УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕЙТИНГІВ

Іван Чурута

Анотація


Обґрунтовано, що прямі іноземні інвестиції відіграють провідну роль в  економіці кожної країни світу, оскільки вони забезпечують ефективне  функціонування її  економіки та економічне зростання. Встановлено,  що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку певної країни напряму  залежить від її інвестиційного клімату, одним із основних показників  оцінки якого є позиції  країни у міжнародних інвестиційних рейтингах,
оскільки вони дають змогу кількісно оцінити інвестиційний клімат,  можливі інвестиційні ризики та ступінь надійності здійснення інвестицій.
Предметом дослідження є інвестиційний клімат України та її позиції в основних міжнародних  інвестиційних рейтингах. У процесі дослідження  застосовано методи теоретичного узагальнення, порівняння,  абстрагування, а також аналізу та синтезу.
Надано власний перелік  основних міжнародних інвестиційних рейтингів, які розглядає потенційний інвестор при здійсненні аналізу інвестиційного клімату та інвестиційного іміджу країни для прийняття рішень з приводу  доцільності інвестування в її економіку.
Проаналізовано поточний стан і  динаміку позицій  України у цих  рейтингах: рейтинг за індексом глобальної конкурентоспроможності   –  81 місце зі 137 країн; рейтинг за індексом економічної свободи – 150 місце зі 180 країн; рейтинг за індексом легкості ведення бізнесу – 76 місце зі 190 країн; рейтинг за індексом інвестиційної привабливості – 134
місце зі 174 країн. Виходячи з аналізу позицій України у основних  міжнародних інвестиційних рейтингах, зроблено висновок, що інвестиційний клімат України не є сприятливим, тому для залучення  іноземних інвестицій  у необхідному обсязі Україні необхідно проводити  заходи з покращення її  інвестиційного клімату та її позицій у цих рейтингах.

Ключові слова


інвестиції; інвестиційні рейтинги; інвестиційний клімат; інвестиційний імідж

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкуренто-спроможності 2017–2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksomglobalnoyi-konkurentospromoz hnosti-2.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкуренто-спроможності 2016–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksomgl obalnoyi-konkurentospromoz hnosti-1.

Рівень економічної свободи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/riven-ekonomi chnoyi-svobody-ukrayiny.

Індекс економічної свободи 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.heritage.org/index/excel/2018/inde x2018_data.xls.

Індекс економічної свободи 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.heritage.org/inde x/excel/2018/index2018_data.xls.

Doing business-2017. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/doingbusiness-2017-ukrayina--reytyngu-svi tovogo-banku-l egkosti-vedennya-biz nesu.

Doing business 2018 Украина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine.

Formation of the BDO International Business Compass [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bdo-i bc.com/background/data-vali dity/theoretical -framework/.

BDO International Business Compass 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bdo-ibc.com/index/global-omparisonoverall-index/.

BDO International Business Compass 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bdo.ge/getattachment/Insights/Publication s/BDO- IBCInternational-Business-Compass-2017/BDO_IC17_EN_web.pdf. aspx?lang=en-GB.

ЄБА покращила індекс інвестиційної привабливості країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://robotodavets.in.ua/2015/12/31/yeba-pokrashhylaindeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayi ny.html.

Рейтинг інвестиційної привабливості : Україна опускається на дно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessz.com.ua/news/27/1229.

References

Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2017–2018 [Ukraine’s position in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2017-2018], from http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-vreytyngu-krayin-svitu- za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 [in Ukrainian].

Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2016–2017 [Ukraine’s position in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2016-2017], from http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-vreytyngu-krayin-svitu- za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1 [in Ukrainian].

Riven ekonomichnoi svobody Ukrainy [The level of economic freedom of Ukraine], from http://edclub.com.ua/analityka/riven-ekonomichnoyi-svobody-ukrayiny [in Ukrainian].

Indeks ekonomichnoi svobody 2018 [Index of economic freedom 2018], form https://www.heritage.org/index/excel2018index2018_data.xls [in Ukrainian].

Indeks ekonomichnoi svobody 2017 [Index of economic freedom 2017], from https://www.heritage.org/index/excel2018/index2018_data.xls [in Ukrainian].

Doing business – 2017. Ukraina v reitynhu svitovoho banku lehkosti vedennia biznesu [Ukraine in the ranking of the World Bank of ease of doing business], from http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-bankulegkosti-vedennya-biznesu [in Ukrainian].

Doing business 2018 Ukraina Doing business 2018 [Ukraine], from http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Ukraine [in Russian].

Formation of the BDO International Business Compass, from http://www .bdo-ibc.com/background/data-validity/theoretical-framework/ [in English].

BDO International Business Compass 2017, from https://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/ [in English].

BDO International Business Compass 2016, from https://www.bdo.ge/getattachment/Insights/Publications/BDO-IBCInternational-Business-Compass-2017/BDO_IBC17_EN_web.pdf.aspx?lang=en-GB [in English].

YeBA pokrashchyla indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy [The EBA has improved the investment attractiveness index of Ukraine], from http://robotodavets.in.ua/2015/12/31/yeba-pokrashhyla -indeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayiny.html [in Ukrainian].

Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti : Ukraina opuskaietsia na dno [Investment attractiveness rating :Ukraine is falling to the bottom], from http://www.businessz.com.ua/news/27/1229 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.