкової ваги та ожиріння, але поки що залишається потреба у більш переконливих доказах, оскільки споживачі органічних продуктів мають загалом більш здоровий спосіб життя. Розглянуто наукові експерименти на тваринах, які свідчать про те, що корми, одержані від органічного та конвенційного виробництва, по-різному впливають на ріст і розвиток. Зауважено, що в органічному сільському господарстві використання синтетичних пестицидів  заборонено, тоді як залишки у конвенційних фруктах і овочах є основним джерелом впливу пестицидів на людину. Подано динаміку використання засобів захисту рослин вітчизняними господарствами та наведена порівняльна характеристика кількості внесення пестицидів в Україні та світі протягом останніх років. Наголошено, що епідеміологічні дослідження повідомляють про несприятливий вплив пестицидів на когнітивний розвиток дітей та канцерогенний ризик для здоровʼя населення, але ці дані досі не застосовувалися в офіційних оцінках ризику окремих пестицидів. Зазначено, що розвиток органічного сільського господарства також знижує професійний вплив пестицидів на сільськогосподарських працівників та жителів сільської місцевості. Акцентовано увагу на занепокоєнні наукових кіл щодо поширення використання антибіотиків при конвенційному вирощуванні тварин як ключового фактору стійкості до антибіотиків у населення, на противагу органічному тваринництву, де застосування антибіотиків дуже обмежене. Зроблено висновок, що виробництво органічних харчових продуктів має кілька задокументованих і потенційних переваг для організму людини, тому швидше за все сприятиме здоровʼю населення. Подано рекомендації щодо майбутніх напрямів досліджень, для подальшої конкретизації даного потенціалу для забезпечення здоровʼя населення, тварин, землі та всього навколишнього середовища. На основі висновку щодо потенційного позитивного впливу на здоровʼя від виробництва та вживання органічних харчових продуктів.

Ключові слова


органічне сільське господарство; принцип здоровʼя; безпечність харчових продуктів; залишки пестицидів; конвенційне агровиробництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безконтрольне використання пестицидів в Україні // Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epl.org.ua/ environment/analitychna-zapyska-bezkontrolne-vykorystannya-pestytsydiv-vukrayini/#sdfootnote4anc (дата звернення: 08.02.2019 р.).

Бубела Т. Безпечність та якість харчової продукції / Т. Бубела, О. Воробець // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий наук.-техн. зб. Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – Вип. – 71. С. 139–144.

Гліфосат у крові вагітних селянок // Журнал ORGANIC.UA. – № 06–08(41). – 2017. С. 17.

Заклади охорони здоровʼя та захворюваність населення України у 2017 році: Стат. збір. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_ zoz_17.pdf (дата звернення: 28.02.2019 р.).

Кошкалда І. В. Актуальні питання продовольчого забезпечення / І. В. Кошкалда // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2017. – Вип. 4. С. 207–212. – (Сер.: «Економіка і менеджмент»).

Офіційний сайт Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 (дата звернення: 01.03.2019 р.).

Сільське господарство України у 2017 р. : стат. зб. – Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf (дата звернення: 01.03.2019 р.).

Терещенко В. К. Розвиток органічного сільського господарства як фактор прискорення екологізації агровиробництва / В. К. Терещенко, Є. В. Милованов // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 10(787). – С. 75–83.

Abete I., Romaguera D., Vieira A.R., Lopez de Munain A., Norat T. Association between total, processed, red and white meat consumption and all-cause, CVD and IHD mortality: a meta-analysis of cohort studies. Br J Nutr. 2014, 112(5):762–775.

Boeing H., Bechthold A., Bub A., Ellinger S., Haller D., Kroke A., Leschik-Bonnet E., Muller M.J., Oberritter H., Schulze M., et al. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases. Eur J Nutr. 2012, 51(6):637–663.

Dangour, K., Hayter A., Aikenhead, A., Allen, E., Uauy, R. Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2010, 92(1):203–210.

Eisinger-Watzl M., Wittig F., Heuer T., Hoffmann I. Customers purchasing organic food – do they live healthier? Results of the German National Nutrition Survey II. Eur J Nutr Food Saf. 2015, 5(1):59–71.

Fagerstedt S., Hesla H.M., Ekhager E., Rosenlund H., Mie A., Benson L., Scheynius A., Alm J. Anthroposophic lifestyle is associated with a lower incidence of food allergen sensitization in early childhood. J Allergy Clin Immunol. 2016, 137(4):1253– 1256.e1251.

