Моделювання економічних вимірів глобального сталого розвитку

Ольга Ковальчук, Олена Гирила

Анотація


Виявленно основні проблеми «вимірювання» економічної складової глобального сталого розвитку сучасного суспільства, вдосконаленно існуючі системи індикаторів для адекватного кількісного оцінювання економічного зростання. Розроблено оптимальні математичні моделі комплексного оцінювання економічних вимірів глобального сталого розвитку. Зазначено, що предметом дослідження є найважливіші виклики стійкості, напряму, пов’язані з економічною діяльністю, та основні  показники ефективності державної економічної політики, які надають інформацію та наукові знання, що є вирішальними факторами розвитку.

Проведено огляд основних вагомих результатів застосування методів математичного моделювання для побудови моделей економічного зростання. Наголошено, що основною проблемою математичного моделювання економічної складової сталого розвитку є правильний вибір якісних та кількісних показників, розробка більш складного апарату математичного та комп’ютерного моделювання, що розглядає специфіку економічних явищ, економічний аспект функції сталого розвитку.

Підкреслено, що тривала економічна криза разом зі зростанням нерівномірності розподілу переваг економічного прогресу, проблеми розподілу між поколіннями, зростанням нерівності доходів у розвинутих країнах та посиленням екологічної деградації внаслідок нераціонального ведення господарської діяльності призвели до того, що економічна політика багатьох країн світу не забезпечує добробут громадян та суспільства. Вказано, що разом із низькими темпами зростання ці виклики ставлять під сумнів і ефективність традиційних моделей економічного зростання. Зазначено, що вагомими причинами сповільнення економічного зростання є геополітична напруженість та нестабільність валюти.

Використано кореляційний аналіз, факторний аналіз (метод головних компонент), дискримінантний аналіз (побудова класифікаційних функцій) та метод інтелектуального аналізу даних (дерева класифікації) для дослідження.

Побудовано факторну модель для кількісного оцінювання економічної складової сталого розвитку. Проведено класифікацію країн світу за показниками економічного розвитку; результати представлено у вигляді дерева рішень. Розроблено оптимальну дискримінантну модель для побудови класифікаційних функцій.


Ключові слова


математичне моделювання; сталий розвиток; економічні виміри; факторна модель; класифікація; дискримінантна модель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Stewart F., Samman E. Advancing Human Development : Theory and Practice, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/content/ advancing-human-development-theory-and-practice (дата звернення: 10.01. 2019).

Todorov V., Marinova D. Modelling sustainability / V. Todorov, D. Marinova // Mathematics and Computers in Simulation. – 2010. – № 81(7). – P. 1397–1408.

Ковальчук О. Математичне моделювання сталого розвитку : моногр. / О. Ковальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 145 с.

Harrod R. F. An Essay in Dynamic Theory / R. F. Harrod // Economic Journal. – 1939. – №49. – P. 14–33.

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R. M. Solow // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70 – № 1.– P. 65–94.

Swan T. W. Economic growth and capital accumulation / T. W. Swan // Economic Record. – 1956. – Vol. 32. – № 2. – P. 334–361.

Ramsey F. P. A Mathematical Theory of Saving / F. P. Ramsey // Economic Journal. – 1928. – № 38(152). P. 543–559.

Braun J. Essays on Economic Growth and Migration. Cambridge : Harvard University, 1993. – 332 p.

Romer P. M. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy. – 1986. – Vol. 94. – № 5. – P. 1002–1037.

Romer P. Endogenous Technological Change / P. Romer // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98. – № 5. – P. 71–102.

Uzawa H. Optimal technical change in an aggregative model of economic growth / H. Uzawa // International Economic Review. – 1965. – Vol. 6. – P. 18–31.

Schumpeter J. The theory of an economic development / J. Schumpeter. – Progress : Moscow, 1982. – 455 p.

Rostow W. W. The Process of Economic / W. W. Rostow. – New York : Norton, 1962.

Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread / S. Kuznets. – New Haven : Yale University Press, 1971.

Chistilin D. Sustainable Economic Development : The Main Principles and the Basic Equation / D. Chistilin // Romania Journal of Economics. – 2010. – Vol. 30(1). – P. 95–109.

Lewis W. A. The Evolution of the International Economic Order / W. A. Lewis. – Princeton : Princeton University Press, 1977.

Fei J. A model of Growth and Employment in the open Dualistic Economy : The Case of Korea and Taiwan / J. Fei // The Journal of Development Studies. – 1975. – Vol. 12. – № 1.

A model of distribution and growth. H. Chenery H. et al. World Bank : Oxford University Press, 1974.

Желюк Т. Архітектоніка управління збалансованим розвитком : моногр. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 337с.

Желюк Т. Збалансований розвиток в системі антикризового управління. Антикризове управління національною економікою : моногр. / за ред. І. Й. Малого / Т. Л. Желюк. – К. : КНЕУ, 2017. – С. 134–143.

Brundtland Report : Our common future. 1987 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dac.dk (дата звернення: 11.09. 2018).

World Economic Forum. 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //reports.weforum.org/ (дата звернення: 18.07. 2019).

Permanyer I. The Subnational Human Development Index : Moving beyond countrylevel averages [Електронний ресурс] / I. Permanyer, J. Smits. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/content/subnational-human-development-index-movingbeyond-country-level-averages (дата звернення: 10.01. 2019).

Hack P. A. New Generation of Data for Human Development. 2018 [Електронний ресурс] / P. A. Hack. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hackl_final_02.pdf (дата звернення: 10.01. 2019).

Berezska C. Correspondence analysis in computer modeling sustability development / C. Berezska, O. Kovalchuk // Econometrics. Advances in Applied Data Analysis. – 2018. – Vol. 22. – №. 4. P. 9–23.

