Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я

Тетяна Желюк

Анотація


Обґрунтовано наукові підходи, які можуть бути покладені в демаркацію векторів публічної політики національної економіки крізь призму людиноцентричної концепції; концепції використання потенціалу здоровʼя; концепції валеології, яка обʼєднує валеософію, валеометрію та валеопрактику.

Проаналізовано досвід розвинутих країн у питаннях використання інституційних, соціальних, соціально-психологічних і духовних підходів до вирішення проблеми здорового способу життя та профілактики захворювань, які можна адаптувати до умов національної економіки, серед них: розробка хартій та стратегій здорового способу життя, багатостороння система заходів зі зменшення шкоди здоровʼю шкідливими речовинами, профілактики неінфекційних захворювань, розширення партнерства в охороні здоровʼя, створення сприятливого навколишнього середовища. Наголошено, що в основі публічної політики охорони здоровʼя України має бути покладено Хартію сприяння здоровому способу життя, яка чітко представить позицію держави та регіонів щодо їх ролі у збереженні здоровʼя населення шляхом підтримки здорового способу життя, поліпшення його якості та тривалості.

Зазначено, що актуальність обраної теми випливає з того, що в сучасному світі проходить переосмислення превентивної складової у сфері охорони здоровʼя та можливих форм її державної підтримки. Виклики четвертої промислової революції, діджиталізація економіки підвищують очікування населення у сфері охорони здоровʼя.

Вказано, що предметом дослідження є процес вибору наукових підходів до визначення векторів публічної політики та побудови цілереалізуючих систем для їх досягнення у сфері охорони здоровʼя.

Визначено, що метою наукової публікації є обґрунтування концептуальних засад та вироблення прикладних рекомендацій щодо демаркації векторів публічної політики з відповідною розробкою основних напрямів стратегії підтримки здорового способу життя в управлінні сферою охорони здоровʼя.

Проаналізовано ризики здоровʼя людства, національні рекомендації зі здорового  харчування та здорового способу життя, розглянуто кращі світові практики реалізації векторів публічної політики, організації систем фінансування у сфері охорони здоровʼя і акцентовано увагу на  переорієнтації системи охорони здоровʼя з лікування хвороб на профілактику захворювань та покращення стану здоровʼя.


Ключові слова


ризики для здоровʼя людства; моделі управління охороною здоровʼя; вектори публічної політики в сфері охорони здоровʼя; показники здоровʼя; якість медичних послуг; національні рекомендації зі здорового харчування та здорового способу життя; валеологічний

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Здоровье-2020: поддержка действий всего государства и общества в интересах здоровья и благополучия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.euro.who.int/.

Всемирная организация здравоохранения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.who.int/countries/ukr/ru/.

Eurostat. Your key to European statistics [Electronic resource]. – Mode of access : https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2018.

ВООЗ представила глобальний план дій для підвищення рівня фізичної активності [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.kmu.gov. ua/ua/news/vooz-predstavila-globalnij-plan-dij-dlya-pidvishennya-rivnya-fizichnoyiaktivnosti-moz.

Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги : Наказ МОЗ № 504 від 19.03.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// законодавство.com/.../nakaz-vid-19032018-504-pro-zatverdjennya-2018-519.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua.

Целевые показатели здравоохранения в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.euro.who.int/ document/e91867.pdf.

Жаліло Л. І. Державне регулювання охорони громадського здоровʼя : метод. рек. / Л. І. Жаліло, О. І. Мартинюк. – К. : НАДУ, 2009. – 66 с.

Москаленко М. Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоровʼя: український контекст : моногр. / М. Ф. Москаленко. – К. : Книга плюс, 2008. – 320 с.

Державне управління реформуванням системи охорони здоровʼя в Україні : навч.-наук. вид. / авт. кол. : М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожкова [та ін.]; за заг. ред. проф. М. М. Білинської. – К. ; Львів : НАДУ, 2012. – 240 с.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення України : Закон України №2168-VIII від 19.10.2017. 12. МОЗ України представило рекомендації зі здорового харчування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/article/news/mozukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogo-harchuvannja.

Про засади державної політики охорони здоровʼя : Проект Закону України № 2409а від 18.02.2016 р.

Добридень О. В. Потенціал здоровʼя людини в сучасних умовах / О. В. Добридень // Філософія. – 2016. – № 4. – С.45–50.

Формування здорового способу життя : навч.-метод. рекомендації ; авт. колект. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. О. Вакуленко). – К.: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2018. – 100 с.

Крентовська О. Проблеми збереження і розвитку людського потенціалу в умовах старіння населення України / О. Крентоська // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 4. – С. 238–246.

Основи законодавства України про охорону здоровʼя : Закон України № 2802XII від 19.11.92, зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 2581-VIII від 02.10.2018 // Відомості Верховної ради України. – 2018. – № 46. – С. 371.

Бюттнер Ден Блакитні зони. 9 правил довголіття від людей, які живуть довше за усіх [Електронний ресурс] / Ден Бютннер. – Режим доступу : http:// garmonya.in.ua/den-byuttner-blakytni-zony-9-pravyl-dovgolittya-vid-lyudej-yakizhyvut-dovshe-za-usih/].

Межсекторальное стратегическое руководство в целях учета интересов здоровья во всех направлениях политики. Структуры, действия и опыт стран. Intersectoral governance for health in all policies. Structures, actions and experiences [Электронный ресурс] / под ред. David V. McQueen, Matthias Wismar, Vivian Lin, Catherine M.Jones и Maggie Davies ; Европейское региональное бюро ВОЗ ; Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения. WHO Regional Office for Europe ; European Observatory for Health Systems and Policies, 2012. – Режим доступа : www.euro.who.int/__data/ assets/pdf_ file/0005/171707/Intersec.

EKO-LIFE – Experimenting and communicating sustainable lifestyles to promote Energy Autonomy.

References

Zdorovie-2020: podderzhka deistvii vsego gosudarstva i obshchestva v interesakh zdorovia i blagopoluchiia [Health 2020: a policy framework supporting action across government and society for health and well-being], from http://www.euro.who.int/ [in Russian].

Vsemirnaia organizatsiia zdravookhraneniia [The World Health Organization], from https://www.who.int/countries/ukr/ru/ [in Russian].

Eurostat. Your key to European statistics, from Electronic resource]. –

Mode of access : https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2018 [in English].

VOOZ predstavyla hlobalnyi plan dii dlia pidvyshchennia rivnia fizychnoi aktyvnosti [WHO has presented a global action plan to increase physical activity], from https:// www.kmu.gov.ua/ua/news/vooz-predstavila-globalnij-plan-dij-dlya-pidvishennyarivnya-fizichnoyi-aktivnosti-moz [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy : Nakaz MOZ № 504 vid 19.03.2018 r. [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 504 dated March 19, 2018 “On Approval of the Procedure for Provision of Primary Care Services”], from https://zakonodavstvo.com/.../nakaz-vid-19032018-504-prozatverdjennya-2018-519 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat. gov.ua [in Ukrainian].

Tselevye pokazateli zdravookhraneniia v Yevrope [Health targets in Europe], from www.euro.who.int/ document/e91867.pdf [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.