Forman J., Silverstein J. Organic foods: health and environmental advantages and disadvantages. Pediatrics. 2012, 130(5):e1406–e1415.

Huber M., van de Vijver L. P., Parmentier H., Savelkoul H., Coulier L., Wopereis S., Verheij E., van der Greef J., Nierop D., Hoogenboom R. A. Effects of organically and conventionally produced feed on biomarkers of health in a chicken model. Br J Nutr. 2010, 103(5):663–676.

Human health implications of organic food and organic agriculture // European Parliamentary Research Service. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf.

Hyland C., Bradman A., Gerona R., Patton S., Zakharevich I., Gunier R.B., Klein K. Organic diet intervention significantly reduces urinary pesticide levels in U.S. children and adults. Environmental Research. 2019, 171:568–575.

IARC Monograph on Glyphosate // The International Agency for Research on Cancer. Retrieved from: https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-newsglyphosate/.

Kesse-Guyot E., Peneau S., Mejean C., Szabo de Edelenyi F., Galan P., Hercberg S., Lairon D. Profiles of organic food consumers in a large sample of French adults: results from the Nutrinet-Sante cohort study. PLoS One. 2013, 8(10):e76998.

Oates L., Cohen M., Braun L., Schembri A., Taskova R. Reduction in urinary organophosphate pesticide metabolites in adults after a week-long organic diet. Environ Res. 2014,132(0):105–111.

Pesticides – Use per area of cropland // FAOSTAT. Retrieved from: http://www.fao. org/faostat/en/#data/EP/visualize

Smith-Spangler C., Brandeau M. L., Hunter G. E,. Bavinger J. C., Pearson M., Eschbach P. J., Sundaram V., Liu H., Schirmer P., Stave C., et al. Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. Ann Intern Med. 2012, 157(5):348–366.

Sri Lankan President announces ban on import of glyphosate herbicide // GMWATCH. Retrieved from: https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/16179-sri-lankanpresident-announces-ban-on-import-of-glyphosate-herbicide.

Stenius F., Swartz J., Lilja G., Borres M., Bottai M., Pershagen G., Scheynius A., Alm J. Lifestyle factors and sensitization in children - the ALADDIN birth cohort. Allergy. 2011, 66(10):1330–1338.

Torjusen H., Brantsaeter A. L., Haugen M., Alexander J., Bakketeig L. S., Lieblein G., Stigum H., Naes T., Swartz J., Holmboe-Ottesen G., et al. Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption: results from the prospective Norwegian mother and child cohort study. BMJ Open. 2014, 4(9):e006143.

Velimirov A., Huber M., Lauridsen C., Rembiałkowska E., Seidel K., Bügel S. Feeding trials in organic food quality and health research. J Sci Food Agric. 2010, 90(2):175–182.

Willer H., Lernoud J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 2019. – 352 p.

Reference

Bezkontrolne vykorystannia pestytsydiv v Ukraini [Uncontrolled use of pesticides], from http://epl.org.ua/environment/analitychna-zapyska-bezkontrolnevykorystannya-pestytsydiv-v-ukrayini/#sdfootnote4anc [in Ukrainian].

Bubela T., Vorobets O. Bezpechnist ta yakist kharchovoi produktsii [Safety and quality of food products]. Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia – Measuring Equipment and Metrology, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho un-tu «Lvivska politekhnika», 2010, Issue 71, p. 139-144 [in Ukrainian].

Hlifosat u krovi vahitnykh selianok [Glyphosate in the blood of rural pregnant women]. Organic. UA, 2017, No. 06-08(41), p. 17 [in Ukrainian].

Zaklady okhorony zdorovʼia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2017 rotsi: Stat. zbir. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Healthcare facilities and morbidity rates in Ukraine, 2017: Statistical book. State Statistics Service of Ukraine], from http:// www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_zoz_17.pdf [in Ukrainian].

Koshkalda I. V. Aktualni pytannia prodovolchoho zabezpechennia [Current issues of provision of food supplies]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Economy and Management, 2017, Issue 4, p. 207-212 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Federatsii orhanichnoho rukhu Ukrainy [Federation of Organic Movement, official site], from http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 [in Ukrainian].

Silske hospodarstvo Ukrainy u 2017 r.: stat. zb. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Agriculture of Ukraine in 2017: Statistical book. State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_ sg2017_pdf [in Ukrainian].

Tereshchenko V. K., Mylovanov Ye. V. Rozvytok orhanichnoho silskoho hospodarstva yak faktor pryskorennia ekolohizatsii ahrovyrobnytstva [The development of oorganic agriculture as a factor environmentalization of agricultural production]. Visnyk ahrarnoi nauky – Bulletin of Agricultural Science, 2018, No. 10(787), p. 75-83 [in Ukrainian].

