Підвищення конкурентоспроможності територіальних громад в умовах реалізації нової регіональної політики України

Алла Мельник

Анотація


Вказано, що умови регіонального розвитку в Україні в останнє десятиліття суттєво змінились, що викликало необхідність вироблення нової регіональної політики, децентралізації, підвищення  конкурентоспроможності адміністративнотериторіальних одиниць базового рівня – територіальних громад. Сформульовано ознаки конкурентоспроможної територіальної громади. Здійснено класифікацію чинників конкурентоспроможності обʼєднаних територіальних громад, виявлено нові явища в їх становленні та функціонуванні. Визначено інтегровані критерії конкурентоспроможності: конкурентні переваги, самодостатність та економічна безпека громади. Проведено емпіричний аналіз обʼєднаної територіальної громади Тернопільської області через показники фінансової самодостатності громади, до яких віднесено власні доходи на одного мешканця, рівень дотаційності бюджету, питома вага видатків на управління у власних ресурсах (без трансфертів). Обґрунтовано необхідність ресурсного аналізу та запропоновано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності територіальної громади. Зазначено, що до стримуючих та обмежуючих факторів підвищення конкурентоспроможності обʼєднаних територіальних громад в сучасних умовах віднесено: недостатньо якісні умови виробництва та життєдіяльності; нерозвинутість або погіршення соціально-культурної сфери; відсутність якісних транспортних комунікацій між окремими населеними пунктами; екологічні проблеми звуження диверсифікованості або моноорієнтація виробництва; вузька спрямованість прямих іноземних інвестицій, вкладення коштів у сфери з швидким оборотом капіталу; низький рівень конкурентоспроможності виробництв, розміщених на території обʼєднаних територіальних громад; низька кваліфікація персоналу; незадовільний склад трудових ресурсів, ускладнення демографічної ситуації. Обґрунтовано доцільність формування стратегії підвищення конкурентоспроможності обʼєднаної територіальної громади як складової Стратегії її розвитку, імплементації зваженого алгоритму стратегування. Визначено стратегічні пріоритети ефективної регіональної політики підвищення конкурентоспроможності  територіальних громад. Вказано на інституційні барʼєри їх реалізації. Сформовано комплекс механізмів підвищення конкурентоспроможності обʼєднаних територіальних громад у процесі децентралізації, зокрема щодо сценарного моделювання, стратегування, імплементації локального маркетингу, формування бренду території, муніципального фінансового менеджменту, управління ризиками тощо. Зроблено висновок про глибоку диференціацію стартових умов розвитку обʼєднаних територіальних громад, суттєві відмінності у використанні ресурсів, що поряд з орієнтацією на визначені стратегічні пріоритети і вектори діяльності обʼєднаних територіальних громад з підвищення їх конкурентоспроможності вимагає ситуаційного підходу і певної потреби дотримання принципів зрівноваженого розвитку (допомоги) в рамках регіону стосовно окремих депресивних обʼєднаних територіальних громад.

Ключові слова


регіональна політика; децентралізація; конкурентоспроможність територіальної громади; ресурсний аналіз; механізми підвищення конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/385-2014-п.

Bilyk R. Role of the Local Authorities in Implementing of Reforms in Ukraine and Ensuring Economic Security of Territories / R. Bilyk// Intellectual Archive, 2017. – Vol. 6. – №2. – S.10-22.

Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економіка вільного ринку. – Львів, 2000. – C. 23–24.

Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення / З. Варналій, О. Гармашова. – К. : Знання України, 2015. – 463 с.

Захарченко В. Конкурентоспроможність регіонів України: кластерний підхід / В. Захарченко, С. Захарченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmural.com.ua/upload/publikatsii/nauka/pdf_2012/Concurentospromozhnist_ regioniv_Ukkraini.pdf.

Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.

Elzbieta Sobczak: Specialization and competitives of workforce change in sectors grouped to R@D activities intensity in European Union Countries // Research papers of Wroclaw Uniwersity of Economics «Local and Regional Economy in Theory and Practice», Wroclaw, 2015. – S. 144–153. 8. Про добровільне обʼєднання територіальних громад [чинний від 05.02.2012] //Відомості Верховної Ради. – 2015. – №13. – С. 91.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад [чинний від 08.04.2015] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua.

Європейська хартія місцевого самоврядування: офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_036.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/ news/6897.

Мельник А. Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку / А. Мельник // Вісник ТНЕУ. – 2018. – №3. – С. 15–17.

References

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku [State Strategy for Regional Development up to 2020], from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/385-2014-p [in Ukrainian].

Bilyk R. Role of the Local Authorities in Implementing of Reforms in Ukraine and Ensuring Economic Security of Territories. Intellectual Archive, 2017, Vol. 6, No. 2, p. 10-22 [in English].

Balcerowicz L. Svoboda i rozvytok. Ekonomika vilnoho rynku [Liberty and development: economy of the free market]. Lviv, 2000, p. 23-24 [in Ukrainian].

Varnalii Z., Harmashova O. Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia [Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovative support]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2015, 463 p. [in Ukrainian].

Zakharchenko V., Zakharchenko S. Konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy: klasternyi pidkhid [Competitiveness of Ukraine’s regions: cluster approach], from http://www.vmural.com.ua/upload/publikatsii/nauka/pdf_2012/ Concurentospromozhnist_regioniv_Ukkraini.pdf [in Ukrainian].

Porter M. Konkurentsiia [Competition]. Moscow: Viliams, 2000, 495 p. [in Russian].

Sobczak E. Specialization and competitiveness of workforce change in sectors grouped to R&D activities intensity in European Union Countries. Local and Regional Economy in Theory and Practice: Research papers of Wroclaw Uniwersity of Economics, Wroclaw, 2015, p. 144-153 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.