Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості

Олена Берестецька

Анотація


Зазначено, що в умовах ринкових відносин кожне підприємство має орієнтуватися на досягнення максимальних результатів своєї діяльності, а наявність на ринку конкуренції ускладнює можливості підприємства в досягненні поставленої мети. Обґрунтовано, що в такому випадку підприємство має постійно створювати та підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво продукції високої якості, здатної якнайкраще задовольняти потреби споживачів. Вказано, що метою статті стала оцінка  конкурентоспроможності вітчизняних підприємств текстильної промисловості та вироблення пропозицій щодо їх конкурентного позиціонування як на національному, так і на міжнародному ринках. Запропоновано модель експертної оцінки конкурентоспроможності текстильної галузі національної економіки.

Зроблено висновок про достатній потенціал до відновлення та конкурентного розвитку текстильної галузі. Наголошено, що домінантами конкурентоспроможності мають стати демократичні ціни, висока якість. Встановлено, що саме вироблення вітчизняними підприємствами  продукції високої якості забезпечуватиме постійну фінансову стійкість підприємства та залучення додаткових інвестицій, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва, створенню додаткових робочих місць, вигіднішому позиціонуванню галузі на національному ринку та  збільшення її експортного потенціалу.


Ключові слова


конкурентоспроможність; текстильна промисловість; якість тканини; модель експертної оцінки конкурентоспромжності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналіт. доп. / Л. В. Дейнеко, В. В. Зимовець, Н. М. Шелудько, І. Г. Яненкова. – К., 2018. С. 51–59.

Наумов О. Б. Стратегія розвитку сировинної бази текстильної промисловості / О. Б. Наумов. – Херсон, 2005. – С. 169–172.

Лабурцева О. І. Маркетингові дослідження українського ринку текстильних виробів: сучасний стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Лабурцева. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/78514102. pdf.

Самойлик Ю. В. Проблема конкурентоспроможності української продукції на ринку / Ю. В. Самойлик, О. А. Волошина, А. О. Миргородська // Економічний форум. – 2016. – №1. – С. 47–53.

Національний класифікатор України ДК 009:20010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчого комітету № 457 від 11.10.2010.

Економічна статистика. Промисловість. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/operativ/ menu/menu_u/prom.htm.

Індекс промислового виробництва (2010–2019 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/.

Бережна Л. В. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. – К., 2009. – С. 108.

Миколайчук Н. С. Шляхи відродження конкурентоспроможності текстильних підприємств України / Н. С. Миколайчук // Економiка та держава. – 2017. – №9. – С. 21–24.

References

Deineko L. V., ZymovetsV. V., Sheludko N. M., YanenkovaI. H. Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry as a driver for growth and renewal of Ukraine’s economy]. Kyiv, 2018, 51-59 [in Ukrainian].

Naumov O. B. Stratehiia rozvytku syrovynnoi bazy tekstylnoi promyslovosti [A strategy for developing the raw material base for the textile industry]. Kherson, 2005, p.169-172 [in Ukrainian].

Laburtseva O. I. Marketynhovi doslidzhennia ukrainskoho rynku tekstylnykh vyrobiv: suchasnyi stan, problemy, perspektyvy [Marketing research of Ukraine’s textile market: current state, challenges and prospects], from https://core.ac.uk/download/ pdf/78514102.pdf [in Ukrainian].

Samoilyk Yu. V., O. A. Voloshyna O. A., Myrhorodska A. O. Problema konkurentospromozhnosti ukrainskoi produktsii na rynku [The problem of competitiveness of Ukrainian products on the market]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, 2016, No.1, p. 47-53 [in Ukrainian].

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 009:20010 «Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti», zatverdzhenyi nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoho komitetu № 457 vid 11.10.2010

[The Classification of Types of Economic Activity, State Classifier 009:2010, Decree 457 of the Ukraine State Committee on Technical Regulation and Consumer Policy dated on October 11, 2010] [in Ukrainian].

Ekonomichna statystyka. Promyslovist. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Economic statistics. Industry. State Statistics Service of Ukraine], from www. ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm [in Ukrainian].

Indeks promyslovoho vyrobnytstva, 2010-2019 [Index of industrial production for 2010-2019], from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/ [in Ukrainian].

Berezhna L. V., Snytiuk O. I. Ekonomiko-matematychni metody ta modeli v finansakh [Economic and mathematical methods and models in finance]. Kyiv, 2009, p. 108 [in Ukrainian].

Mykolaichuk N. S. Shliakhy vidrodzhennia konkurentospromozhnosti tekstylnykh pidpryiemstv Ukrainy [Ways of rebuilding competitiveness of Ukraine’s textile enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 2017, No. 9, p. 21-24 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.141

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.