АППЕРЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ В БІХЕВІОРИСТИЧНІЙ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КРИТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Ростислав Романів

Анотація


Визначено сутність терміну “апперцепція”, досліджено еволюцію даного  поняття та його трактування в економічній літературі. Розкрито зв’язок біхевіористичної теорії з теорією економічної поведінки й  психологічним підходом в бухгалтерському обліку. Досліджено сутність основних  положень біхевіористичної теорії бухгалтерського обліку, виділено основні її напрямки, тенденції розвитку та місце апперцепції інформації  в даній концепції.
Біхевіористичний підхід надає особливе значення релевантності в  рішеннях, які приймаються при повідомленні інформації та поведінки  бухгалтерів, яка викликана таким повідомленням. Доведено, що саме  апперцепція лягла в основу біхевіористичної теорії, яка стала визна чальною в англо-саксонській концепції бухгалтерського обліку
на початку 60-х рр. минулого століття. Різноманітність принципів бухгалтерського обліку та їх певне протиріччя згідно з більшістю американських авторів визначена різноманітними і суперечливими  інтересами осіб, які беруть участь у господарській діяльності. Для  адаптації цих інтересів в рамках біхевіористичного підходу необхідно
застосувати такі компоненти, як комунікація, мотивація та зворотний зв’язок.
Біхевіористична теорія є основною професійного судження бухгалтера,  яке є реакцією на невизначеність середовища, подій, інформації. Невизначеність в бухгалтерському обліку, як правило, виникає внаслідок неможливості передбачити в нормативних документах всі ситуації, що можуть виникнути на практиці, тому в законодавстві в  багатьох випадках визначаються лише загальні принципи вирішення
проблеми і бухгалтер-аналітик повинен сформувати власну думку та втілити її у звітні форми.


Ключові слова


апперцепція і нформації , бі хевіористична теорія в облі ку , професі йне судження бухгалтера.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Апперцепция [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://psychologies.ru/glossary/01/appertseptsiya.html.

Апперцептивное восприятие как отражение личности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://odepressii.ruobscheeappertseptsiya.html.

Бухгалтерский учет и психология : моногр. / под общ. ред. Н. А. Каморджановой. – М. : Проспект, 2015. – 192 с.

Гончаров О. А. Истоки и тенденции когнитивной психологии / О. А. Гончаров. – Сыктывкар : Изд. Сыктывкарского университета, 2012. – 102 с.

Капелюшников Р. Поведенческая экономика и новый патернализм [Електроннийресурс] / Р. Капелюшников. – Режим доступу : https://poli t.ru/article/2013/11/12paternalism.html.

Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – [6-е изд.]. – СПб. : Питер, 2006.–589 с.

Ситникова Н. В. Бихевиористический поход к бухгалтерському учёту: зарубежный опит / Н. В. Ситникова // Международный бухгалтерский учёт. – № 40. – 2012. – С. 63–66.

Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

Солоненко А. А. Поведенческий бухгалтерський учёт : реалии и перспективы /А. А. Солоненко // Вестник АГТУ. – 2015. – № 1. – С. 89–99.

Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов // Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие / Х. Р. Шиффман. – [5-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 928 с.

References

Appertseptsiia [Apperception], from https://psychologies.ru/glossary/01/appertseptsiya.html [in Russian].

Appertseptivnoe vospriiatye kak otrazhenie lichnosti [Apperceptive perception as a reflection of personality], from https://odepressii.ru/obschee/appertseptsiya.html [in Russian].

Bukhhalterskyi uchet y psykholohyia : monohrafyia [Accounting and psychology :amonograph]. Moscow : Prospekt, 015, 192 p. [in Russian].

Goncharov O. A. Istoki i tendentsii kognitivnoi psikhologii [The origin and tendencies ofcognitive psychology]. Syktyvkar : Izdatelstvo Syktyvkarskogo universiteta, 2012, 102 p.

Kapeliushnikov R. Povedencheskaia ekonomika i novyi paternalism [Behavioral economyand new patrnalism], from https://polit.ru/article/ 2013/11/12paternalism.html [in Russian].

Kognitivnaia psiykhologiia [Cognitive psychology]. Saint Petersburg : Piter, 2006, 589 p.[in Russian].

Sitnikova N. V Bikhevioristicheskii podkhod k bukhgalterskomu uchetu : zarubezhnyiopyt [Behavioral approach to accounting : foreign practice] . Mezhdunarodnyi bukhgalerskii uchet – International Accounting, 2012, No. 40, p. 63-66 [in Russian].

Sokolov Ya. V. Ocherki po istorii bukhgalterskogo ucheta [Essays on the history of accounting]. Moscow : Finansy i statistika, 1991, 400 p. [in Russian].

Solonenko A. A. Povedencheskii bukhgalterskii uchet : realii i perspektivy [Behavioral accounting : realities and prospects]. Vestnik AGTU – Bulletin of ASTU (Astrakhan State Technical University), 2015, No. 1, p. 89-99 [in Russian].

Filosofskii entsiklopedicheskii slovar [Philosophical encyclopedic dictionary]. Moscow : Sovetskaia entsiklopediia, 1983, 840 p. [in Russian].

Shiffman Kh. R. Oshchushchenie i vospriiatie [Sensation and perception]. Saint Petersburg : Piter , 2003, 928 p. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.