Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів

Вікторія Мельник, Наталія Добіжа, Олег Погріщук

Анотація


Висвітлено проблему економічного розвитку сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів. Розкрито зміст категорій «конкурентоспроможність регіону» та «сільські території». Досліджено питання перспективних напрямів розвитку сільських територій. Обґрунтовано потребу забезпечення високого рівня конкурентоспроможності таких утворень, як сільські території через формування їх економічного, ресурсного, кадрового, маркетингового, виробничого, інноваційного та підприємницького потенціалу. Зосереджено увагу на соціально-економічних наслідках розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Доведено, що формотворчим елементом у концепції конкурентоспроможності регіонів та об’єктом політики сільського розвитку є конкурентоспроможність сільських територій, розвиток місцевих ініціатив, використання ресурсів, які раніше не використовувались, а головним напрямом - соціально-економічний розвиток різних секторів економіки. Вказано, що комплексний, багатофункціональний розвиток сільських територій є стратегічною метою економічної та соціальної політики щодо зростання їх ролі не лише як просторової бази для сільськогосподарських видів діяльності, а й для розвитку підприємництва, туризму та створення сприятливого середовища проживання людини.

Наголошено, що функціональний вплив на конкурентоспроможність кожного регіону мають такі властивості, як: регіональна спеціалізація, умови ведення бізнесу, підприємницька активність,  внутрішньотериторіальні можливості економічного зростання, ефективність співпраці органів місцевого самоврядування з бізнес-структурами та населенням щодо спільного вирішення проблеми формування регіонального конкурентного потенціалу. Визначено, що економічний розвиток сільських територій лежить в основі розвитку аграрного сектора економіки, спрямований на вирішення соціальних проблем та забезпечення конкурентоспроможності регіонів на основі формування та ефективного використання їх економічного потенціалу.


Ключові слова


економічний розвиток; сільські території; конкурентоспроможність регіонів; економічний потенціал; підприємництво децентралізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Формування регіональної політики: європейський досвід – уроки для України // Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми (робочі матеріали до кругового столу 28 травня 2008 року) : УЦЕПД імені О. Разумкова. – К., 2008. – 98 с.

Агафоненко А. Ю. Аналіз сучасних регіональних конкурентних позицій. / А. Ю. Агафоненко // Держава та регіони. – 2007. – №3. (сер. «Економіка та підприємництво»). – С. 6.

Кіщак І. Т. Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів : моногр. // Т. Кіщак, Л. В. Назарова, Т. В. Порудєєва [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во ФОП Швец В. М. – 2017. – 288 с.

Ключник А. В. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України : моногр. / А. В. Ключник. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія. – 2011. – 468 с.

Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : моногр. / О. І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с.

Мельник В. І. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів перспективи зміцнення. / В. І. Мельник, О. Б. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №3. – С. 38–48.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.» № 385 від 06 серпня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» № 733 від 12 вересня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua.

Нові підходи розвитку сільських територій в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.csi.org.ua/articles/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovahdetsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi/(дата звернення: 21.05.2018).

Коренюк Л. В. Фінансові чинники конкурентноспроможності регіону у контексті децентралізації [Електронний ресурс]. – / Л. В. Коренюк. – Режим доступу : http:// www. ves.pstu.edu/article/download/139506/136475.

Новіков О. Є. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект / О. Є. Новіков, А. В. Ключник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2(1.1). – С. 12–19.

Погріщук Б. В. Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – № 3 (33), 2013. – С. 63–67.

Тютюнник С. В. Проблема нерівномірності розвитку регіонів України в умовах децентралізації / [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнник, І. Ю. Тютюнник. – Режим доступу : http:// www.dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/500.

Андрушків Б. М. Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу [Електронний ресурс] / Н. Б. Кирич, М. А. Латинін, О. Б. Погайдак, С. М. Співак. – Режим доступу : http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/01.pdf.

Заяць Т. А. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики, демографія та соціальна економіка. 2017. – № 3 (31). – С. 48–60.

References

Formuvannia rehionalnoi polityky: yevropeiskyi dosvid – uroky dlia Ukrainy [Shaping regional policies: the European experience]. Konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy: stan i problemy (robochi materialy do kruhovoho stolu 28 travnia 2008 roku) [Competitiveness of regions: current state and challenges (proceedings of the round table, 28 May 2008)]. Kyiv, 2008, 98 p. [in Ukrainian].

