НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОЗОРІСТЬ

Євгенія Калюга

Анотація


Вивчено, проаналізовано і оцінено стан добувної галузі в Україні та зарубіжний досвід, стосовно виплат податкових платежів на користь держави.

Проведено оцінку передумов та нормативно-правового забезпечення щодо особливостей добувної галузі в Україні. Вказано, що в основу методологічного дослідження покладено історичний і комплексний підходи щодо необхідності підвищення прозорості виплат податкових та інших платежів, отриманих державою від компаній, що видобувають природні ресурси, відповідно до облікової Директиви ЄС 2013/34 Європейського Парламенту.

Проаналізовано кількість суб’єктів добувної промисловості в Україні за останні три роки (2015-2017 рр.) за різними організаційно-правовими формами, відповідно до Директиви 2013/34/ЕС. На підставі наведеної інформації в Україні визначено лише п’яту частину суб’єктів господарювання від їх загальної кількості, які у 2014-2015 рр. склали Звіт ІПВГ

Запропоновано визначати статус суб’єктів господарювання з урахуванням хоча б двох фінансових показників, визначених в грошових одиницях - євро (загальна сума балансу, чистий оборот та середня чисельність працівників).


Ключові слова


нормативне забезпечення; добувна галузь; Звіт про прозорість;система управління природними ресурсами; оприлюднення інформації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносять виправлення до Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту і Ради та, яка відміняє Директиви Ради 78/660/ЄСР й 83/349/ЄСР : Міжнародний документ від 26.06.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.apu. сот. иа/files/23345235325.рdf.

Перший національний звіт ІПВГ України за 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eiti.org.ua/biblioteka/.

Стандарт ІПВГ 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eiti. оorg/ sites/default/files/documents/eiti_standard_2016_ukrainian.pdf.

Національний звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eiti.org. ua/2017/02/opublikovano-druhyj-zvit-ipvh-ukrajiny/.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях : Закон України № 521-УІІІ від 16.06.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/521-19

Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1039 від 02.12.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-2015-%D0%BF.

Про розкриття інформації у видобувних галузях: проект Закону України № 4840 від 17.06.2016р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_ 1 ?pf3511=59455.

Про надра: Кодекс України № 132/94-ВР від 27.07.94 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.

Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 594 від 30.05.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF.

Про ринок природного газу: Закон України № 329-VIII від 09.04.2015р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/329-19.

Гірничий закон України: Закон України № 1127-XIV від 06.10.99 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-14.

Про трубопровідний транспорт: Закон України № 192/96-ВР від 15.05.96 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/laws/show/192/ 96-%D0%B2%D1%80.

Про газ (метан) вугільних родовищ : Закон України № 1392-VI від 21.05.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada. gov ua/laws/show/1392-17.

Про угоди про розподіл продукції: Закон України № 1039-XIV від 14.09.1999 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada. gov ua/laws/show/1039-14.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.91 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1264-12.

Про нафту і газ : Закон України № 2665-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2665-14.

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України № 865 від 22.12.94 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/laws/show/865-94-%D0%BF.

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду: затв. постановою Кабінету Міністрів України № 134 від 21.02.95 р. [Електроннийресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/134- 95-%D0%BF.

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу: затв. Наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України № 46 від 10.07.1998[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov ua/laws/show/z0475-98.

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів: затв. Наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України № 155 від 18.10.2002 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України № 881/716911 листопада 2002р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada. gov ua/laws/show/z0881-02.

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615- 2011-%D0%BF.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить перелік юридичних та фізичних осіб- підприємців, без урахування окупованих територій АР Крим та м. Севастополь [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://data.gov.ua/file/74692/ download?token=rHvjKJHr.

Звіт ІПВГ України за 2014-2015рр. № 756 від 29.04.99 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eiti. org. ua/biblioteka/1702- VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18; [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/756-99-%D0%BF.

References

Dyrektyva 2013/34/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady pro shchorichnu finansovu zvitnist, konsolidovanu finansovu zvitnist ta poviazani z nymy zvity pevnykh typiv kompanii, shcho vnosiat vypravlennia do Dyrektyvy 2006/43/ES Yevropeiskoho Parlamentu i Rady ta, yaka vidminiaie Dyrektyvy Rady 78/660/ESR y 83/349/ESR: Mizhnarodnyi dokument vid 26.06.2013 r. [Directive 2013/34/EU of the European Parlia¬ment and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consoli¬dated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance], from http:// www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf [in Ukrainian].

Pershyi natsionalnyi zvit IPVH Ukrainy za 2013 r. [Extractive Industries Transparency Initiative (EITE): The First National Report of Ukraine 2013], from http://eiti.org.ua/ biblioteka [in Ukrainian].

Standart IPVH 2016 r. [The EITE Standard 2016], from https://eiti.org/sites/default/ files/documents/eiti_standard_2016_ukrainian.pdf [in Ukrainian].

