Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки

Олександр Дзюблюк

Анотація


Обґрунтовано відновлення інноваційного потенціалу країни як одне із ключових завдань сучасної економічної політики держави, оскільки саме застосування інновацій є важливою умовою успішної підприємницької діяльності та отримання країною конкурентних переваг на світовому ринку. Зазначено, що предметом дослідження є роль банківської системи, кредитна активність якої може слугувати потужним джерелом фінансових ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності як головного чинника стимулювання інвестицій та економічного зростання. Вказано, що мета роботи полягає в обґрунтуванні належних теоретико-методологічних підходів до розуміння ролі банківської системи у механізмі стимулювання інноваційного розвитку економіки.

Проаналізовано критично сучасний стан інноваційної активності в Україні та систематизовано основні фактори, що мають стримуючий ефект на інноваційний розвиток економіки. Акцентовано увагу на недостатності фінансування  інноваційної діяльності, неефективній структурі національної економіки, недостатній підтримці з боку держави.

Відсутність належного рівня фінансування інноваційної діяльності підприємств визначено у якості одного із головних обмежень на шляху впровадження нововведень і підвищення інноваційного потенціалу. Наголошено, що обмеженість обсягів власних коштів і об’єктивні труднощі у залученні сторонніх фінансових ресурсів інвесторів зазвичай є головними причинами низького ступеня інноваційної активності підприємств в Україні.

Аргументовано, що саме банківська система може виступати головним інституційним елементом інноваційної інфраструктури, що володіє належним організаційним, технологічним і фінансовим потенціалом, достатнім для акумулювання і перерозподілу тих інвестиційних ресурсів, які необхідні для активізації інноваційного процесу в масштабах національного господарства.

Визначено переваги банків у порівнянні з іншими учасниками фінансового ринку, що зумовлює ключову роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки. Сформульовано сукупність організаційно-інституційних та економічних заходів, реалізація яких на макро- і мікрорівні може сприяти активному залученню банківської системи до механізму стимулювання інноваційних процесів.


Ключові слова


інновації; банківська система; кредитування інновацій; інноваційний проект; державне гарантування; економічний розвиток; кредитний ризик; економічна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонюк Л. Л. Інновації : теорія, механізм розробки та комерціалізації : Моногр. / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

Белова Л. Г. Инновации в мировой экономике / Л. Г. Белова. – М. : Изд-во Кнорус, 2018. – 148 с.

Біловодська О. А. Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України / О. А. Біловодська // Молодий вчений. – 2017. – №4. – С. 592–598.

Владимир О. Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 34–43.

Возняк Г. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : моногр. / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова. – К. : У БС НБУ, 2007. – 183 с.

Галкин Д. Э. Роль коммерческих банков в инновационном развитии экономики / Д. Э. Галкин // Вестник ТГУ. – Вып. 8 (76). – 2009. – С. 61–68.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : моногр. / В. М. Геєць,

В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Грошово-кредитна та фінансова статистика / Національний банк України : Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578.

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 2008. – 1200 с.

Дзюблюк О. В. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці / О. В. Дзюблюк // Банківська права. – 2017. – №1. – С. 3–26.

Дзюблюк О. В. Особливості сек’юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності / О. В. Дзюблюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №2. – С. 45–56.

Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. – М. : Изд-во Вильямс, 2018. – 432 с.

Економічна статистика / Національні рахунки : – Державна Служба Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrstat.gov.ua.

Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 722. – С. 65–70.

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : моногр. / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 c.

Ковалев Ю. Ю. Инновационный сектор мировой экономики: понятия, концепции, индикаторы развития / Ю. Ю. Ковалев. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 180 с.

Маршалл А. Основы экономической науки / А. Маршалл. – М. : Эксмо, 2007. – 832 с.

Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємств : моногр. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 296 с.

Наукова та інноваційна діяльність України за 2017 рік : Державна служба статистики України. – К., 2018. – 178 с.

Орлов О. О. Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств : моногр. / О. О. Орлов, О. І. Гончар, С. В. Ковальчук, Є. Г. Рясних. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 553 с.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу : Рада Національного банку України [Електронний ресурс] / Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=41556547.

Річний звіт Національного банку України за 2017 рік [Електронний ресурс] / Національний банк України : Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу https://annualreport2017.bank.gov.ua/.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.

Global Innovation Index 2018 : Energizing the World with Innovation. – Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent. – 11th edition. – Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018. – 385 P.

References

Antoniuk L. L., Poruchnyk A. M., Savchuk V. S. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv: KNEU, 2003, 394 p. [in Ukrainian].

Belova L. G. Innovatsii v mirovoy ekonomike [Innovations in the global economy]. Moscow: Izd-vo Knorus, 2018, 148 p. [in Russian].

