Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики

Анатолій Сірко

Анотація


Досліджено основні теоретичні підходи до оцінювання якості економічного зростання. Прослідковано еволюцію та розкрито зміст понять «економічний розвиток» та «якість економічного зростання». Виокремлено та охарактеризовано наукові концепції якісного росту економіки, що отримали світове визнання. Проаналізовано характер економічного зростання в Україні та виявлено домінування у ньому екстенсивних чинників. Висвітлено основні прорахунки уряду в політиці економічного розвитку країни, орієнтованій на модель економіки з дешевою робочою силою та сировинний експорт. Проведено аналіз, що дав автору підстави трактувати урядові дії в економіці як рутинну політику, яка суперечить теорії якісного економічного зростання. З’ясовано та охарактеризовано суспільні ризики консервації чинної політики. Зроблено висновок, що першопричиною і основним гальмом якісного економічного росту України є квазіринкова, олігархічно-кланова економічна система, здатна самовідтворюватися. Сформульовані пропозиції щодо переходу до моделі якісного росту економіки країни.

Ключові слова


економічний розвиток; якість економічного зростання; технологічний прогрес; норма заощаджень; споживання; рутини політики; квазіринкова економіка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Lucas Robert E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – January. – P. 3–42.

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – February. Vol. 70. – №1. – Р. 65–94.

Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост / Дж. Тобин. – М. : Кн. дом «Либриком»/URSS, 2010. – 272 с.

Phelps E. S. The Golden Rule of Accumulation // American Economic Review.– 1961. – Vol. 51. – №4. – Рр. 638–643.

Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. – Leipzig : Verlag von Dunker & Humbolt, 1911. – 548 р.

Геєць В. М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 4–17.

Данилишин Б. М. Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті третьої та четвертої промислових революцій) / Б. М. Данилишин // Економіка України. – 2016. – №8. – С. 44–61.

Kuznets S. Uses and Abuses of National Income Measurements, 1934 // http:// cbddwsu.edu/kewicontent/cdoutput/TR501/page59.htm.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ww.me.qov.ua/Documents/ Download?id=04a60e98-55bf-4a9e-bc38-361bc5829593.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Сірко А. В. Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – №11. – С. 36–42.

Nordhaus W. D., Tobin J. Is Growth Obsolete? // Economic Research: Retrospect and Prospect. Vol. 5. Economic Growth. NBER, 1972.

World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://databank. worldbank.org/.

Україна: час вибору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. razumkov.org.ua/upload/ Brochure_EUCU72013.pdf.

Харазішвілі Ю. М. Світло і тінь економіки України: резерви зростання і модернізації / Ю. М. Харазішвілі // Економіка України. – 2017. – №4. – С. 22–43.

Мінюст: тільки 20% судових рішень виконується [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/3/7080028/.

References

Lucas Robert E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 1988, January, p. 3-42 [in English].

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, February 1956, Vol. 70, No. 1, p. 65-94 [in English].

Tobіn J. Denezhnaia politika i ekonomicheskii rost [Monetary Policy and Economic Growth]. Moscow: Librikom / URSS, 2010, 272 p. [in Russian].

Phelps E. S. The Golden Rule of Accumulation. American Economic Review, 1961, Vol. 51, No. 4, p. 638-643 [in English].

Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung [Theory of Economic Development]. Leipzig: Dunker & Humbolt, 1911, 548 р. [in German].

Heiets V. M. Podolannia kvazirynkovosti – shliakh do investytsijno-oriientovanoi modeli ekonomichnoho zrostannia [Overcoming the Quasimarketness: a Way to the Investment-oriented Model of Economic Growth]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2015, No. 6, p. 4-17 [in Ukrainian].

Danylyshyn B. M. Taktyka evoliutsionizmu v suchasnomu ekonomichnomu rozvytku svitu (v aspekti tretoi ta chetvertoi promyslovykh revoliutsij) [The Tactics of Evolutionism in World’s Modern Economic Development (from the prospective of the Third and Fourth Industrial Revolutions)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2016, No. 8, p. 44-61 [in Ukrainian].

Kuznets S. Uses and Abuses of National Income Measurements, 1934, from http://cbddwsu.edu/kewicontent/cdoutput/TR501/page59.htm [in English].

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine], from http://vvv.me.qov.ua/Documents/ Download?id=04a60e98-55bf-4a9e-bc38-361bc5829593 [in Ukrainian].

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2010 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2010. State Statistics Service], from http://vvv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2015 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2015. State Statistics Service], from http://vvv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Sirko A. V. Destruktsiia ekonomichnykh interesiv u kvazirynkovomu suspilstvi [Destruction of economic interests in a quasi-market society]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of Market Relations in Ukraine, 2017, No. 11, p. 36-42 [in Ukrainian].

Nordhaus W. D., Tobin J. Is Growth Obsolete? Economic Research: Retrospect and Prospect, 1972, Vol. 5, Economic Growth. NBER [in English].

World Bank, from http://vvv.databank.worldbank.org/ [in English].

Ukraina: chas vyboru [Ukraine: Time to choose], from http://vvv.razumkov.org.ua / upload/ Brochure_EUCU72013.pdf [in Ukrainian].

Kharazishvili Yu. M. Svitlo i tin ekonomiky Ukrainy: rezervy zrostannia i modernizatsii [Light and Shadow of Ukraine’s Economy: potential for growth and modernization]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2017, No. 4, p. 22-43 [in Ukrainian].

Miniust: tilky 20% sudovykh rishen vykonuietsia [Ministry of Justice: Only 20% of court decisions are being executed], from http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/3/ 7080028/ [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.