ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ірина Омецінська

Анотація


Досліджено економічну сутність понять “соціальний облік”, “соціально-орієнтований облік”, “соціальна діяльність”. Встановлено, що здійснення соціальної діяльності зумовлює виникнення соціальних витрат, під якими запропоновано розуміти зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань у зв’язку з реалізацією соціальної політики підприємства, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) в межах операційної, фінансової або інвестиційної діяльностей підприємства.

Зазначено, що в залежності від напрямів, соціальні витрати рекомендовано поділяти на витрати для: персоналу (заробітна плата працівникам (основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати), охорони праці та техніки безпеки, навчання та розвитку персоналу, утримання власних об’єктів соціальної сфери); покупців (гарантійне обслуговування, витрати на забезпечення якості продукції); держави, суспільства (податки, благодійна допомога, участь у регіональних програмах розвитку, підтримка спортивного, культурного життя суспільства); збереження навколишнього природного середовища (витрати на охорону навколишнього природного середовища, екологічні платежі).

Доведено необхідність відображення інформації про соціальні витрати в управлінській та фінансовій звітності. У зв’язку з цим, запропоновано для використання форму управлінської звітності “Звіт про соціальні витрати” та форму розділу ХУІ “Напрями соціальної політики” Приміток до річної фінансової звітності, статті якого згруповано за чотирма напрямками: персонал; природне середовище; держава, суспільство; покупці продукції.

Визначено переваги публікування соціальної звітності для підприємства (підвищення довіри до підприємства різних груп впливу; покращення відносин з державою; залучення інвестицій; підвищення ділової репутації; отримання конкурентних переваг; прийняття обґрунтованих рішень з реалізації соціальної політики) та для держави і суспільства (спонукання підприємств до ведення соціально відповідального бізнесу; ефективне витрачання ресурсів; привернення уваги суб’єктів господарювання до проблем сталого розвитку; формування корпоративних цінностей; підвищення інформаційної відкритості). Доведено необхідність державного регулювання соціальної звітності в Україні та встановлено, що його відсутність ставить під сумнів інформацію, що подається у такій звітності за власною ініціативою підприємств на предмет її достовірності та доречності.


Ключові слова


соціальна політика; соціально-орієнтований облік; соціальні витрати; напрями витрат; соціальна звітність; персонал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 2-3. - С. 70-78.

Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності/І. Дерун //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2015. - Вип. 10 (175). - С. 10-17.

Шигун М. М. Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній/М. М. Шигун, Т В. Давидюк//Вісник Запорізького національного університету. - 2011. - № 1 (9). - С. 173-178.

Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: моногр. /1. В. Жиглей. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - 536 с.

Кузнецова С. А. Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість / С. А. Кузнецова // Європейський вектор економічного розвитку. - 2014. - № 1 (16). - С. 73-83.

Куцик П. Соціальна звітність підприємств: проблеми і перспективи розвитку / П. Куцик, Ю. Семенишена [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// sophus. at. ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_ 11_25/socialna_zvitnist_ pidpriemstv_problemi_i_perspektivi_rozvitku/68-1-0-1111.

Левицька С. О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення / С. О. Левицька // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 255-262.

Лень В. С. Соціальні витрати: класифікація та облік/В. С. Лень, Ю. В. Крот // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. - 2012. - № 4 (62). - С. 304-311.

Петренко С. М. Розвиток бухгалтерського облік у сфері соціальних відносин / С. М. Петренко // Вісник Львівської комерційної академії - 2014. - Вип. 44. - С. 21-25. - (Серія: Економічна).

Петренко С. М. Формування об’єктів соціально орієнтованого обліку та розкриття інформації про них у фінансовій та соціальній звітності / С. М. Петренко, В. О. Бесарабов //Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 2013. - № 4 (60). - С. 183-192.

Чижевська Л. В. Поява та розвиток соціально-орієнтованого обліку/Л. В. Чижевська //Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матер. першої міжнародної наук.-практич. конф. (24-25 травня 2007року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/+1_chizhev.php.

