ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ “ГУДВІЛ” У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Юлія Судин

Анотація


Проведено аналіз еволюції терміну “гудвіл” з 1982 р. і донині на основі визначень, поданих у зарубіжній та вітчизняній літературі. Предметом  дослідження визначено сукупність концептуальних основ обліку гудвілу  на підприємстві. Під час дослідження застосовано загальнонаукові та  спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів: історико-логічний – для виявлення еволюційних підходів довизначення сутності  поняття “гудвіл”; узагальнення, групування та порівняння для  дослідження сутності економічних понять і розробки власного визначення; аналіз, синтез, індукцію та дедукцію – при виокремленні  основних ознак гудвілу, що характеризують економічну суть поняття. Здійснено огляд визначень терміну “гудвіл” у хронологічній послідовності, використовуючи зарубіжну і  вітчизняну наукову літературу.  Запропоновано визначення гудвілу, адаптоване до сучасних умов  ведення бізнесу та інформаційних запитів користувачів. Досліджено  еволюцію концептуальних основ обліку гудвілу, що базується на  міжнародних і національних стандартах. Відображено графічно структуру гудвілу відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 3 “Об’єднання підприємств”. Встановлено, що наявність гудвілу у пі дприємства не завжди економічно обґрунтоване та відповідає існуванню  нематеріальних переваг. Виявлено суттєву різницю між трактуванням  терміну “гудвіл” у бухгалтерському й економічному міждисциплінарних  аспектах. Описано спекулятивні причини виникнення позитивної різниці при здійсненні інтеграційних угод, що підтверджує невідповідність економічного визначення гудвілу бухгалтерському. Вказано на необхідність зближення існуючих підходів з метою уніфікації концептуальних основ гудвілу як бухгалтерської категорії.  Запропоновано відображати внутрішній гудвіл на рахунках  бухгалтерського обліку як економічне втілення нематеріальних  переваг, якими володіє підприємство.


Ключові слова


гудвіл; нематеріальні активи; управлінський облік; інтелектуальний капітал; внутрішній гудвіл

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hughes H. P. Goodwill in Accounting / H. P.Hughes //Business Publishing Division, College of Business Administration. – Georgia State University, 1982.

Leake P. D. Commercial Goodwill. Its History, Value and Treatment in Accounts / by P. D. Leake. – London : Gee, 1921. – 201 p.

Courtis J. K. Business Goodwill : Conceptual Clarification via Accounting, Legal and Etymological Perspectives / J. K. Courtis // The Accounting Historians Journal. – Vol. 10, No.2. – 1983. – Р. 1– 8.

Dicksee L. R. Goodwill and Its Treatment in Accounts / L. R. Disksee, F. Tillyard // Gee and Co., Printers and Publishers, Third Edition, 1906, p. 33.

Seed H. E. Goodwill as a Business Asset / H. E. Seed // London : Gee&Co, 1937.

Norris H. Accounting Theory. An Outline of Its Structure / H. Norris // London : Sir Isaac Pitman&Sons, 1946.

Gynther R. S. Some Conceptualizing on Goodwill / R. S. Gynther // Accounting Review. – 1969. – Р. 247–255.

Gibson R. Accounting for goodwill – A Study of Permissiveness / R. Gibson, J. Francis // Abacus, December, 1975.

Fess P. Accounting Principles / P. Fess, C. Niswonger // Cincinnati : South-Western Publishing Co., 13th edition, 1981.

Соколов Я. В. Гудвилл – “новая” категория бухгалтерского учета / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 2. – С. 46–50.

Бондар М. І. Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його відображення в обліку / М. І. Бондар // Формування ринкової економіки. – 2010.– Вип. 24. – С. 513–522.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / С. Ф. Легенчук; Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 21 c.

Ratiu R. V. The classification of goodwill – an essential accounting analysis/ R. V. Ratiu, A. Tiron-Tudor // Alma Mater & Universitatea “Babes Bolyai” Cluj-Facultateade St. EconomicesiGestiuneaAfacerilor. – 6. – 2013. –Рp. 137–150.

