Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему

Вікторія Адамик

Анотація


Розглянуто основні аспекти та прояви соціально-економічної нерівності у сучасному світі, серед яких: диференціація за доходами та багатством, гендерна нерівність, розрив у рівні та якості життя між сільським та міським населенням та працівниками з різних галузей національної економіки, освітня нерівність та бідність, нерівність на ринку праці, вікова диференціація добробуту, цифровий розрив та стратифікація. Наголошено на об’єктивній притаманності соціально-економічної нерівності та поляризації в будь-якій економічній системі, як  національній, так і глобальній, та її позитивних (стимулюючих) наслідках. Вказано на недостатність оцінювання глибини нерівності лише за допомогою традиційних показників (ВВП на душу населення, коефіцієнт  Джині, індекс Кейтца та інших), які не дають змоги виявити всі її прояви та загрози в умовах сучасних політичних та геоекономічних  трансформацій. Охарактеризовано інтегральні індекси, за допомогою яких можна оцінити соціально-економічні розриви за якісними параметрами, такі як Індекс соціального прогресу, Індекс якості життя,  а також Індекс інклюзивного розвитку як найповніший і найбільш придатний для виявлення нерівності на національному та глобальному рівні. Доведено, що нерівність за доходами та багатством (активами) є центральним, однак не єдиним аспектом проблеми нерівності у сучасному світі, а всі прояви (форми) нерівності перебувають у нерозривному причинно-наслідковому зв’язку. Здійснено часткові міжнародні порівняння та проаналізовано ситуацію в Україні (за різними аспектами нерівності). Зазначено, що в останні роки особливо гостро і загрозливо для майбутнього соціально-економічного розвитку стоїть питання освітньої нерівності та цифрової стратифікації. Подолання виявлених проблем можливе завдяки інструментарію національної та міжнародної політики з подолання бідності, спрямованої на підвищення рівня інклюзивності економік країн світу та нівелювання дії  екстрактивних інститутів.

Ключові слова


соціально-економічна нерівність; диференціація суспільства; гендерна нерівність; освітня бідність; цифровий розрив та стратифікація; нерівність за доходами та багатством; міська та сільська нерівність і бідність; міжнародна політика з подолання бідності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Cingano, F. Trends in Income Inequality and its Impacton Economic Growth [Електронний ресурс] / F. Cingano // OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. – 2014. – 64 р. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en.

Чуприна О. Причини і наслідки соціальної нерівності в Україні та світі / О. А. Чуприна, О. Ю. Назарова, О. О. Чуприна // Регіональна економіка. – 2016. – №2. – С. 80–88.

Примостка О. Методичні підходи до оцінки якості життя населення України / О. примостка // Регіональна економіка. – 2016. – С. 80–88.

Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е. М. Лібанової – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – 2012. – 404 с.

Адамик В. Соціально-політичні наслідки бідності / В. Адамик, І. Буринська // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей IX Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Тернопіль : ТНЕУ. –2016. – 176 с.

Доклад о неравенстве в мире Wid. World. – 2018.

World Development Indicators (2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdi.worldbank.org/table/.

Нерівність доходів по-українськи: «гірше», ніж у Гондурасі, «краще», ніж у Швеції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/2162366-nerivnist-dohodiv-poukrainski-girse-niz-u-gondurasikrase-niz-u-svecii.html.

Опубліковано результати Індексу соціального розвитку 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/ press-release/2018/social-progress-index-results.html.

Адамик В. Інклюзивний розвиток України та міжнародне фінансове і технічне співробітництво з його активізації / В. Адамик, Д. Лебідь // Вісник ТНЕУ, 2018. – №1. – С. 56–72.

На Всесвітньому економічному форумі придумали альтернативу показнику ВВП (2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.segodnya.ua/ economics/enews/na-vsemirnom-ekonomicheskom-forume-pridumali-alternativupokazatelyu-vvp-1108779.html.

Гендерна нерівність: п’ять порушень прав жінок в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29085513.html.

Єфремова І. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. Єфремова, Т. Марцелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №1(8). – 2017. – С. 10–16.

Gibson-Davis, Ch., Percheski, Ch. (2018) Why the Wealth Gap Hits Families the Hardest, May 18, 2018.

