РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лілія Богуцька

Анотація


Розглянуто поняття транспарентності та транспарентності фінансової звітності, передумови формування транспарентності. Наведено напрямки дослідження транспарентності в рамках системного підходу.

Визначено ознаки транспарентності, через які вона реалізується, це, зокрема: якісна характеристика підприємства; інтегрований показник відкритості інформації підприємства; як нематеріальний актив підприємства; якісна характеристика інформації, що міститься у фінансовій звітності та принцип представлення фінансової звітності. Доведено, що транспарентність підвищує якість прогнозу щодо подальшої господарської діяльності підприємства, підвищує рівень інвестиційної привабливості і є “суттєвим нематеріальним активом”, який забезпечує підвищення ринкової вартості підприємства.

Вивчено поняття оцінки рівня відкритості вітчизняних компаній, запропоновано перелік конкретних заходів для підвищення рівня транспарентності підприємств.

Досліджено методики проведення обчислення показника прозорості найбільших українських підприємств, опублікованих Центром “Розвитку корпоративної соціальної відповідальності” та здійснено аналіз наведених даних.

Розглянуто трирівневу систему формування транспарентності на нормативно- законодавчій базі (МСФЗ, Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти оцінки, Правила розкриття інформації); на рівні суб’єкта господарювання, де транспарентність формується через засоби подання інформації; а також аналітичний рівень експертів, агентства та організації, що здійснюють професійну оцінку рівня транспарентності суб’єктів.

Визначено передумови формування запиту на транспарентну фінансову звітність. Досліджено основні характеристики транспарентної звітності, серед яких раціональність, доступність, репрезентативність, надійність, оперативність, релевантність, прозорість, якість.

Розглянуто проблеми підготовки фінансової звітної та порядок розкриття користувачами інформації про факти господарської діяльності фінансового і нефінансового характеру. Серед проблем формування транспарентної звітності визначено такі, як: 1) формування показників діяльності з врахуванням податкового законодавства; 2) відсутність єдиної методики оцінки рівня транспарентності інформації у звітності; 3) відсутність єдиного інформаційного простору; 4) корупція; 5) додаткові витрати при формуванні звітності за МСФЗ; 6) представлення “потрібних” показників з метою зменшенні бази оподаткування, виграшу тендера чи звітування перед інвесторами; 7) тенденція відображати показники крізь призму зовнішніх вимог, створення “картинки” для зовнішніх користувачів.


Ключові слова


транспарентність; транспарентна звітність; нефінансова звітність; Індекс прозорості; корпоративна соціальна відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аносова Л. С. Соотношение понятий гласноти, открытости и транспарентности: конституционно-правовые аспекты / Л. С. Аносова [Електронний ресурс]. “ Режим доступу: http://www.juristlib.ru/book_6236.html.

Богуцька Л. Т. Транспарентність фінансової звітності /Л. Т. Богуцька // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. [“Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища’], (Одеса, 8-9 груд. 2017р.). - 2017. - С. 34-37.

Волкова О. Н. Прозрачность как финансовая категорія / О. Н. Волкова // Аудиторские ведомости. - 2017. - № 8. - С. 88-101.

Голов С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами : метод. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ). - К.: ФПБАУ, 2013. - 265 с.

Грицук И. Ю. Финансовая отчетность консолидированных групп как фактор транспарентности бизнеса [Электронный ресурс] / И. Ю. Грицук. - Режим доступа: http://rep.polessu.by/bitstream/112/2075/1/38.pdf.

Игумнов В. М. Методика формирование транспарентной финансовой отчетности организации: автореф. на соиск. канд. экон. наук: спец. 08.00.12/ В. М. Игумнов. - М., 2013. - 23 с.

Індекс прозорості і КСВ сайтів українських компаній - 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2017/05/Trans- parency-Index-ppt-final.pdf.

Кузина Р. В. Основы формирования корпоративной финансовой отчетности в Украине [Електронний ресурс] / Р. В. Кузина. - Режим доступу : http:// dspace. oneu. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/3058/1 /Основы%20формирования% 20корпоративной%20фин ансовой%20отчетности%20в%20Украине^1

Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка : справочное изд. /С. А. Кузнецов. - СПб.: Норинт, 2000. - 1536 с.

Пантелєєв В. П. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: моногр. / В. П. Пантелєєв ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 327 с.

