Поведінка витрат підприємства пивоварної галузі

Яків Аверкин

Анотація


Зазначено, що в умовах конкурентного середовища перед підприємствами постає проблема у правильності формулювання та прийнятті управлінських рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Вказано, що проведення детального аналізу рівня витрат на підприємстві уможливить здійснення не лише процесів їхньої
оптимізації, а й дасть змогу формувати плани та прогнози розвитку пивоварного підприємства з урахуванням тенденцій попередніх періодів. Здійснено огляд наукової літератури щодо управління витратами на промислових підприємствах, що свідчить про необхідність удосконалення означеного процесу на підприємствах пивоварної галузі. Це пояснюється тим, що підприємства пивоварної галузі використовують різні технології для виробничого процесу, що створює труднощі для порівняння рівня розвитку кожного окремого підприємства цієї галузі. Розкрито особливості поведінки витрат підприємств пивоварної галузі.

Метою статті є розкриття закономірностей поведінки та класифікації витрат на підприємствах пивоварної галузі. Здійснено обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення поведінки витрат пивоварного підприємства. Використано такі методи дослідження: аналізу, індукції, дедукції та порівняння, що дало змогу скласифікувати витрати залежно від визначеного критерію для забезпечення підвищення виробничо-господарської діяльності пивоварного підприємства.
Обґрунтовано, що система управління витратами має базуватися на
ознаках (критеріях) з позиції формування собівартості продукції, формування управлінського рішення та контролю й регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства. Визначено критерії, що є підґрунтям для складання оперативних планів підприємства пивоварної галузі. Відзначено, що сформовані теоретичні положення щодо поведінки витрат є досить цінними, адже матимуть прикладний характер та їх можна імплементувати на практиці.
Розроблено рекомендації щодо управління витратами підприємств пивоварної галузі.


Ключові слова


управлінський облік; витрати; прибуток; елемент витрат; інформація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк. − М. : Омега-Л, ООО «Эльга», 2011. − 768 с.

Бойчук А. А. Витрати виробництва : облік та аналіз на пивоварних

підприємствах : Моногр. / Антоніна Бойчук – Тернопіль : Крок, 2014. – 225 с.

Колісник Г. М. Економічна сутність і класифікація витрат у зв’язку з

узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Г. М. Колісник. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7361/1/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%A1D0A3%D0%A2%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D086%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A4%D086%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%A3%20%D0%97%D0%92%E2%80%99%D0%AF%D0%97%D0%9A%D0%A3%20%D0%97%20%D0%A3%D0%97%D0%90%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9DD095D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C%20%D0%9D%D0%9020D0A0D090D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%90%D0%A5.pdf.

Чая В. Т. Управленческий учет : учебн. и практикум [для академ. бакалавриата] /В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс).

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні : теорія й методологія,

перспективи розвитку : моногр. / Н. М. Малюга – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Нападовська Л. В. Управлінський облік : підруч. / Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. − 254 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. – [2-ге вид., доп. і переробл.] / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Хонгрен Ч. Управленческий учет. – [10-е изд.] / Ч. Хонгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. − СПб. : Питер, 2005. – 1008 с.

Шумило Ю. О. Уточнення теоретичної сутності категорії витрат в управлінні підприємством / Ю. О. Шумило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. − № 3 (82). – С. 117–119.

Голов С. Класифікація витрат і методи калькулювання собівартості в управлінському обліку / C. Ф. Голов. – К. : Податкове планування, 2006. − № 2. – 25 с.

Сук Л. Склад і класифікація витрат на підприємствах / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2007. − № 20 (197). – С. 46–49.

Гуцайлюк З. Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник, 2012. – № 2. – С. 166–170.

References

Blank I. A. Upravlenie finansovymi resursami [Managing financial resources]. Moscow: Omega-L, OOO Elga, 2011, 768 p. [in Russian].

Boichuk A. A. Vytraty vyrobnytstva: oblik ta analiz na pyvovarnykh pidpryiemstvakh: monohr. [Business expenditures: accounting and analysis in brewing enterprises: monograph]. Ternopil: Krok, 2014, 225 p. [in Ukrainian].

Kolisnyk H. M. Ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia vytrat u zviazku z uzahalnenniam na rakhunkakh bukhhalterskoho obliku [Economic nature and classification of costs in response to generalization in accounting records], from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7361/1/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9DD086D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%86%20%D0%9A%D0%9B%D090D0A1%D0%98%D0%A4%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6D0%86D0AF20D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%A3%20%D0%97%D0%92%E2%80%99%D0%AF%D0%97%D0%9A%D0%A3%20%D0%97%20%D0%A3%D0%97%D0%90%D0%93%D0%90D0%9BD0ACD09D%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C%20%D0%9D%D09020D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%90%D0%A5.pdf [in Ukrainian].

Chaia V. T. Upravlencheskii uchet: uchebn. i praktikum [Managerial accounting: a study guide and case study]. Moscow: Yurait, 2018, 332 p. [in Russian].

Maliuha N. M. Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: teoriia y metodolohiia, perspektyvy rozvytku : monohr. [Accounting in Ukraine: theory and methodology, development prospects: monograph]. Zhytomyr: ZhDTU, 2005, 548 p. [in Ukrainian].

Napadovska L. V. Upravlinskyi oblik: pidruch. [Managerial accounting: a study guide]. Kyiv: Knyha, 2004, 254 p. [in Ukrainian].

Andriichuk V. H. Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv: pidruch. Economics of agrarian enterprises: a study guide]. Kyiv: KNEU, 2002, 624 p. [in Ukrainian].

Horngren C., Foster G. and Datar S. Upravlencheskyi uchet [Managerial accounting]. Saint Petersburg: Piter, 2005, 1008 p. [in Russian].

Shumylo Yu. O. Utochnennia teoretychnoi sutnosti katehorii vytrat v upravlinni pidpryiemstvom [Revisiting a theoretical framework for the concept of costs in managing enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of Market Relations in Ukraine, 2008, No. 3(82), p. 117-119 [in Ukrainian].

Holov S. Klasyfikatsiia vytrat i metody kalkuliuvannia sobivartosti v upravlinskomu obliku [Classification of costs and methods for product costing in managerial accounting]. Podatkove planuvannia – Tax Planning, 2006, No. 2, 25 p. [in Ukrainian].

Suk L. Sklad i klasyfikatsiia vytrat na pidpryiemstvakh [Cost structure and classification of costs in enterprises]. Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi – Accounting in Agriculture, 2007, No. 20 (197), p. 46-49 [in Ukrainian].

Hutsailiuk Z. Operatyvnyi oblik ta operatyvnyi ekonomichnyi analiz u systemi bukhhalterskoho obliku [Operational accounting and operational economic analysis in accounting]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 2012, No. 2, p. 166-170 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.