Abete I., Romaguera D., Vieira A. R., Lopez de Munain A., Norat T. Association between total, processed, red and white meat consumption and all-cause, CVD and IHD mortality: a meta-analysis of cohort studies. British Journal of Nutrition, 2014, No. 112(5), p. 762-775 [in English].

Boeing H., Bechthold A., Bub A., Ellinger S., Haller D., Kroke A., Leschik-Bonnet E., Muller M. J., Oberritter H., Schulze M., et al. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases. European Journal of Nutrition, 2012, No. 51(6), p. 637-663 [in English].

Dangour K., Hayter A., Aikenhead A., Allen E., Uauy R. Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review. The American Journal of Clinical Nutrition, 2010, No. 92(1), p. 203-210 [in English].

Eisinger-Watzl M., Wittig F., Heuer T., Hoffmann I. Customers purchasing organic food – do they live healthier? Results of the German National Nutrition Survey II. European Journal of Nutrition and Food Safety, 2015, No. 5(1), p. 59-71 [in English].

Fagerstedt S., Hesla H.M., Ekhager E., Rosenlund H., Mie A., Benson L., Scheynius A., Alm J. Anthroposophic lifestyle is associated with a lower incidence of food allergen sensitization in early childhood. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2016, No. 137(4), p. 1253-1256 [in English].

Forman J., Silverstein J. Organic foods: health and environmental advantages and disadvantages. Pediatrics, 2012, No. 130(5), p. e1406-e1415 [in English].

Huber M., van de Vijver L. P., Parmentier H., Savelkoul H., Coulier L., Wopereis S., Verheij E., van der Greef J., Nierop D., Hoogenboom R. A. Effects of organically and conventionally produced feed on biomarkers of health in a chicken model. British Journal of Nutrition, 2010, No. 103(5), p. 663-676 [in English].

Human health implications of organic food and organic agriculture. European Parliamentary Research Service, from http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf [in English].

Hyland C., Bradman A., Gerona R., Patton S., Zakharevich I., Gunier R. B., Klein K. Organic diet intervention significantly reduces urinary pesticide levels in U.S. children and adults. Environmental Research. 2019, No. 171, p. 568-575 [in English].

IARC Monograph on Glyphosate. The International Agency for Research on Cancer, from https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/ [in English].

Kesse-Guyot E., Peneau S., Mejean C., Szabo de Edelenyi F., Galan P., Hercberg S., Lairon D. Profiles of organic food consumers in a large sample of French adults: results from the Nutrinet-Sante cohort study. PLoS One, 2013, No. 8(10), p. e76998 [in English].

Oates L., Cohen M., Braun L., Schembri A., Taskova R. Reduction in urinary organophosphate pesticide metabolites in adults after a week-long organic diet. Environmental Research, 2014, No. 132(0), p. 105-111 [in English].

Pesticides – Use per area of cropland. FAOSTAT, from http://www.fao.org/faostat/ en/#data/EP/visualize [in English].

Smith-Spangler C., Brandeau M.L., Hunter G. E,. Bavinger J.C., Pearson M., Eschbach P. J., Sundaram V., Liu H., Schirmer P., Stave C., et al. Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. An International Medicine, 2012, No. 157(5), p. 348-366 [in English].

Sri Lankan President announces ban on import of glyphosate herbicide. GMWATCH, from https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/16179-sri-lankan-presidentannounces-ban-on-import-of-glyphosate-herbicide [in English].

Stenius F., Swartz J., Lilja G., Borres M., Bottai M., Pershagen G., Scheynius A., Alm J. Lifestyle factors and sensitization in children – the ALADDIN birth cohort. Allergy, 2011, No. 66(10), p. 1330-1338 [in English].

Torjusen H., Brantsaeter A. L., Haugen M., Alexander J., Bakketeig L. S., Lieblein G., Stigum H., Naes T., Swartz J., Holmboe-Ottesen G., et al. Reduced risk of preeclampsia with organic vegetable consumption: results from the prospective Norwegian mother and child cohort study. BMJ Open, 2014, No. 4(9), p. e006143 [in English].

Velimirov A., Huber M., Lauridsen C., Rembiałkowska E., Seidel K., Bügel S. Feeding trials in organic food quality and health research. The Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, No. 90(2), p. 175-182 [in English].

Willer H., Lernoud J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 2019, 352 p. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.