Natsionalnyi zvit IPVH Ukrainy za 2014-2015 rr. [EITE Report of Ukraine, 2014-2015], from http://eiti.org.ua/2017/02/opublikovano-druhyj-zvit-ipvh-ukrajiny/ [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia prozorosti u vydobuvnykh haluziakh: Zakon Ukrainy № 521-VIII vid 16.06.2015 r. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Transparency in the Extractive Industries: the Law of Ukraine, No. 521-VIII] from http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/521-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zabezpechennia prozorosti u vydobuvnykh haluziakh: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1039 vid 02.12.2015 r. [On Approval of the Procedure for Transparency in Extractive Industries: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 1039 dated 02.12.2015], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1039-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro rozkryttia informatsii u vydobuvnykh haluziakh: proekt Zakonu Ukrainy №4840 vid 17.06.2016 r. [The Draft Law No 4840 ’On disclosure of information in the extractive industries, 17 June 2016], from http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=59455 [in Ukrainian].

Pro nadra: Kodeks Ukrainy № 132/94-VR vid 27.07.94 r. [The Code of Ukraine “About subsoil” of July 27, 1994 No. 132/94-BP], from http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 132/94-%D0%B2%D1 %80 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia auktsioniv z prodazhu spetsialnykh dozvoliv na korystuvannia nadramy: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 594 vid 30.05.2011 r. [Amendments to the Procedure for Conducting auctions of special per¬mits for subsoil use: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 594 of 30.05.2011], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro rynok pryrodnoho hazu : Zakon Ukrainy № 329-VIII vid 09.04.2015 r. [The Law of Ukraine “On the Natural Gas Market”, No. 329-VIII of 09.04.2015], from http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19 [in Ukrainian].

Hirnychyi zakon Ukrainy: Zakon Ukrainy № 1127-XIV vid 06.10.99 r. [The Mining Law of Ukraine, No. 1127-XIV of 06.10.99], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127- 14 [in Ukrainian].

Pro truboprovidnyi transport: Zakon Ukrainy № 192/96-VR vid 15.05.96 r. [The Law of Ukraine “On pipeline transport” No. 192/96-VR of 15.05.96], from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1 %80 [in Ukrainian].

Pro haz (metan) vuhilnykh rodovyshch: Zakon Ukrainy № 1392-VI vid 21.05.2009 r. [The Law of Ukraine “On gas (methane) of coal deposits”, No. 1392-VI of 21.05.2009], from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/showZ1392-17 [in Ukrainian].

Pro uhody pro rozpodil produktsii: Zakon Ukrainy № 1039-XIV vid 14.09.1999 r. [The Law of Ukraine “About production sharing agreements” of September 14, 1999 No. 1039-XIV], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-14 [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy № 1264-XII vid 25.06.91 r. [Law of Ukraine “On Environmental Protection”, No. 1264-XII of June 25, 1991], from [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 [in Ukrainian].

Pro naftu i haz: Zakon Ukrainy № 2665-III vid 12.07.2001 r. [The Law of Ukraine “On oil and gas”, No. 2665-III of 12.07.2001], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2665- 14 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok provedennia derzhavnoi ekspertyzy ta otsinky zapasiv korysnykh kopalyn: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 865 vid 22.12.94 r. [On Approval of the Regulation on the Procedure for the State Examination and Evaluation of Mineral Reserves: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 865 of December 22], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/865-94-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia derzhavnoho hirnychoho nahliadu: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 134 vid 21.02.95 r. [On Approval of the Regulation of Procedure for State Mining Supervision: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 134 on 21 February 1995], from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/134-95-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii iz zastosuvannia Klasyfikatsii zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr do heoloho-ekonomichnoho vyvchennia resursiv perspektyvnykh dilianok ta zapasiv rodovyshch nafty i hazu № 46 vid 10.07.1998 r. [On Approval of the Instruction on applying Mineral Resources Classification of State Subsoil Fund to geological exploration of the prospective area resources and hydrocarbon field reserves, No. 46 of 10.07.1998], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z0475-98 [in Ukrainian].

Instruktsiia iz zastosuvannia Klasyfikatsii zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr do rodovyshch rud chornykh metaliv № 155 vid 18.10.2002 r., zareiestrovanym v Ministerstvi yustytsii Ukrainy № 881/7169 11 lystopada 2002 r. [The Instruction on applying Mineral Resources Classification of State Subsoil Fund to fer¬rous metals ores, No. 155 of 18/10/2002], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0881-02 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia spetsialnykh dozvoliv na korystuvannia nadramy: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 615 vid 30.05.2011 r. [On Approval of the Procedure for Granting Special Permits for Subsoil Use: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 615 of 30.05.2011], from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/615-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Yedynyi derzhavnyi reiestr yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan, shcho mistyt perelik yurydychnykh ta fizychnykh osib- pidpryiemtsiv, bez urakhuvannia okupovanykh terytorii AR Krym ta m. Sevastopol [The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine which contains a list of legal and individual entrepreneurs, excluding the occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol], from http://data.gov.ua/file/74692/download?token=rHvjKJHr [in Ukrainian].

Zvit IPVH Ukrainy za 2014-2015 rr. № 756 vid 29.04.99 r. [The EITE Report of Ukraine, 2014-2015, No. 756 of 29.04.99], from http://eiti.org.ua/biblioteka/1702-VII [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.