Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України

Тарас Дудар

Анотація


Розкрито економічну сутність інноваційної діяльності в економіці та специфіку застосування основних понять теорії інновацій в аграрному секторі. Зазначено, що агроінновація – це кінцевий результат системних впроваджень новацій в аграрну сферу (сорту рослин, порід тварин, технологій вирощування тощо), який привів до отримання економічного, соціального, екологічного ефекту і забезпечив процес розширеного відтворення. Вказано, що специфіка застосування основних понять теорій інновацій до сільського господарства має свої характерні особливості, які полягають у вплітанні його технологічних процесів в процеси, що відбуваються у природному середовищі, в участі у виробництві живих організмів, які можуть також бути об’єктами інновацій.

Здійснено аналіз чинників, які перешкоджають впровадженню інновацій в сільському господарстві. Встановлено, що заважають впровадженню інновацій в аграрних підприємствах насамперед відсутність фінансових можливостей та нестабільність законодавства в країні. Крім цього, процеси інноваційної діяльності в аграрних формуваннях стримує погана забезпеченість необхідною інформацією та відсутність нових ідей.

Встановлено, що інноваційна діяльність в інноваційно-активних підприємствах є вирішальним чинником ефективного розвитку й нарощування обсягів аграрного виробництва. Вона зумовлює якісні зміни технологій виробництва, суттєві зрушення в його структурі, переоцінку системи мотивації. Вказано, що найбільшим попитом на ринку інноваційної продукції користуються нові сорти й гібриди сільськогосподарських культур, породи племінних тварин і птиці, машини та механізми, знаряддя й устаткування, сучасні засоби організації виробництва та інше. У забезпеченні цього попиту важливе місце відводиться аграрній науці як найпотужнішому джерелу створення та впровадження інновацій.

Запропоновано напрями активізації інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах за рахунок впровадження у виробництво нових конкурентоспроможних технологій у рослинництві та тваринництві, застосування високопродуктивних порід у тваринництві та стійких до хвороб і несприятливих природно-кліматичних проявів сортів і гібридів рослин, біотехнологій, що дають змогу одержати нові високоякісні продукти з оздоровчим і профілактичним ефектом, застосування нових  технологічних засобів і технологій обробки ґрунту, очищення та зберігання сировини, застосування енергозберігаючих технологій, екологічних інновацій, які відповідно дають змогу підвищувати врожайність та продуктивність, мінімізувати втрати й підтримувати якісний стан навколишнього природного середовища.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційна модель; аграрний сектор; інноваційна продукція; агроінновації; ринок інноваційної продукції; інноваційно-активні підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Статистичний щорічник України за 2017 р. // Державна служба статистики України : Відповід. за випуск О. А. Вишневська. – К. : 2018. – 540 с.

Ricardo David (1830). On the Principles of Political Economy and Taxation / Ricardo David, 1971. – London: Pengium Books.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала и цикла конъюнктуры) / Йозеф Алоис Шумпетер – М. : Прогресс, 1982. – 453 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості ВР України. – [Офіц. вид.] – К. : 2002. – № 36. – 882–892.

Луциків І. Економічна суть інноваційної діяльності / І. Луциків // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2(27). – С. 89–95.

Кот О. В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О. В. Кот // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С. 30–37.

Шпикуляк О. Г. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність : моногр. / О. Г. Шпикуляк, М. І. Грицаєнко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : моногр. / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило [та ін.] – К. : ННЦІАЕ, 2010. – 706 с.

Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / О. І. Дацій. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2004. – 428 с.

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колектив. моногр. / О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пасхавер [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 440 с.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 502 с.

Ілляшенко І. М. Інноваційний менеджмент: підруч. / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.

Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : моногр. / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк [та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.

Ситник В. П. Завдання наукових установ УААН щодо організації наукового менеджменту у сфері інтелектуальної власності та маркетингу інновацій / В. П. Ситник // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 3–9.

References

Datsii O. I. Rozvytok innovatsiinoi diialnosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy [The development of innovative activity in the agro-industrial production of Ukraine]. Kyiv: NNTs “Instytut ahrarnoi ekonomiky”, 2004, 428 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” [Law of Ukraine “On Innovation Activity”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No. 36, p. 882-892 [in Ukrainian].

Illiashenko I. M. Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Sumy: Universytetska knyha, 2010, 334 p. [in Ukrainian].

Sabluk P. T., Shpykuliak O. H., Kurylo L. I. et al. Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspekt [Innovative activity in the agricultural sector: institutional aspect]. Kyiv: NNTs IAE, 2010, 706 p. [in Ukrainian].

Lupenko Yu. O., Malik M. Y., Shpykuliak O. H. et al. Innovatsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative support for the development of Ukraine’s agriculture: challenges and prospects]. Kyiv: NNTs IAE, 2014, 516 p. [in Ukrainian].

Kot O. V. Teoretychni aspekty innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky ta yoho orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia [Theoretical aspects of innovative development of the agricultural sector and its organizational and economic support]. Problemy nauky – Science Problems, 2008, No. 9, p. 30-37 [in Ukrainian].

Krasnokutska N.V. Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Kyiv: KNEU, 2003, 502 p. [in Ukrainian].

Lutsykiv I. Ekonomichna sut innovatsiinoi diialnosti [The economic nature of innovative activity]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 2010, No. 2(27), p. 89-95 [in Ukrainian].

Shubravska O. V., Moldavan L. V., Paskhaver B. Y. et al. Resursni mozhlyvosti rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Resource capacity of the development of Ukraine’s agricultural sector]. Kyiv, 2017, 440 p. [in Ukrainian].

Sytnyk V. P. Zavdannia naukovykh ustanov UAAN shchodo orhanizatsii naukovoho menedzhmentu u sferi intelektualnoi vlasnosti ta marketynhu innovatsii [Priorities of academic institutions within the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences relevant to research management in the field of intellectual property and marketing of innovations]. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Comlex, 2005, No. 8, p. 3-9 [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2017 r. [Statistical yearbook of Ukraine 2017]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine, 2018, 540 p. [in Ukrainian].

Shpykuliak O. H., Hrytsaienko M. I. Rozvytok innovatsiinoi diialnosti v ahrarnii sferi: menedzhment ta efektyvnist [The development of innovative activity in the agricultural sector: management and effectiveness]. Kherson: OLDI-PLIuS, 2016, 424 p. [in Ukrainian].

Shumpeter Y. A. Teoriia ekonomicheskogo razvitiia (Issledovanie predprinimatelskoi pribyli, kapitala i tsikla koniunktury) [Theory of economic development (A study of business profits, capital, and conditions of the cycle)]. Moscow: Progress, 1982, 453 p. [in Russian].

Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: Penguin Books, 1971 [in English].

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, from https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.