ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ

Володимир Дудар

Анотація


Розкрито сутність ціни в економічній ринковій системі та роль цінової  стратегії маркетингу в органічному агровиробництві. Зазначено, що ціна є головним мірилом суспільних витрат, адже вона управляє економікою  через перерозподіл вартостей між економічними суб’єктами. Вказано,  що динаміка руху ціни в органічному секторі пов’язана зі змінами в якості й обсягах виробництва продукції та просуванням її на ринку , з платоспроможністю споживачів і рівнем споживанням ними даного товару, обсягом товарних запасів та із загальним економічним становищем  підприємств. Здійснено аналіз чинників і конкурентоспроможних  стратегій ціноутворення, які впливають на формування цін на органічні агропродовольчі продукти. Конкурентоспроможні стратегії ціноутворення в системі управління цінами виділяють на основі двох критеріїв: конкурентних переваг, що базуються на ціновому чиннику або ж на неціновому, та величині цільового ринку. Встановлено, що в процесі розрахунку цін на органічну агропродовольчу продукцію слід  врахувати як внутрішні, так і зовнішні чинники. До внутрішніх чинників відносять: собі вартість виробництва продукції, її інноваційність та унікальність, етап життєвого циклу, а також відповідність ціни очікуванням покупців. Зовнішніми чинниками є: цінова чутливість покупців, рівень цін конкурентів, а також макроекономічні умови, такі як інфляція, податки, акцизний збір, державна цінова політика. Запропоновано схему моделі стратегії маркетингової діяльності органічного агропромислового підприємства щодо показників “ціна-якість”. Сертифіковане органічне підприємство, яке займає провідне становище на ринку, найчастіше має дотримуватись стратегії найкращої якості, за якої висока ціна мотивована високим рівнем якості та безпечності органічної продукції. Зроблено висновок, що ціноутворення  на ринку органічної агропродовольчої продукції формується під  впливом високого рівня витрат на її виробництво, де висока якість і специфічні властивості продуктів відіграють найважливішу роль для споживача.

Ключові слова


ціна; органічні підприємства; органічна продукція; витрати; попит; пропозиція; маркетингова діяльність; цінові стратегії; якість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амстронг Г. Маркетинг. Загальний курс : навч. посіб. – [5-те вид.] / Г. Амстронг, Ф. Котлер. – М. : Вид. дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підруч./ В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

Білоусько Я. К. Методологічні основи цінового регулювання суспільного відтворення / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. – 1997. – № 11. – С. 22–30.

Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Блауг Марк ; пер. с англ.І. Дзюба. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 с.

Герасимчук В. Г. Маркетинг : теорія і практика : навч. посіб. – К. : Вища школа, 1994. – 327 с.

Економічна енциклопедія : у трьох т. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний(відп. ред.) та ін. – К. : Вид. центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста. – [3-е изд.] / Н. Л.Зайцев. – М.: ИФРА-М, 2006. – 160 с.

Пасхавер Б. Й. Ціни виробництва і споживання продовольчого ринку / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2007. – № 12. – С. 51–61.

Саблук П. Т. Ціноутворення в період ринкового реформування АПК : моногр./ П. Т. Саблук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 440 с.

Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – М. : Республика, 1997.– 351 с.

Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : моногр. / О. Г. Шпикуляк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.

Шпичак О. М. Обґрунтування ціни на екологічно “чисту” продукцію / О. М. Шпичак // Економічний довідник аграрника. – К. : “Преса України”, 2003. – С. 309–310.

Шпичак О. М. Ціновий механізм / О. М. Шпичак // Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку. –К. : ІАЕ УААН, 2002. – 647 с.

Karasiewicz G. Margetingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

Kotler Ph, Kotler on Marketing (New York : The Free Press), 1999, p. 142-148.

Kotler Ph., Fox K. Strategy Marketing for Educational Institutional, Prentice Hall, Engle-wood Cliffs 1983.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktow zywnosciowych.–

Warszawa : Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Simon H. Zarzadzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Spiller A., Preispolitik fur okologische Lebensmittel, Eine neoinstitutionalistische Analyse, “Agrarwirtschaft” 2001, nr 7, s. 451-461, za : Zwi schenbericht 1.1. bis 31.12.2005- Entwicklung von Kooperations vorhaben zwischen Landwirtschaft, Marken-Herstellern und konventionellen Handel sketten zur Uberwindung von Schnittstellen-problemen und Ineffizienzen innerhalb der Oko-Marketingkette, Oko-Strategie-Beratung Kunz & Dr.Dienel GbR, Berlin 2006, http: //orgprin ts.Org/7295/l /7295-03OE292-ble-dienel-et-al-2006-kooperation-zwischen.pdf.

Tomas T. Nagle and Reed K. Holden. The Strategy and Tactics of Pricing, 2nd ed.(Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1995), p.1.

Wianowski P. Strategie cenowe, PWE, Warszawa, 2003.

