ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У РОЗПОВСЮДЖЕННІ РЕКЛАМИ

Ірина Вороненко, Андрій Скрипник, Юрій Нам'ясенко

Анотація


Зазначено, що успішно функціонуючи інформаційний простір є суттєвим  підґрунтям як для збільшення темпів економічного розвитку, так і побудови громадянського суспільства. Наголошено, що незважаючи на  постійні зміни у його структурі, “реклама” була і залишається невід’ємною його складовою, або навіть більше – рушійною силою. Визначено, що  науковці активно досліджують цю наукову проблематику, проте багато
її аспектів залишаються ще недостатньо розкритими та обґрунтованими і потребують детального вивчення. Вказано, що одним з таких аспектів  є  динаміка структурних змін у засобах розповсюдження реклами. У процесі проведення дослідження використовувались методи економетричного та  статистичного аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння. Досліджено  структурні зміни в світовому рекламному бізнесі та питому вагу витрат на  рекламу за категоріями у 2004, 2016 та у 2018 роках, за результатами  якого зроблено висновок щодо зменшення частки витрат на рекламу у  світовому ВВП, а також зростання у найближчому майбутньому конкурентного протистояння між Інтернетом та телевізійною рекламою. Проведено оцінку впливу ВВП країни на обсяг витрат на рекламу, за  результатами якої встановлено, що зростання витрат на рекламу при  зростанні ВВП на душу населення на 1 тис. дол. США становитиме 11 дол. США, разом з цим 5,3 дол. США припаде на Інтернет, а 2,3 дол. США  на телебачення. Вказано на суттєве зростання кількості користувачів  Інтернету у світі загалом та у розрахунку на 100 мешканців за 2001-2017 роки, яке в перше чергу відбувається зарахунок молодих  людей у віці від 15 до 24 років. Відзначено двократне зростання витрат  на рекламу в соціальних мережах за останні декілька років. Наведено  аналіз частки витрат на рекламу за регіонами світу, а також питомої  ваги витрат на рекламу в Україні за категоріями у 2004 та 2016 рр. Зроблено висновок, що маргінальна частка витрат на рекламу у ВВП  для України складає 0,33%, тобто цей показник є нижчим, ніж загалом у світі більш ніж у 2 рази та у понад 7 разів порівняно з промислово розвинутими країнами.

Ключові слова


Інтернет; економетрична модель; реклама; соціальні мережі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про рекламу” № 270/96-ВР від 03. 07.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/la ws/show/270/96-%D0%B2%D1%80http://zakon3.rada.gov.ualaws/show270/96-%D0%B2%D1%80.

Хамініч С. Ю. Сучасні тенденції розвитку реклами в Україні / С. Ю. Хамініч, О. С. Горбатко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 259–263. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/54.pdf.

Advertising – saint or sinner. – 1946 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/677181/19460529_freer_advertisingu_saint_or_sinner.pdf.

Директива Ради 84/450/ЄЕС “Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману” № 84/450/ЄЕС від 10.09.1984. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_347.

Глущенко Т. С. Тенденції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України / Т. С. Глущенко, В. В. Добрянська // БізнесІнформ. – 2015. – № 4. – С. 327–332. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-4_0-pages-327_332.pdf.

Водяник М. О. Сучасні тенденції розвитку реклами як базового інструменту маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / М. О. Водяник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – № 22. – С. 61 – 65. – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/16.pdf.

Хаманіч С. Ю. Сучасні тенденції розвитку реклами в Україні [Електронний ресурс] / С. Ю. Хаманіч, В. С. Горбатко // БізнесІнформ. – 2015. – №3. – С. 259 – 263. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/54.pdf.

Advertising isn’t dead, but market is changing. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wsj.com/articles/advertising-isnt-dead-but-market-is-changing-1466610850.

How marketing and advertising are bound to change in 2018. – 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.entrepreneur.com/article/306162.

Austin A. Advertising Expenditure Forecasts / A. Austin, J. Barnard, N. Hutcheon // Zenith, The ROI Agency. – 2017. – P. 204.

Inflation Calculator. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.usinflationcalculator.com/.

GDP. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://data.worldbank.org/indicator/.

ICT facts and figuras 2017. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/en/ITU-D/StatisticsDocumentsfactsICTFactsFigures2017.pdf.

8 social media statistics for 2017. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://oursocialtimes.com/7-social-media-statistics-for-2017/.

References

Zakon Ukrainy “Pro reklamu” № 270/96-VR vid 03.07.1996 r. [Law of Ukraine “On Advertising” No.270/96-VR of 03 July 1996], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Khaminich S. Yu., Horbatko O. S. Suchasni tendentsii rozvytku reklamy v Ukraini [Current trends of the development of dvertising]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and National Issues of Economy, 2015, No. 3, p. 259-263, from http://globalnational.in.ua/archive/3-2015/54.pdf [in Ukrainian].

Advertising – Saint or Sinner, 1946, from https://www.ftc.gov/system/f iles/documentspublic_statements67718119460529_freer_advertisingu_saint _or _sinner.pdf [in English].

Dyrektyva Rady 84/450/IeES “Shchodo nablyzhennia zakoniv, postanov ta administratyvnykh polozhen derzhav-chleniv stosovno reklamy, yaka vvodyt v omanu” № 84/450/IeES vid 10.09.1984 [Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising], from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_347 [in Ukrainian].

Hlushchenko T. S., Dobrianska V. V. Tendentsii ta perspektyvy rozvytku reklamno - komunikatsiinoho rynku Ukrainy [Trends and prospects of the development of advertising and communication market in Ukraine]. BiznesInform – BusinessInform, 2015,No. 4, p. 327-332, from http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-4_0-pages-327_332.pdf [in Ukrainian].

Vodianyk M. O. Suchasni tendentsii rozvytku reklamy yak bazovoho instrumentu marketynhovykh komunikatsii [Current trends of the development of advertising as anessential tool of marketing communication]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – International Humanitarian University Herald, 2016, No.22, p. 61-65, from http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/16.pdf [in Ukrainian].

Khamanich S. Yu., Horbatko V. S. Suchasni tendentsii rozvytku reklamy v Ukraini [Current trends of the development of advertising]. BiznesInform – BusinessInform, 2015, No. 3, 259-263, from http://global-national.in.ua/archive/3-2015/54.pdf [in Ukrainian].

Advertising isn’t dead, but market is changing, 2018, from https://www.wsj.com/articles/advertising-isnt-dead-but-market-is-changing-1466610850 [in English].

How marketing and advertising are bound to change in 2018, from https: //www.entrepreneur.com/article/306162 [in English].

Austin A., Barnard J., Hutcheon N. Advertising Expenditure Forecasts. Zenith, the ROI Agency, 2017, p. 204 [in English].

Inflation Calculator 2018, from http://www.usinflationcalculator.com/ [in English].

GDP 2018, from https://data.worldbank.org/indicator/ [in English].

ICT facts and figures 2017, from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf [in English].

8 social media statistics for 2017, from https://oursocialtimes.com/7-social-mediastatistics-for-2017/ [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.