Иванов А. Е. Гудвилл : краткая история эволюции подходов к пониманию экономической сущности, оценке и признанию в финансовой отчетности : моногр. / А. Е. Иванов. – М. : РУСАЙС, 2016. – 106 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 “Об’єднання бізнесу”(версія перекладу українською мовою – на 01. 01. 2016 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Денчук П. Н. Сутність, оцінка та відображення в обліку інтелектуального капіталу / П. Н. Денчук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного і д. е. н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 234–242.

Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

References

Hughes H. P. Goodwillin Accounting. Business Publishing Division, College of Business Administration. Georgia State University, 1982, 153 p. [in English].

Leake P. D. Commercial Goodwill. Its History, Value and Treatment in Accounts, London : Gee, 1921, 201 p. [in English].

Courtis J. K. Business Goodwill : Conceptual Clarificationvia Accounting, Legal and Etymological Perspectives, The Accounting Historians Journal. Vol. 10, No. 2, 1983, p. 1–38 [in English].

Dicksee L. R., Tillyard F. Goodwill and Its Treatment in Accounts, Gee and Co., Printers and Publishers, Third Edition, 1906, p. 33 [in English].

Seed H. E. Goodwill as a Business Asset. London : Gee&Co, 1937 [in English].

Norris H. Accounting Theory. An Outline of Its Structure. London : Sir Isaac Pitman&Sons, 1946 [in English].

Gynther R. S. Some Conceptualizing on Goodwill. Accounting Review, 1969, p. 247-255 [in English].

Gibson R., Francis J. Accounting for goodwill – A Study of Permissiveness, Abacus, December, 1975 [in English].

Fess P., Niswonger C. Accounting Principles. Cincinnati : South-Western PublishingCo., 13th edition, 1981 [in English].

Sokolov Ya. V. Gudvil – “novaya” kategoriia bukhgalterskogo ucheta [Goodwill, a “new” concept of accounting]. Bukhgalterskii uchet – ccounting, 1997, No. 2, р. 46-50 [inUkrainian].

Bondar M. I. Vyznannia gudvilu pry prydbanni pidpryemstva z metoiu yoho vidobrazhennia v obliku [The recognition of goodwill while buying a business in order torecord it in accounting]. Formuvannia rynkovoi economiky – Formation of a marketeconomy, 2010, No. 24, р. 513-522 [in Ukrainian].

Lehenchuk S. F. Bukhhalterske vidobrazhennia intelektualnoho kapitalu [Accountingrecording of intellectual capital]. Extended abstract of candidate’ s thesis. Kyiv, 2006,21 p. [in Ukrainian].

Ratiu R. V .,Tiron-Tudor A. The classification of goodwill – an essential accountinganalysis. Review of Economic Studies & Research Virgil Madgearu, Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 137-150 [in English].

Ivanov A. E. Gudvil: kratkaia istoriia evoliutsii podhodov k ponimaniiu ekonomicheskoi sushchnosti, otsenke i priznaniiu v finansovoi otchetnosti : monografiia [Goodwill : a briefhistory of the evolution of approaches to understanding the economic nature, valuationand recognition in financial statements : monograph]. 2016, 106 p. [in Russian].

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 3 “Obiednannia pidpryemstv” [International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations], from http://www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].

Denchuk P. N. Sutnist, otsinka ta vidobrazhennya v obliku intelektualnoho kapitalu [Essence, valuation and recording of intellectual capital in accounting]. Stan i perspektyvyrozvytku vitchyznyanoi systemy obliku : monografiia [Status and prospects of development of the national accounting system : monograph], TNEU, 2013 pp. 234-242 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 “Nematerialni aktyvy”, zi zminamy i dopovnenniamy [Regulation (Standard) 8 “Intangible assets”, with amendments] (July7, 1999), from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.