ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Олександр Дзюблюк

Анотація


Обґрунтовано необхідність глибокого дослідження сутності грошей як  категорії економічної науки, що має слугувати формуванню адекватного  уявлення про складну побудову всієї системи господарських відносин та  реалізації адекватних заходів  політики державного впливу на ринкову  економіку через інститути кредитної системи. Критично аналізуються ті  теоретико-методологічні підходи до розкриття суті грошей, при яких здійснюються спроби підміни їх розуміння власне як економічної категорії або зовнішніми формами прояву, або функціональним призначенням. З  критичних позицій розглянуто конкуренцію таких підходів до розуміння  суті грошей, які формулюють їх визначення в залежності від матеріальної  субстанції, вказуючи на товарну чи нетоварну природу грошей.
Наголошено, що гроші зумовлюють саму можливість економічного життя суспільства та виступають основою постійної, неперервної господарської  діяльності людини. У зв’язку із цим визначено ознаки, згідно з якими гроші слід розглядати як суспільне явище, що виражає інституційну  стійкість економічного життя та забезпечує суспільні зв’язки у процесі  розширеного відтворення, роблячи його неперервним. Обґрунтовано, що сутність грошей найбільш доцільно виражати за допомогою поняття “загальний еквівалент”, тобто вимірник вартості усіх  інших товарів і послуг, що відображає відношення усіх товарів до грошей як універсального виразника їхньої вартості, що робить товари придатними  для обміну. Наголошено, що у цьому розумінні гроші можна сприймати як специфічне економічне благо, що здатне безумовно і вільно прийматися для оплати всіх товарів і послуг та вимірювати їхню вартість, будучи  однаково потрібним для всіх еквівалентом. Такий теоретико-методологічний підхід передбачає, що для визначення сутності грошей  необхідно вказати якийсь певний їх атрибут, що дозволяє грошам  виконувати усі їхні функції.
Визначено обставини, за яких сутність сучасних грошей відображає  процес перетворення грошей із власне продукту товарного обміну на цілком самостійне економічне явище, здатне виявляти активний вплив  як на виробництво товарів, такі на їх обмін, що вказує на роль грошей як рушія людської цивілізації.

Ключові слова


гроші; загальний еквівалент; товарний обмін; вартість; господарська діяльність; відтворення; суспільне явище; матеріальна субстанція; економічні відносини; цивілізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Джевонс У. Ст. Деньги и механизм обмена / У. Ст. Джевонс. – Челябинск : Социум, 2006. – 192 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 / Карл Маркс. – М.: Эксмо, 2011. – 1200 с.

Фридмен М. Количественная теория денег / Милтон Фридмен. – М. : Эльф-пресс, 1996. – 131 с.

Миллер Р. Л. Современные деньги и банковское дело / Р. Л. Миллер, Д. Д. Ван-Хуз. – М. : ИФРА-М, 2000. –856 с.

Walker, F. A. Money / Francis A. Walker. – New York : Henry Holt and Company, 1878.– 550 P.

Макконэл К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика : в 2 т. Т . 1 / К. Р. Мак-конэл, С. Л. Брю. – М. : Республика, 1992. – 399 с.

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл.– М.: Профико, 1991. – 448 с.

Габбард Р. Г. Гроші, фінансова система та економіка / Р. Г. Габбард. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков / Ф. С. Мишкин. – М. : Изд-во : Аспект Пресс, 1999. – 820 с.

Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис; общ. ред. и вступ. стат. В. М. Усоскина. – М. : Прогресс, 990. – 750 с.

Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Н. Г. Мэнкью. – СПб.: Питер Ком, 1999.–784 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. :Эксмо, 2007. – 60 с.

Маршалл А. Основы экономической науки / А. Маршалл. – М. : Эксмо, 2007.– 832 с.

Менгер К. Избранные работы : основания политической экономии. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности / К. Менгер; пер. с нем. – М. : Издательский дом “Территория будущего”, 2005. – 496 с.

Бём-Баверк Ойген фон. Избранные труды о ценности, проценте и капитале Ойген фон Бём-Баверк. – М. : Эксмо, 2009. – 912 с.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм идемократия / Й. А. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Дж. Р. Хикс. – М. : Прогресс, 1993. – 488 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. М. : Эксмо, 2007. –960 с.

Рикардо Д. Начала по литической экономии. Избранное / Д. Рикардо. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 2008. – 1200 с.

Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями ксоциальной философии / Дж. С. Милль. – М. : Эксмо, 2007. – 1040 с.

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: моногр. / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 298 с.

References

Dzhevons U. St. Dengi i mekhanizm obmena [Money and mechanism of exchange]. Cheliabynsk : Sotsyum, 2006, 192 p. [in Russian].

Marks K. Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii. [Capital Acritique of political economy]. Vol. 1. Moscow : Eksmo, 2011, 1200 p. [in Russian].

Friedman M. Kolichestvennaia teoriia deneg [Quantity theory of money]. Moscow : Elfpress, 996, 131 p. [in Russian].

Miller R. L. Sovremennye dengi i bankovskoe delo [Modern money and banking]. Moscow : Infra, 2000, 856 p. [in Russian].

Walker F. A. Money. New York : Henry Holt and Company, 1878, 550 p. [in English].

McConell R., Brue S. Ekonomiks : printsipy, problemy i politika [Economics : principles, problems and policies]. In 2 vol. Vol. 1. Moscow : Respublika, 1991, 399 p. [in Russian].

Dolan E., Campbell C., Campbell R. Dzh. Dengi, bankovskoe delo i denezhno-kreditnaiapolitika [Money, banking and monetary policy]. Moscow : Profiko, 1991, 448 p. [in Russian].

Hubbard R. H. Hroshi, finansova systema ta ekonomika [Money, the financial systemand the economy]. Kyiv : KNEU, 2004, 889 p. [in Ukrainian].

Mishkin F. S. Ekonomicheskaia teoriia deneg, bankovskoho dela i finansovykh rynkov [Economic theory of money, banking and financial markets]. Moscow : izd-vo “Aspekt”, 1999, 820 p. [in Russian].

Harris L. Denezhnaia teoryia [Monetary theory]. Moscow : Progress, 1990, 750 p. [in Russian].

Mankiw N. G. Printsipy ekonomiyks [Principles of economics]. Saint Petersburg : Piter Kom, 1999, 784 p. [in Russian].

Keyenes J. M. Obshchaia teoriia zaniatosti, protsenta i deneg [The general theory of employment, interest and money]. Moscow : Eksmo, 2007, 960 p. [in Russian].

Marshall A. Osnovy ekonomicheskoi nauki [Principles of economics]. Moscow : Eksmo, 2007, 832 p. [in Russian].

Menger C. Izbrannye raboty : osnovaniia politicheskoi ekonomii. Issledovaniia o metodakh sotsialnykh nauk i politicheskoi ekonomii v osobennosti [Selected papers : principles of economics studies on the methods of social sciences with special reference to economics]. Moscow : Izdatelskii dom “Territoriia budushchego”, 2005, 496 p. [in Russian].

Bоhm-Bawerk O. Izbrannye trudy o tsennosti, protsente i kapitale [Selected paperson value, interest and capital]. Moscow : Eksmo, 2009, 912 p. [in Russian].

Schumpeter Y. A. Teoryia ekonomi cheskogo razvitiia. Kapitalizm, sotsializm y demokratiia [Theory of economic development capitalism, socialism and democracy]. Moscow : Eksmo,2007, 864 p. [in Russian].

Hicks J. R. Stoimost i capital [Value and capital]. Moscow : Progress, 1993, 488 p. [in Russian].

Smith A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An inquiry into thenature and causes of the wealth of nations]. Moscow : Eksmo, 2007, 960 p. [in Russian].

Ricardo D. Nachala politicheskoi ekonomii. Izbrannoe [On the principles of politicaleconomy. Selected papers]. Moscow; Eksmo, 2007, 960 p. [in Russian].

Galbraith J. K. Novoe industrialnoe obshchestvo. Izbrannoe [The new industrial state. Selected papers]. Moscow; Eksmo, 2008, 1200 p. [in Russian].

Mill J. S. Osnovy politicheskoi ekonomii s nekotorymi prilozheniiami k sotsialnoi filosofii [Principles of political economy, with some of their applications to social philosophy]. Moscow; Eksmo, 2007, 1040 p. [in Russian].

Dziubliuk O. V., Alekseienko M. D., Kornieiev V. V. Teoriia i praktyka hroshovohoobihu ta bankivskoi spravy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti : monohr. [Theoryand practice of monetary circulation and banking in a volatile global financial environment : monograph]. Ternopil : Osadtsa Yu. V., 2017, 298 p. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.