МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Михайло Шкільняк

Анотація


Відзначено, що становлення в Україні ринкових відносин та врахування ролі та значення акціонерних товариств у розвитку економіки держави і добробуту громадян зумовили необхідність визнання корпоративної форми управління, виникнення якої пов’ язано зміною структури власності та переходом на ринкові умови господарювання.
Досліджено, що корпоративна форма організації  бізнесу в Україні є  новим та складним явищем. Корпорації (акціонерні товариства) є  найбільш розповсюдженою і значимою формою організації підприємництва в сучасних умовах. Доведено, що особливою відмінністю корпорації є  те, що її власність належить акціонерам, які придбали акції, що вимагають  зовсім іншого способу управління та організації контролю. Розкрито
сутність, значення і принципи побудови систем корпоративного управління. Аргументовано, що коли право власності та право  управління розмежовані, виникає необхідність у збалансуванні і нтересів  між  власниками (акціонерами) та менеджментом.
Акцентовано, що корпоративне управління, – це важливий фактор у  діяльності та розвитку компанії, яке полягає насамперед у забезпеченні  власників можливістю організації та здійснення ефективного контролю  за діяльністю менеджменту. Наголошено, що загалом сутність корпоративного управління полягає у пошуку балансу інтересів   учасників  корпоративного управління: акціонерів,  менеджерів,  наглядової ради та інших окремих груп та осіб (постачальників, спожива чів, кредиторів, органів влади тощо). Зумовлено роль та місце  менеджменту в системі корпоративного управління, його інтереси і повноваження.
Зазначено, що до бов’язків виконавчих органів, тобто менеджменту,  входить вирішення поточних завдань, пов’язаних з діяльністю  корпорації та забезпечення організації  виконання рішень, прийнятих на загальних  зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради та виконує такі функції, як планування, організація, мотивація, координація і контроль. Обґрунтовано, що менеджмент і корпоративне управління – різні поняття. Основною відмінністю є те, що корпоративне управління ширше, а менеджмент є його складовою частиною.  Ефективність корпоративного управління залежить від організації роботи менеджменту.


Ключові слова


менеджмент; корпоративне управління; власність; акції; учасники, акціонери; наглядова рада; виконавчі органи; повноваження; структура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bezle A. The modern corporation and private property / A. Bezle, G. Means. – N. V. : Mac Millan. 1932.

Tricker R. International Corporate Governance / R.Tricker . – Prentice Hall, 1994.

Шкільняк М. Корпоративне правління : навч. посіб. / М. Шкільняк. – Тернопіль : Крок, 2014. – 293 с.

Закон України “Про приватизацію державного майна” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://Zakon.Rada.gov .ua.

Указ Президента України “Про корпоратизацію підприємств”[Електроннийресурс]. – Режим доступу : http: // Zakon.Rada.gov.ua.

Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2017 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://Spfu.gov.ua.

Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні за 2017 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// nssms.gov.ua.

Закон України “Про акціонерні товариства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://Zakon.Rada.gov.ua.

Енциклопедичний словник з державного управління [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://akademy.gov.ua.

Scleifer A. A survey of corporate governance / A. Scleifer, R. Vischny . –Fournal of Finance. –1997. – Vol. – №2. – P . 737–783.

Шкільняк М. Економічні основи формування системи управління державною власністю : моногр. / М. Шкільняк. –Тернопіль : Підручники і посібники, 2008.–176 с.

Коуз. Р. Природа фірми: походження, еволюція і розвиток / за ред. О. Е. Віньямсона, С. Дж. Вітера ; перекл. з анг. А. В. Куликова; наук. ред. перекл. В. Г. Кузьменко. – К.: А. С. К, 2008. – 333 с.

References

Berle A., Means G. The modern corporation and private property. N.Y .: Macmillan, 1932[in English].

Tricker R. International Corporate Governance. New York, London: Prentice Hall, 1994 [in English].

Shkilniak M. Korporatyvne upravlinnia: navch. posib. [Corporate governance: a studyguide]. Ternopil: Krok, 2014, 293 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho maina” [Law of Ukraine “On the Privatization of State Property”], from http: // Zakon. Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro korporatyzatsiiu pidpryiemstv” [Decree of the President of Ukraine “Corporatization of Enterprises”], from http: // Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Zvit pro r botu Fondu derzhavnoho maina Ukrainy, khid ta r zultat y vykonannia Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii u 2017 r . [Report of the State Property Fund of Ukraine on theimplementation of the State program of privatization in 2017], from http: // Spfu.gov.ua[in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku v Ukraini za 2017 r. [Report of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for 2017], from http://nssms.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro aktsionerni tovarystva” [Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”], from http: //Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary on state administration], from http://akademy.gov.ua [in Ukrainian].

Scleifer A., Vischny R. A survey of corporate governance. Journal of Finance,1997, Vol. 2, p. 737-783 [in English].

Shkilniak M. Ekonomichni osnovyformuvannia systemy upravlinnia derzhavnoiu vlasnistiu: monohr. [Economic foundations for establishing the system of state property management: a monograph].Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008, 176 p. [in Ukrainian].

Kouz. R. Pryroda firmy: Pokhodzhennia, evoliutsiia i rozvytok [The nature of a company: origin, evolution and growth]. Kyiv: A. S. K, 2008, 333 p. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.