Дані державного комітету статистики (2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Індекс поточної економічної спроможності: комплексна оцінка соціальноекономічної ситуації в Україні. / Людмила Шангіна, Василь Юрчишин. – К. : Заповіт, 2017. – 44 с.

Стадвел Дж. Чому Азії вдалося: успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу. – 2017. – 448 с.

Зінчук Т. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід / Т. Зінчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Вип. 4 (68). – 2016. – С. 132–137.

Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dw.com/uk/%D0 %B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5% D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1% 88%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5% D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D 0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/a-46007534?fbclid=IwAR0_ WuE5csXZreUJSkI3KaxtsnXKULOOiCSzCJpdHTKoXSDl-LtFh_fKZXY.

Global Education Monitoring Report, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.education-inequalities.org/indicators/edu4#?sort=mean&di mension=community&group=all&age_group=edu4_2024&countries=all

Оксамитна С. Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні / С. Оксамитна // Новий колегіум. – 2014. – № 1. – С. 14–21.

Гапченко О. Глобальна цифрова нерівність та її виміри / O. I. Гапченко // Географія та туризм. – Вип. 24. – 2013. – С. 185–191.

Найбагатші люди світу – 2018. Рейтинг Forbes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrreporter.com.ua/politic/ua/najbagatshi-lyudy-svitu2018-rejtyng-forbes.html.

Паралельний світ: як живе ІТ-галузь в Україні (31 жовтня 2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minfin.com.ua/ua/2018/10/31/35463178/.

Рамірес В. Б. Врахувати все: як Китай запроваджує соціальні рейтинги. Вересень 23, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://politkrytyka. org/2017/03/23/vrahuvati-vse-yak-kitaj-zaprovadzhuye-sotsialni-rejtingi/.

Прогнімак О. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи / О. Прогнімак // Економічний вісник Донбасу. – № 1 (51). – 2018. – С. 187–97.

References

Cingano F. Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2014, No. 163, 64 p., from http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en [in English].

Chupryna O. A., Nazarova O. Yu., Chupryna O. O. Prychyny i naslidky sotsialnoi nerivnosti v Ukraini ta sviti [Causes and effects of social inequality in Ukraine and worldwide]. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 2016, No. 2, p. 80-88 [in Ukrainian].

Prymostka O. Metodychni pidkhody do otsinky yakosti zhyttia naselennia Ukrainy [Methodoligacl approaches to assessing the quality of life]. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 2016, p. 80-88 [in Ukrainian].

Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequalities in Ukraine: the scope and opportunities for overcoming them]. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, 2012, 404 p. [in Ukrainian].

Adamyk V., Burynska I. Sotsialno-politychni naslidky bidnosti [Social and political effects of poverty]. Innovatsiini protsesy ekonomichnoho ta sotsialno-kulturnoho rozvytku: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid: tezy dopovidei IX Mizhnarod. nauk.prakt. konf. molodykh uchenykh i studentiv [Innovation performance of economic and socio-cultural development: national and international practice: proceedings of abstracts of 9th International research and practical conference of young researchers and students]. Ternopil: TNEU, 2016, 176 p. [in Ukrainian].

Doklad o neravenstve v mire [The World Inequality Report 2018]. Wid. World, 2018 [in Russian].

World Development Indicators 2018, from http://wdi.worldbank.org/table/ [in English].

Nerivnist dokhodiv po-ukrainsky: «hirshe», nizh u Hondurasi, «krashche», nizh u Shvetsii [Income inequality in Ukraine: “worse” than in Honduras, “better” than in Sweden], from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2162366-nerivnistdohodiv-poukrainski-girse-niz-u-gondurasi-krase-niz-u-svecii.html [in Ukrainian].

Opublikovano rezultaty Indeksu sotsialnoho rozvytku 2018 [Social development index 2018], from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/pressrelease/2018/social-progress-index-results.html [in Ukrainian].

Adamyk V., Lebid D. Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy ta mizhnarodne finansove i tekhnichne spivrobitnytstvo z yoho aktyvizatsii [Inclusive development: international financial and technical cooperation for its strengthening]. Visnyk TNEU – The Herald of Ternopil National Economic University, 2018, No. 1, p. 56-72.

