МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Ярослав Паранюк

Анотація


Доведено, що розвиток підприємства має за основу інноваційні й інвестиційні процеси і відповідно цей процес потрібно оцінювати за  тими самими критеріями ефективності, що й підприємство. Для власників і менеджерів комерційних підприємств основним критерієм є максимізація   вартості бізнесу і  відповідно досягнення економічного ефекту. Фактично  ефективною може бути визнана будь-яка діяльність, яка забезпечує
максимізацію прибутків акціонерів. На основі проведеного наукового  аналізу сутнісних характеристик оцінювання інвестицій та інновацій  сформульовано пропозиції щодо вдосконалення методичного інструментарію оцінювання ефективності інноваційної діяльності щодо  інвестиційної спрямованості.

Визна чено, що оцінювання ефективності інноваційної діяльності на рівні  підприємств має повною мірою враховувати цільовий, комплексний підхід  до поняття “ефективність”. Це означає що крім показників, що характеризують економічний ефект інвестицій в інновації, необхідно:  оцінювати ступінь досягнення цілей проекту в науково-техні чній, соціальній, фінансовій, ресурсній, маркетинговій, екологічній сферах;  поєднувати кількісне та якісне оцінювання; враховувати цілі всіх  учасників інноваційних проектів.
Встановлено, що процес оцінювання ефективності інноваційної  діяльності підприємства має мати систематичний характер, проводитися  з певною періодичністю протягом усього періоду його життєвого циклу,  що зумовлено довгостроковим характером інноваційних процесів, які  супроводжуються високим рівнем ризику і невизначеності.  На основі  узагальнення науково-теоретичних підходів до концепції управління  проектами встановлено, що ефективний проект – це проект, що відповідає певним ресурсним обмеженням. У зв’язку з цим невід’ ємною  складовою оцінювання фактичної ефективності проекту є оцінювання  його відповідності передусім бюджету і тимчасовим обмеженням з  урахуванням внесених коригувань у ході його реалізації.
Доведено, що ефективність інноваційної діяльності не може характеризуватися значеннями однієї сфери (наприклад, винятково  фінансової, управлінської або економічної). Доцільніше базуватися на комплексі взаємодоповнюючих показників, який має бути специфічним  для кожного визначеного етапу інноваційної діяльності підприємства.  Встановлено, що розроблення методики оцінювання ефективності
інноваційної  діяльності  ускладнено відсутністю  будь-яких конкретних  рекомендацій щодо оцінювання ефективності винятково інноваційної  діяльності; невизначеністю у структурі ефективності інноваційної  діяльності; закритістю інформації, на основі якої може будуватися  зовнішнє економічне оцінювання для іншого інвестора.


Ключові слова


інновації; інноваційні проекти; оцінювання ефективності; капітальні інвестиції; рух грошових потоків; інтегральний ефект; індекс рентабельності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонюк Л. Л. Інновації : теорія, механізм розробки та комерціалізації : моногр./ Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання : моногр./ П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 450 с.

Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : моногр. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 399 с.

Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність

господарської діяльності підприємства : моногр. / П. П. Микитюк. – Тернопіль: Економічна думка, Терноп. нац. екон. ун-т, 2007. – 296 с.

Микитюк П. П. Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / П. П. Микитюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”. – 2011. –Вип. 9. – Ч. 3. –С. 202–205.

Микитюк П. П. Управління проектами : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П.Микитюк, В. Я. Брич, Я. Д. Паранюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 300 с.

Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015.– 452 с.

Оверчук А. В. Теоретичні аспекти фінансового планування [Електронний ресурс] / А. В. Оверчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. – № 1. – С. 99–106. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN /Vz hdtu_econ_2014_1_15. –(Сер. :“Економічні науки” ).

Пристемський О. С. Самофінансування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємства / О. С. Пристемський // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4 (20). – С.106–108.

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств / Л. І. Телишевська // Економіка промисловості. – 2011. – № 2–3 (54–55). – С. 188–192.

References

Antoniuk L. L. Innovatsii : teoriia, mekhanizm rozrobky ta omertsializatsii : monohrafiia [Innovations : theory, mechanism of development and commercialization : monograph]. Kyiv : KNEU, 2003, 394 p. [in Ukrainian].

Mykytiuk P. P., Krysko Zh. L., Hrynchutskyi V. I. ta in. Innovatsiinyi mekhanizm upravlinnia subiektamy hospodariuvannia : monohrafiia [Innovative mechanism of managing entities : monograph].Ternopil : Ekonomichna dumka, 2014, 450 p. [in Ukrainian].

Mykytyuk P. P., Brych V. Ya., Fedirko M. V. et al. Metodychni pidkhody do stratehichnoho upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva : monohrafiia [Methodological approaches to strategic management of enterprise performance : monograph]. Ternopil : TNEU, 2017, 399 p. [in Ukrainian].

Mykytiuk P. P. Analiz vplyvu investytsiy ta innovatsiy na efektyvnist hospodarskoi diyalnosti pidpryiemstva : monohrafiia [Analysis of the impact of investments and innovations on the efficiency of enterprise performance : monograph]. Ternopi l: TNEU, 2007, 296 p. [in Ukrainian].

Mykytyuk P. P. Analiz innovatsiinoi diialnosti na pidpryiemstvakh budivelnoi haluzi [Analysis of innovative activities of construction enterprises]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2011, No.9, p. 202-205 [in Ukrainian].

Mykytiuk P. P. Brych V. Ya., Paraniuk Ya. D. et al. Upravlinnia proektamy: navch.posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Project management : study guide].Ternopil : Ekonomichna dumka TNEU, 2017, 300 p. [in Ukrainian].

Mykytiuk P. P. Investytsiino-innovatsiinyi menedzhment : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Investment and Innovation Management]. Ternopil : Ekonomichna dumka TNEU, 2015, 452 p. [in Ukrainian].

Overchuk A. V. Teoretychni aspekty finansovoho planuvannia [Theoretical aspects offinancial planning]. Visnyk Zhytomyrskoh derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of Zhytomyr State Technological University, 2014, No. 1, p. 99-106, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vzhdtu_econ_2014_1_15 [in Ukrainian].

Prystemskyi O. S. Samofinansuvannia yak osnova zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [ Self -financing as a basis for ensuring financial security of the enterprise]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, 2012, No. 4 (20), p. 106-108 [in Ukrainian].

Telyshevska L. I. Pershocherhovi umovy aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti yak osnovytovarnoi polityky suchasnykh pidpryiemstv [Starting points for promoting innovationactivities as the basis of product policies of modern enterpri ses]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 2011, No. 2-3 (54-55), p. 88-192 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.