Конкурентні переваги властивостей органічної агропродовольчої продукції з позиції маркетингу

Володимир Дудар

Анотація


Розкрито сутність конкурентних переваг органічної агропродовольчої продукції у порівнянні з продукцією традиційного сільського   господарства, її постійні та змінні показники. Встановлено, що властивості органічного продукту – це один із інструментів конкурентної боротьби, який використовується для диференціації товарів підприємств відносно продукції конкурентів.

Проаналізовано органічний продукт з точки зору маркетингу у трьох вимірах: продукт за задумом; продукт в реальному виконанні; продукт з підсиленням. Систематизовано внутрішні та зовнішні чинники формування органічної агропродовольчої продукції, які впливають на цільовий ринок.

Доведено, що в процесі органічного агровиробництва найважливішими чинниками, які впливають на  властивості продукту, є середовище сільськогосподарського виробництва, якість ґрунтів, умови утримання тварин, підбір видів і сортів сільськогосподарських культур, рівень організації органічного агровиробництва, знання і вміння агровиробника.

Встановлено, що органічне виробництво в останні роки балансує на межі доволі хиткої рівноваги, дестабілізувати яку поряд із суто економічними чинниками (насамперед ринковою кон’юнктурою) може й будь-який достатньо серйозний катаклізм, як-то посуха, сильні морози, рясні й тривалі опади. Адаптація до кліматичних зміни вимагає практично від усіх сільгоспвиробників та інших суб’єктів органічного ланцюга впровадження нових методів господарювання та внесення системних змін до маркетингової стратегії своєї діяльності. Вказано, що досягти цього можливо лише на основі ефективного й масового використання товаровиробниками органічної агропродовольчої продукції існуючих знань, а також інвестування в інновації для забезпечення стійкої продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин для одержання органічної продукції з високими якісними властивостями.


Ключові слова


конкурентні переваги; органічна продукція; маркетинг; властивості продукції; якість; кліматичні зміни; споживач

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Facts and figures on organic agriculture in the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 1 ; редкол. Є. Милованова [та ін.]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 204 с.

Development and the Environment. World Development Report 1992: New York: Oxford University Press. P. 40.

Peattie K. Environmental Marketing Management, Pitman Publishing, London 1995.

Witczak J. Ekoprodukt -próba systematyzacji, «Problemy Ekologii» 2004, nr 4.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. – Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Армстронг Г. Маркетинг: загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. К. : Видав. Дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

Climate Impacts on Agriculture and Food Supply [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org/docs/up/easypol/778/climate-change_impacts_on_ agric_food_security_slides_077en.pdf.

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колект. моногр. / О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пасхавер [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 440 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 3 / ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін]. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 954 с.

Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Т. О. Зінчук. – Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. – 384 с.

Милованов Є. В. Тенденції розвитку ринку органічної продукції / Є. В. Милованов // Агроогляд – 2004. – № 4. – С. 68–71.

Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні / О. Шубравська // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 53–61.

Шумейко О. Т. Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення / О.Т. Шумейко. – Вісник ТНЕУ, № 2. – 2016. – С. 33–42.

References

Facts and figures on organic agriculture in the European Union, from https:// ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/more-reports/ pdf/organic-2013_en.pdf [in English].

Dovidnyk standartiv YeS shchodo rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva ta markuvannia orhanichnykh produktiv [Reference book of the EU regulations on organic production and labeling of organic products]. Book 1. Lviv: LA «Piramida», 2008, 204 p. [in Ukrainian].

Development and the Environment. World Development Report 1992. New York: Oxford University Press, 40 p. [in English].

Peattie K. Environmental Marketing Management, London: Pitman Publishing, 1995 [in English].

Witczak J. Ekoprodukt -próba systematyzacji [Eco-product: an attempt to systematize]. Problemy Ekologii – Problems of Ecology, 2004, No. 4 [in Polish].

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych [marketing of ecological food products]. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010, 260 p. [in Polish].

Armstrong G., Kotler P. Marketynh: zahalnyi kurs [Marketing: an introduction]. Moscow: Kyiv: Vydav. Dim «Viliams», 2001, 608 p. [in Ukrainian].

Climate Impacts on Agriculture and Food, from http://www.fao.org/docs/up/ easypol/778/climate-change_impacts_on_agric_food_security_slides_077en.pdf [in English].

Shubravska O. V., Moldavan L. V., Paskhaver B. Y. et al. Resursni 7. mozhlyvosti rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Resource potential for the development of Ukraine’s agricultural sector]. Kyiv, 2017, 440 p. [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh t. T. 3 [Economic Encyclopedia: in three volumes, Vol. 3]. Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiia», 2002, 954 p. [in Ukrainian].

Zinchuk T. O. Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky [European integration: the problems of adapting the agricultural sector]. Zhytomyr: DVNZ «Derzhavnyi ahroekolohichnyi universytet», 2008, 384 p. [in Ukrainian].

Mylovanov Ye. V. Tendentsii rozvytku rynku orhanichnoi produktsii [The trends of growth on the market of organic products]. Ahroohliad – Agro-Review, 2004, No. 4, p. 68-71 [in Ukrainian].

Shubravska O. Rynok orhanichnoi produktsii ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [The market of organic products and prospects for its development in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – The Economy of Ukraine, 2008, No. 1, p. 53-61 [in Ukrainian].

Shumeiko O. T. Orhanichne ahrovyrobnytstvo Ukrainy: tendentsii rozvytku ta vyklyky instytutsionalnoho zabezpechennia [Organic agro-production in Ukraine: development trends and challenges of institutional support]. Visnyk TNEU – The Herald of Ternopil National Economic University, 2016, No. 2, p. 33-42 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.