Na Vsesvitnomu ekonomichnomu forumi prydumaly alternatyvu pokaznyku VVP, 2018 [The World Economic Forum has come up with an alternative to GDP, 2018], from https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/na-vsemirnom-ekonomicheskomforume-pridumali-alternativu-pokazatelyu-vvp-1108779.html [in Ukrainian].

Henderna nerivnist: piat porushen prav zhinok v Ukraini [Gender inequality: five violations of women’s rights], from https://www.radiosvoboda.org/a/29085513.html [in Ukrainian].

Yefremova I., Martseliuk T. Henderna nerivnist na rynku pratsi Ukrainy u sferi informatsiinykh tekhnolohii [Gender inequality on Ukraine’s labour market in the information technology sector]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017, No. 1(8), p. 10-16 [in Ukrainian].

Gibson-Davis Ch., Percheski Ch. Why the Wealth Gap Hits Families the Hardest, May 18, 2018 [in English].

Dani derzhavnoho komitetu statystyky 2019 [Data of the State Committee of Statistics 2019], from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Shanhina L., Yurchyshyn V. Indeks potochnoi ekonomichnoi spromozhnosti: kompleksna otsinka sotsialno-ekonomichnoi sytuatsii v Ukraini [Index of current economic capacity: integrated assessment of socio-economic status of Ukraine]. Kyiv: Zapovit, 2017, 44 p. [in Ukrainian].

Studwell J. Chomu Azii vdalosia: uspikhy i nevdachi naidynamichnishoho rehionu svitu [How Asia works: success and failure in the world’s most dynamic region]. 2017, 448 p. [in Ukrainian].

Zinchuk T. Na pochatku poshuku stratehii inkliuzyvnoho zrostannia silskoi ekonomiky: svitovyi ta yevropeiskyi pidkhid [Beginning to search for a strategy for the inclusive growth of rural economy: national and international approaches]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Sumy National Agrarian University, Issue 4 (68), 2016, p. 132-137 [in Ukrainian].

Doslidzhennia: Uspishnist u shkoli zalezhyt vid dobrobutu rodyny [Rsearch: school performance depends on the welfare of the family], from https://www. dw.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6 %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96 %D1%88%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5% D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D 0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/a-46007534 [in Ukrainian].

Global Education Monitoring Report, 2018, from https://www.education-inequalities. org/indicators/edu4#?sort=mean&dimension=community&group=all&age_ group=edu4_2024&countries=all [in English].

Oksamytna S. Osvitnia nerivnist ta ekspansiia vyshchoi osvity v Ukraini [Educational inequality and university expansion in Ukraine]. Novyi kolehium – New Collegium, 2014, No. 1, p. 14-21 [in Ukrainian].

Hapchenko O. I. Hlobalna tsyfrova nerivnist ta yii vymiry [Global digital inequality and its scope]. Heohrafiia ta turyzm – Geography and Tourism, 2013, Issue 24, p. 185-191 [in Ukrainian].

Naibahatshi liudy svitu 2018. Reitynh Forbes [The richest people in the world 2018. Forbes Rating], from http://ukrreporter.com.ua/politic/ua/najbagatshi-lyudy-svitu2018-rejtyng-forbes.html [in Ukrainian].

Paralelnyi svit: yak zhyve IT-haluz v Ukraini (31 zhovtnia 2018) [The parallel universe: how IT sector works in Ukraine, 31 October 2018]. from https://minfin. com.ua/ua/2018/10/31/35463178/ [in Ukrainian].

Ramirez V. B. Vrakhuvaty vse: yak Kytai zaprovadzhuie sotsialni reitynhy. Veresen 23, 2017 [What If a Social Score Determined Your Success? China’s About to Find Out], from https://politkrytyka.org/2017/03/23/vrahuvati-vse-yak-kitajzaprovadzhuye-sotsialni-rejtingi/ [in Ukrainian].

Prohnimak O. Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy [Inclusive development in Ukraine: restraints and prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – The Economic Bulletin of Donbass, 2018, No. 1(51), p. 187-197 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.