Харламова О. В. Принцип раціонального бізнесу як нова парадигма МСФЗ - звітності / О. В. Харламова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2014. - № 26 (II). - С. 19-29.

Штулер Г. Г. Перспективні напрямки узгодження фінансової звітності в Україні за міжнародними стандартами / Г. Г. Штулер, В. К. Макарович, Т. І. Владімірова // Науковий вісник УжНУ. УжНУ - 2010. - Спецвип. 29. - Ч. II. - С. 253-257. - (Сер. “Економіка’).

References

Anosova L. S. Sootnoshenie poniatii glasnoti, otkrytosti i transparentnosti: konstitutsionno-pravovye aspekty [The correlation between the concepts of publicity openness and transparency: constitutional and legal aspects], from http://www.juristlib.ru/ book_6236.html [in Russian].

Bohutska L. T. Transparentnist finansovoi zvitnosti [Transparency of financial statements]. Mater. Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. “Pryntsypy zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv v umovakh zmin rynkovoho seredovyshcha" (Odesa, 8-9 hrudnia, 2017 r.) - Proceedings of the Ukraine-wide research and practice conference “Principles of pur¬suing development of enterprises in the face of changing market environment” (Odesa, 8-9 December, 2017), 2017, pp. 34-37 [in Ukrainian].

Volkova O. N. Prozrachnost kak fynansovaia katehoriia [Transparency as a financial concept]. Audytorskye vedomosty - Audit Journal, 2017, No. 8, pp. 88-101 [in Russian].

Holov S. F., Kostiuchenko V. M., Kulaha O. M. Transformatsiia finansovoi zvitnosti ukrainskykh pidpryiemstv u finansovu zvitnist za mizhnarodnymy standartamy : metod. posib. [Transformation of financial statements of Ukraine’s enterprises in line with inter¬national standards: guidance manual]. Kyiv, 2013, 265 p. [in Ukrainian].

Hrytsuk Y. Yu. Finansovaia otchetnost konsolydirovannykh grupp kak faktor transparentnosti biznesa [Financial reporting of consolidated groups as a factor of busi¬ness transparency], from http: //rep.polessu.by/bitstream/112/2075/1/38.pdf [in Russian].

Igumnov V. M. Metodika formirovaniia transparentnoi finansovoi otchetnosti orhanizatsii: avtoref. na soysk. kand. Э^П. nauk: spets. 08.00.12 [Methods for implementing trans¬parent financial reporting in organizations: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.12]. Moscow, 2013, 23 p. [in Russian].

Indeks prozorosti i KSV saitiv ukrainskykh kompanii [Transparency index and corpo¬rate social responsibility of Ukraine’s companies’ websites], from http://csr-ukraine.org/ wp-content/uploads/2017 /05/Transparency-Index-ppt-final.pdf [in Ukrainian].

Kuzina R. V. Osnovy formirovaniia korporativnoi finansovoi otchetnosti v Ukraine [Basics of implementing corporate financial reporting in Ukraine], from http: // dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3058/1/Osnovbi%20formyrovanyia% 20korporatyvnoi%20fyn ansovoi%20otchetnosty%20v%20Ukrayne.pdf [in Russian].

Kuznetsov S. A. Bolshoi tolkovyi slovar russkoho yazyka: spravochnoe izd. [Russian thesaurus dictionary: reference edition]. Saint-Petersburg, 2000, 1536 p. [in Russian].

Pantelieiev V. P. Zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti v Ukraini : monohr. [Applying international standards of financial reporting in Ukraine: monograph]. Kharkiv, 2011, 327 p. [in Ukrainian].

Kharlamova O. V. Pryntsyp ratsionalnoho biznesu yak nova paradyhma MSFZ-zvitnosti [The principle of rational business as a new paradigm of statements under the IFRS]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo - Economics. Management. Entrepreneurship, 2014, No. 26 (Part II), pp. 19-29 [in Ukrainian].

Shtuler H. H., Makarovych V. K., Vladimirova T. I. Perspektyvni napriamky uzghodzhennia finansovoi zvitnosti v Ukraini za mizhnarodnymy standartamy [Perspective directions of harmonization of financial reporting in Ukraine according to international standards]. Naukovyj visnyk UzhNU. Seriia: Ekonomika - Scientific Herald of UzhNU. Series: Economics, 2010, Special issue 29 (Part II), pp. 253-257 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.