ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ

Володимир Муравський

Анотація


Вказано, що науково-технічний прогрес призвів до актуалізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в облікові процеси. Зазначено, що перспективними технологіями для бізнесу, які безпосередньо мають вплив на організацію обліку, є машинне навчання і штучний інтелект, “розумні” додатки для телекомунікаційних пристроїв, “розумні” речі, доповнена і віртуальна реальність, цифрові двійники об’єктів, блокчейн, системи чат-спілкування, адаптивні системи безпеки, додатки і мережева сервісна архітектура, інтегровані електронні платформи.

Обґрунтовано, що штучний інтелект та машинне навчання, які включають такі технології, як нейронні мережі та обробка природної мови, охоплюють систему обліку, яка здатна навчатися, прогнозувати, адаптуватися та працювати повністю автономно. Використовуючи штучний інтелект, розробники технологій зосереджують увагу на трьох напрямках: значної аналітики облікової інформації, цифрових програмних помічниках автоматизації обліку та інтегрованих інтерфейсах з підтримкою віртуальної реальності. Доповнює штучний інтелект в автоматизованій обробці облікової інформації активне застосування “розумних речей”, які здатні без участі працівників ідентифікувати, вимірювати, оцінювати та передавати облікові дані про явища та події до єдиної бази даних.

Розроблено інформаційну модель інтегрованої бази даних, яка виступає в ролі інформаційного простору електронної взаємодії усіх учасників ринку фінансових операцій. Відбувається інформаційний обмін між постачальниками, покупцями, банківськими установами, юридичними та факторинговими організаціями, державними органами фіскальної служби та статистики. Проте публічний доступ до єдиної бази даних може призвести до втрати конфіденційної інформації, що потребує розробки дієвих методів інформаційного захисту системи обліку на підприємстві. Прогресивною технологією інформаційного захисту є “блокчейн”, що є типом здійснення облікових записів в базі даних, в якій інформація (наприклад, в криптовалюті біткойнт) послідовно згрупована в блоки з метою захисту від несанкціонованої зміни.

Використання комп’ютерно-комунікаційних технологій в організації обліку забезпечить можливість повної автоматизації облікових процесів; мінімізацію витрат часу та коштів на утримання адміністративного персоналу; організацію інформаційного захисту у процесі комунікаційної взаємодії між учасниками інформаційного процесу; розробку алгоритмів побудови єдиних баз облікових даних та спільних інформаційних просторів.


Ключові слова


облік; автоматизація; комп’ютерно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власюк В. Ми продаємо сировину, з якої конкуренти виробляють додану вартість / В. Власюк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://biz. censor. net. ua/reso- nance/3020490/volodimir_vlasyuk_mi_prodamo_sirovinu_z_yako_konkurenti_ viroblyayut_dodanu_vartst.

The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

Reinventing innovation Five Undings to guide strategy through execution [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pwc.com/us/en/advisory-services/business- innovation/assets/2017-innovation-benchmark-findings.pdf.

World Economic Forum. - Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www. weforum. org/whitepapers/im- pact-of-the-fourth-industrial-revolution-on-supply-chains.

Івахненков С. В. Інформаційні технологи в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. - [4-тє вид., випр. і доп.] // С. В. Івахненков. -К. : Знання, 2008. - 343 с.

Євдокимов В. В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку: моногр. /В. В. Євдокимов. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - 516 с.

Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: моногр. /В. О. Осмятченко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К., 2010. - 263 с.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: моногр. /М. М. Бенько. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2010. - 336 с.

Gartner’s Top 10 Strategic Technology Trends for 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends- 2017.

Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі “Україна” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/ 2017/08/16/628080.

Муравський В. В. Завдання бухгалтера у повністю автоматизованій системі обліку / В. В. Муравський // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей другої наук.-практ. конф. - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. - С. 99-100.

Голосовий пошук - новий виклик для SEO у 2017-му [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.eduget.com/news/golosovij_poshuk_-_novij_viklik_ dlya_seo_u_2017-mu-2303.

ProZorro - пілотний проект електронної системи публічних закупівель, що дозволяє онлайн продавати Державі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://prozorro. gov. ua/.