Zwischenbericht 1.1. bis 31.12.2005 – Entwicklung von Kooperations vorhaben zwischen Landwirtschaft, Marken-Herstellern und konventionellen Handel sketten zur Uberwindung von Schnittstellen problemen und Ineffizienzen innerhalb der Oko-Marketingkette, Oko-Strategie—Beratung Kunz & Dr. Dienel GbR, Berlin 2006, http://orgprints.org/7295/l/7295-03OE292-ble -dienel-et-al-2006-kooperation-zwischen.pdf.

References

Amstronh G. Kotler P. Marketing [Principes of Marketing : a study guide]. Moscow : “Viliams”, 2001, 608 p. [in Russian].

Andriichuk V. H. Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu : pidruch. [Economy of agricultural enterprises : textbook]. Kyiv : KNEU, 2013, 779 p. [in Ukrainian].

Bilousko Ya. K. Metodolohichni osnovy tsinovoho rehuliuvannia suspilnoho vidtvorennia [Methodological foundations for price control in social reproduction]. Ekonomika APK – Economy of Agro-Industrial Complex (AIC), 1997, No. 11, p. 22-30 [in Ukrainian].

Blaug M. Ekonomichna teoriia v retrospektyvi [Economic theory in retrospect]. Kyiv : Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 2001, 670 p. [in Ukrainian].

Herasymchuk V. H. Marketynh : teoriia i praktyka : navch. posib. [Marketing : theory and practice : study guide]. Kyiv : Vyshcha shkola, 1994, 327 p. [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia : u trokh t. T. 3 [An economic encyclopedia : in three volumes, Vol. 3]. Kyiv : Vyd. tsentr “Akademiia”, 2002, 952 p. [in Ukrainian].

Zaitsev N. L. Kratkyi slovar эkonomysta [Concise dictionary for economists]. Moscow : YNFRA-M, 2006, 160 p. [in Russian].

Paskhaver B. Y. Tsiny vyrobnytstva i spozhyvannia prodovolchoho rynku [Production and consumption prices of the food market]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2007, No. 12, p. 51-61 [in Ukrainian].

Sabluk P. T. Tsinoutvorennia v period rynkovoho reformuvannia APK : monohr. [Price formation during the reform period in AIC : monograph]. Kyiv : NNTs IAE, 2006, 440 p. [in Ukrainian].

Smit A. Teoriia nravstvennikh chuvstv [A theory of moral sentiments]. Moscow : Respublika, 1997, 351 p. [in Russian].

Shpykuliak O. H. Instytutsii ahrarnoho rynku : monohr. [The agricultural market institutions : monograph]. Kyiv : NNTs IAE, 2009, 480 p. [in Ukrainian].

Shpychak O. M. Obgruntuvannia tsiny na ekolohichno “chystu” produktsiiu [Price justification for ecological products]. Ekonomichnyi dovidnyk ahrarnyka [Economic handbook for specialists in agriculture]. Kyiv : Presa Ukrainy, 2003, p. 309-310 [in Ukrainian].

Shpychak O. M. Tsinovyi mekhanizm [Price mechanism]. Ahropromyslovyi kompleksUkrainy : stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Agro-industrial complex of Ukraine : current state, trends and development prospects]. Kyiv : IAE UAAN, 2002, 647 p. [in Ukrainian].

Karasiewicz G. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997 [in Polish].

Kotler Ph. Kotler on Marketing. New York : The Free Press, 1999, p. 142-148 [in English].

Kotler Ph., Fox K. Strategy Marketing for Educational Institutional, Prentice Hall, Engle-wood Cliffs 1983 [in English].

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktow zywnosciowych. – Warszawa : Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, 260 p. [in Polish].

Simon H. Zarzadzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 [in Polish].

Spiller A., Preispolitik fur okologische Lebensmittel, Eine neoinstitutionalistische Analyse, “Agrarwirtschaft 2001”, nr 7, s. 451-461, za : Zwischenbericht 1.1. bis 31.12.2005 – Entwicklung von Kooperationsvorhaben zwischen Landwirtschaft, Marken-Herstellernund konventionellen Handelsketten zur berwindung von Schnittstellen-Problemen und Ineffizienzen innerhalb der Oko-Marketingkette, Oko-Strategie-Beratung Kunz & Dr. Dienel GbR, Berlin 2006, from http://orgprints.Org/7295/l/7295-03OE292-ble-dienel-etal-2006-kooperation-zwischen.pdf [in German].

Nagle T. T. Holden R. H. The Strategy and Tactics of Pricing, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1995, p. 1 [in English].

Wianowski P. Strategie cenowe, PWE, Warszawa, 2003 [in Polish].

Zwischenbericht 1.1. bis 31.12.2005 – Entwicklung von Kooperationsvorhaben zwischen Landwirtschaft, Marken-Herstellern und konventionellen Handelsketten zur berwindung von Schnittstellen problemen und Ineffizienzen innerhalb der Oko-Marketingkette, Oko-Strategie-Beratung Kunz & Dr. Dienel GbR, Berlin 2006, http://orgprints.org/7295/l/7295-03OE292-ble-dienel-et-al-06-kooperation-zwischen.pdf. [in German].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.