Ahafonenko A. Yu. Analiz suchasnykh rehionalnykh konkurentnykh pozytsii [Analysis of current competitive positions of regions]. Derzhava ta rehiony– State and Regions, 2007, No. 3, p. 6 [in Ukrainian].

Kishchak I. T., Nazarova L. V., Porudieieva T. V. Formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv Prychornomorskoho rehionu Ukrainy na zovnishnikh rynkakh v umovakh mizhnarodnykh intehratsiinykh protsesiv [Building competitiveness of enterprises in the Black Sea region of Ukraine on the foreign markets from the perspective of international integration processes]. Mykolaiv: Vyd-vo FOP Shvets V. M., 2017, 288 p. [in Ukrainian].

Kliuchnyk A. V. Formuvannia i rozvytok ekonomichnoho potentsialu silskykh terytorii Ukrainy [Building and developing capacity of rural areas in Ukraine]. Mykolaiv: Dyzain ta polihrafiia, 2011, 468 p. [in Ukrainian].

Pavlov O. I. Silski terytorii Ukrainy: istorychna transformatsiia paradyhmy upravlinnia [Rural areas in Ukraine: historic transformation of the management paradigm]. Odesa : Astroprynt, 2006, 360 p. [in Ukrainian].

Melnyk V. I., Pohrishchuk V. I. Ekonomichnyi potentsial rozvytku silskykh terytorii v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv perspektyvy zmitsnennia [Economic capacity of the development of rural areas from the perspective of Euro-integration: prospects of strengthening]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – the Herald of Ternopil National Economic University, 2017, No. 3, p. 38-48 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 r.» № 385 vid 06 serpnia 2014 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 06, 2014 No. 385 “State Strategy for Regional Development till 2020”], from http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia realizatsii u 2018-2020 rokakh Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku» № 733 vid 12 veresnia 2018 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 12, 2018 No. 733 “Some questions of realization in 2018-2020 of the State strategy of regional development for the period till 2020”], from http://zakon2. rada.gov.ua [in Ukrainian].

Novi pidkhody rozvytku silskykh terytorii v umovakh detsentralizatsii ta zmin u derzhavnii rehionalnii politytsi [New approaches to the development of rural areas within the context of decentralization and changes of state regional policies], from https://www.csi.org.ua/articles/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovahdetsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi [in Ukrainian].

Koreniuk L. V. Finansovi chynnyky konkurentnospromozhnosti rehionu u konteksti detsentralizatsii [Financial factors of competitiveness of regions with regard to decentralization], from http:// www. ves.pstu.edu/article/download/139506/136475 [in Ukrainian].

Novikov O. Ye., Kliuchnyk A. V. Ekonomichnyi potentsial silskykh terytorii: teoretychnyi aspekt [Economic capacity of rural areas: theoretical aspect]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of Agrarian Science of Black Sea region, 2015, Issue 2(1.1), p. 12-19 [in Ukrainian].

Pohrishchuk B. V., Pyliavets V. M. Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia konkurentnykh perevah na rehionalnomu rivni [Theoretical and methodological framework of building competitive advantages on the regional level]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, No. 3 (33), 2013, p. 63-67 [in Ukrainian].

Tiutiunnyk S. V., Tiutiunnyk I. Yu. Problema nerivnomirnosti rozvytku rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii [Problems of uneven development of Ukraine’s regions within the context of globalization], from http:// www. dspace.pdaa.edu. ua:8080/handle/123456789/500 [in Ukrainian].

Andrushkiv B. M., Kyrych N. B., Latynin M. A. et al. Osoblyvosti formuvannia dobrovilnykh konkurentospromozhnykh obiednan terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii: problemy ta perspektyvy modeliuvannia protsesu [Specific features of organizing volunteer competitive communities within the context of decentralization: challenges and prospects of modeling the process], from http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/01.pdf [in Ukrainian].

Zaiats T. A. Rozvytok silskykh poselen Ukrainy v umovakh detsentralizatsii: mozhlyvosti ta ryzyky [The development of rural settlements in the light of decentralization: opportunities and risks]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 2017, No. 3 (31), p. 48-60.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.070

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.