Блокчейн //Матеріал з ВікіпедІЇ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5% D0%B9%D0%BD.

Китай буде використовувати блокчейн для збору податків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/408186/kytaj-bude- vykorystovuvaty-blokchejn-dlya-zboru-podatkiv.

Через масштабну вірусну атаку не працюють банки, медіа, сервіси // Українська правда [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda. com. ua/news/ 2017/06/27/7148069/.

References

Vlasiuk V. My prodaiemo syrovynu, z yakoi konkurenty vyrobliaiut dodanu vartist [We sell raw materials from which competitors produce added value], from: https:/ biz.censor.net.ua/resonance/3020490/volodimir_vlasyuk_mi_prodamo_sirovinu_z_ yako_konkurenti_viroblyayut_dodanu_vartst [in Ukrainian].

The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World, from: http://wwwwipo.int/ edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf [in English].

Reinventing innovation. Five findings to guide strategy through execution, from: http:// www.pwc.com/us/en/advisory-services/business-innovation/assets/2017-innovation- benchmark-findings.pdf [in English].

World Economic Forum. Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains, from:https://www.weforum.org/whitepapers/impact-of-the-fourth-industrial-revolution-on- supply-chains [in English].

Ivakhnenkov S. V. Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technology in the organization of accounting and auditing], Kyiv: Znannia-Pres, 2008, 349 p. [in Ukrainian].

Yevdokymov V.V. Adaptyvna model intehrovanoi systemy bukhhalterskoho obliku: monohrafiia [Adaptive model of integrated accounting system: monograph]. Zhytomyr: ZhDTU, 2010, 516 p. [in Ukrainian].

Osmiatchenko V. O. Bukhhalterskyi oblik v umovakh zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii: monohrafiia [Accounting in the conditions of applying information technol¬ogy: monograph], Kyiv, 2010, 263 p. [in Ukrainian].

Benko M. M. Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku: monohrafiia [Information systems and technologies in accounting: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., 2010, 336 p. [in Ukrainian].

Gartners Top 10 Strategic Technology Trends for 2017, from: https://www.gartner.com/ smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017 [in English].

Innovatsii abo smert: yak biznesu vyzhyty na tonuchomu korabli “Ukraina” [Innovation or death: how to survive on a sinking ship “Ukraine”], from: https://www.epravda.com.ua/ publications/2017/08/16/628080 [in Ukrainian].

Muravskyi V.V. Zavdannia bukhhaltera u povnistiu avtomatyzovanii systemi obliku [The task of the accountant in a fully automated accounting system]. Oblikovo-analitychne zabezpechennia systemy menedzhmentu pidpryiemstva: tezy dopovidei druhoi naukovo- praktychnoi konferentsii. - Accounting and analytical support of the enterprise manage¬ment system: a collection of abstracts of the second research and practice conference. Lviv: Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, 2009, pp. 99-100 [in Ukrainian].

Holosovyi poshuk - novyi vyklyk dlia SEO u 2017-mu. [Voice search - a new challenge for CEO in 2017], from: https://www.eduget.com/news/golosovij_poshuk_- _novij_viklik_dlya_seo_u_2017-mu-2303 [in Ukrainian].

ProZorro - pilotnyi proekt elektronnoi systemy publichnykh zakupivel, shcho dozvoliaie onlain prodavaty Derzhavi [ProZorro is a pilot project for an electronic public procure¬ment system that allows online sales to the State], from: https://prozorro.gov.ua/ [in Ukrainian].

Blokchein. Material z Vikipedii [Blockchain - Wikipedia, the free encyclopedia], from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0% B5%D0%B9%D0%BD [in Ukrainian].

Kytai bude vykorystovuvaty blokchein dlia zboru podatkiv [China will use the blockchein for tax collection], from: https://news.finance.ua/ua/news/-Z408186/kytaj-bude- vykorystovuvaty-blokchejn-dlya-zboru-podatkiv [in Ukrainian].

Cherez masshtabnu virusnu ataku ne pratsiuiut banky, media, servisy. [Due to the large- scale virus attack, banks, media and services do not work]. Ukrainska Pravda - Ukrainian Pravda, from: http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/27/7148069 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.