Bilovodska O. A. Analiz i chynnyky aktyvizatsii innovatsiinoi diyalnosti promyslovykh pidpryiemstv regioniv Ukrainy [Analysis and factors of accelerating innovation activities of industrial enterprises in Ukraine’s regions]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 2017, No. 4, p. 592-598 [in Ukrainian].

Vladymyr O. Rol bankivskykh ustanov u finansuvanni innovatsiinogo rozvytku ekonomiky Ukrainy [The role of banking institutions in financing innovative development of the Ukraine’s economy] Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2013, Issue 2 (9), p. 34-43 [in Ukrainian].

Vozniak H. V., Kuznetsova A. Ya. Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv ta sposoby yii finansuvannia v Ukraini [Innovation activity of industrial enterprises and ways of its financing in Ukraine]. Kyiv: UBS NBU, 2007, 183 p. [in Ukrainian].

Galkin D. E. Rol kommercheskih bankov v innovatsionnom razvitii ekonomiki [The role of commercial banks in the innovative development of the economy]. Vestnik TGU – The Bulletin of Tomsk State University, Issue 8 (76), 2009, p. 61-68. [in Russian].

Heiets V. M., Semynozhenko V. P. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy [Innovative perspectives of Ukraine: monograph] Kharkiv: Konstanta, 2006, 272 p. [in Ukrainian].

Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka [Monetary and financial statistics]. Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine], from https://bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578 [in Ukrainian].

Galbraith, J. K. Novoye industrialnoye obshchestvo. Izbrannoye [The New Industrial State]. Moscow: Eksmo, 2008, 1200 p. [in Russian].

Dziubliuk O. V. Monetarna polityka yak kliuchovyi vazhil realizatsii antykryzovykh zakhodiv v ekonomitsi [Monetary policy as a key lever for implementing anti-crisis measures in the economy]. Bankivska sprava – Banking, 2017, No. 1, p.3-26. [in Ukrainian].

Dziubliuk O. V. Osoblyvosti sekiurytyzatsii u mekhanizmi upravlinnia kredytnym ryzykom bankivskoi diialnosti [Features of securitization in the mechanism of credit risk management of banking activities] Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – The Herald of Ternopil National Economic University, 2009, No. 2, p. 45-56. [in Ukrainian].

Drucker P. F. Biznes i innovatsii [Business and innovations] Moscow: Izd-vo Vilyams, 2018, 432 p. [in Russian].

Ekonomichna statystyka / Natsionalni rakhunky [Economic statistics / National accounts]. Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Yepifanova I. Yu. Analiz finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Analysis of financial support of innovative activity of domestic enterprises in modern conditions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 2012, No. 722, p. 65-70. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diyalnist” № 40-IV vid 4.07.2002 [Law of Ukraine “On Innovation Activity No. 40-IV of 4 July 2002]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – The Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No. 36, p.266. [in Ukrainian].

Illiashenko S. M., Bilovodska O. A. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv [Management of innovative development of industrial enterprises]. Sumy: Universytetska knyha, 2010, 281 p. [in Ukrainian].

Kovalev Yu. Innovatsionnyii sektor mirovoi ekonomiki: ponyatiia, kontseptsii, indikatory razvitiya. [Innovative sector of the world economy: concepts, terms, development indicators] Ekaterinburg: izd-vo Ural. un-ta, 2016, 180 p. [in Russian].

Marshall A. Osnovy ekonomicheskoi nauki [Principles of Economics]. Moscow: Eksmo, 2007, 832 p. [in Russian].

Mykytiuk P. P. Analiz vplyvu investytsii ta innovatsii na efektyvnist hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv [Analysis of influence of investments and innovations on the efficiency of economic activity of enterprises]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2007, 296 p. [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy za 2017 rik [Scientific and innovative activity of Ukraine for 2017]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], Kyiv, 2018, 178 p. [in Ukrainian].

Orlov O. O., Honchar O. I., Kovalchuk S. V. et al. Aktualni pytannia kompleksnoho otsiniuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Current issues of complex evaluation of innovative activity of industrial enterprises]. KhNU, 2017, 553 p. [in Ukrainian].

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na 2017 rik ta serednostrokovu perspektyvu [The main principles of monetary policy for 2017 and the mediumterm perspective], from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=41556547 [in Ukrainian].

Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2017 rik [Annual report of the National Bank of Ukraine for 2017], from https://annualreport2017.bank.gov.ua/ [in Ukrainian].

Shumpeter J. A. Teoriia ekonomicheskogo razvitiia. Kapitalizm, sotsializm i demokratiia [The Theory of Economic Development. Capitalism, Socialism and Democracy]. Moscow: Eksmo, 2007, 864 p. [in Russian].

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. 11th edition. Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018, 385 p. [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.081

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.