Corruption Perception Index 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org/research/cpi/overview (дата звернення: 12.12. 2018).

International Comparison Program database. The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://projects.worldbank.org (дата звернення: 19.11.2018).

2018 Index Of Economic Freedom / T. Miller et al [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2017/06/index-ofeconomic-freedom-2017.pdf (дата звернення: 19.11.2018).

International Property Rights Index 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries (дата звернення: 04.01.2019).

Lanvin B., Evans P. (Eds.) The Global Talent Competitiveness Index. Diversity for Competitiveness [Електронний ресурс] / B. Lanvin, P. Evans. – Режим доступу : https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI2018-report.pdf (дата звернення: 09.01.2019).

The Global Innovation Index 2018 rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-intro5.pdf (дата звернення: 13.01.2019).

Basel Anti-Money Laundering Index. International Centre For Asset Recovery [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index. ebaselgovrnance.org/ ranking (дата звернення: 17.01.2019).

International Monetary Fund. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// www.imf.org/external/datamapper/ (дата звернення: 09.01.2019).

Мировой Атлас Данных [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// knoema.ru/atlas/ranks (дата звернення: 09.09.2018).

Medina L. Shadow Economies Around the World : What Did We Learn Over the Last 20 Years / L. Medina, F. Schneider. – IMF Working Paper. – 2018. – 76 p.

References

Stewart F., Samman E. Advancing Human Development: Theory and Practice, 2018, from http://hdr.undp.org/en/content/advancing-human-development-theoryand-practice [in English].

Todorov V., Marinova D. Modelling sustainability. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, No. 81(7), p. 1397-1408 [in English].

Kovalchuk O. Matematychne modeliuvannia staloho rozvytku [Mathematical modeling of sustainable development]. Ternopil: TNEU, 2017, 145 p. [in Ukrainian].

Harrod R. F. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal, 1939, No. 49, p. 14-33 [in English].

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics,1956, Vol. 70, No. 1, p. 65-94 [in English].

Swan T. W. Economic growth and capital accumulation. Economic Record, 1956, Vol. 32, No. 2, p. 334-361 [in English].

Ramsey F. P. A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, 1928, No. 38(152), p. 543-559 [in English].

Braun J. Essays on Economic Growth and Migration. Cambridge: Harvard University, 1993, 332 p. [in English].

Romer P. M. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 1986, Vol. 94, No. 5, p. 1002–1037 [in English].

Romer P. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 1990, Vol. 98, No. 5, p. 71-102 [in English].

Uzawa H. Optimal technical change in an aggregative model of economic growth. International Economic Review, 1965, Vol. 6, p. 18-31 [in English].

Schumpeter J. The theory of an economic development. Moscow: Progress, 1982, 455 p. [in English].

Rostow W. W. The Process of Economic. New York: Norton, 1962 [in English].

Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven: Yale University Press, 1971 [in English].

Chistilin D. Sustainable Economic Development: The Main Principles and the Basic Equation. Romania Journal of Economics, 2010, Vol. 30(1), p. 95-109 [in English].

Lewis W. A. The Evolution of the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, 1977 [in English].

Fei J. A model of Growth and Employment in the open Dualistic Economy: The Case of Korea and Taiwan. The Journal of Development Studies, 1975, Vol. 12, No. 1 [in English].

Chenery H. et al. A model of distribution and growth. World Bank: Oxford University Press, 1974 [in English].

Zheliuk T. L. Arkhitektonika upravlinnia zbalansovanym rozvytkom [Architectonics of balanced development management]. Ternopil: Krok, 2017, 337 p. [in Ukrainian].

Zheliuk T. L. Zbalansovanyi rozvytok v systemi antykryzovoho upravlinnia. Antykryzove upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu [Balanced development within the system of anti-crisis management. Anti-crisis management of the national economy]. Kyiv: KNEU, 2017, p. 134-143 [in Ukrainian].

Brundtland Report: Our common future. 1987, from http://www.dac.dk [in English].

World Economic Forum. 2018, //reports.weforum.org/ [in English].

Permanyer I., Smith J. The Subnational Human Development Index: Moving beyond country-level averages, from http://hdr.undp.org/en/content/subnational-humandevelopment-index-moving-beyond-country-level-averages [in English].

Hack P. A. New Generation of Data for Human Development. 2018, from http://hdr. undp.org/sites/default/files/hackl_final_02.pdf [in English].

Berezska C., Kovalchuk O. Correspondence analysis in computer modeling sustability development. Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, 2018, Vol. 22, No. 4, p. 9-23 [in English].

Corruption Perception Index 2017, from http://www.transparency.org/research/cpi/ overview [in English].

International Comparison Program database. The World Bank, from http://projects. worldbank.org [in English].

Miller T. et al. 2018 Index Of Economic Freedom, from https://investchile.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/06/index-of-economic-freedom-2017.pdf [in English].

International Property Rights Index 2018, from https://www.internationalpropertyrig htsindex.org/countries [in English].

Lanvin B., Evans P. (Eds.) The Global Talent Competitiveness Index. Diversity for Competitiveness, from https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/ globalindices/docs/GTCI-2018-report.pdf [in English].

The Global Innovation Index 2018 rankings, from http://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-intro5.pdf [in English].

Basel Anti-Money Laundering Index. International Centre for Asset Recovery, from https://index. ebaselgovrnance.org/ranking [in English].

International Monetary Fund, from https://www.imf.org/external/datamapper/ [in English].

Mirovoi Atlas Dannykh [World Data Atlas], from https://knoema.ru/atlas/ranks [in Russian].

Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years. IMF Working Paper, 2018, 76 p. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.