Годнюк І. В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності /1. В. Годнюк, Н. В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Економічні науки. - 2017. - Випуск 26. - С. 131-140.

Фоменко Г. Г Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників / Г. Г. Фоменко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4 (59-60). - С. 356-360.

Пацула О. І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О. І. Пацула; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2008. - 20 с.

Семенова Л. Ю. Соціальна політика підприємства як складова соціальної політики держави/ Л. Ю. Семенова, А. Ю. Шаповал//Молодий вчений. - 2016. - № 10 (37). - С. 413-416.

Швець Л. І. Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/Л. І. Швець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 20 с.

References

Bezverkhyi K. Sotsialno-oriientovana zvitnist pidpryiemstva [Socially-oriented reporting of enterprises]. Bukhhalterskyi oblik i audit - Accounting and Audit, 2015, No. 2-3, pp. 70-78 [in Ukrainian].

Derun I. Korporatyvna sotsialna zvitnist yak dodatok do finansovoi zvitnosti [Corporate social reporting as part of financial reporting]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Ekonomika) - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Economics), 2015, Issue 10 (175), pp. 10-17 [in Ukrainian].

Shyhun M. M., Davydiuk T. V. Korporatyvna sotsialna zvitnist yak perspektyva informuvannia pro liudskyi kapital vitchyznianykh kompanii [Corporate social reporting as a way of providing information on human capital of domestic companies]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Zaporizhzhia National University, 2011, No. 1 (9), pp. 173-178 [in Ukrainian].

Zhyhlei I. V. Bukhhalterskyi oblik sotsialno vidpovidalnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia: neobkhidnist ta oriientyry rozvytku: monohr. [Accounting in socially responsible entities: necessity and guidance for growth: monograph]. Zhytomyr, 2010, 536 p. [in Ukrainian].

Kuznetsova S. A. Perspektyva bukhhalterskoho obliku: stratehichnist, elektronna komertsiia ta sotsialna spriamovanist [Prospects of accounting: strategy, ecommerce and social responsibility]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku - European Vector of Economic Development, 2014, No. 1 (16), pp. 73-83 [in Ukrainian].

Kutsyk P., Semenyshena Yu. Sotsialna zvitnist pidpryiemstv: problemy i perspektyvy rozvytku [Social reporting of enterprises: challenges and prospects for development], from http: //sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_11_25/socialna_zvitnist_ pidpriemstv_problemi_i_perspektivi_rozvitku/68-1-0-111[in Ukrainian].

Levytska S. O. Sotsialnyi oblik: metodychnyi pidkhid ta orhanizatsiine zabezpechennia [Social accounting: methodological approach and organizational support]. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku - Bulletin of Lviv Polytechnic National University Management and entrepreneurship in Ukraine: stages and development challenges, 2014, No. 797, pp. 255-262 [in Ukrainian].

Len V. S., Krot Yu. V. Sotsialni vytraty: klasyfikatsiia ta oblik [Social expenditures: classification and accounting]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu - Bulletin of Chernihiv State Technological University, 2012, No. 4 (62), pp. 304-311 [in Ukrainian].

Petrenko S. M. Rozvytok bukhhalterskoho obliku u sferi sotsialnykh vidnosyn [The development of accounting related to social responsibility]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii - Bulletin of Lviv Commercial Academy, 2014, Issue 44, pp. 21-25 [in Ukrainian].

Petrenko S. M., Besarabov V. O. Formuvannia obiektiv sotsialno oriientovanoho obliku ta rozkryttia informatsii pro nykh u finansovii ta sotsialnii zvitnosti [The formation of items in socially-oriented accounting and information disclosure about them in financial and social reporting]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomikyitorhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho - Bulletin of Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 2013, No. 4 (60), pp. 183— 192 [in Ukrainian].

Chyzhevska L. V. Poiava ta rozvytok sotsialno-oriientovanoho obliku [The emergence and development of socially-oriented accounting]. Yakist ekonomichnoho rozvytku: hlobalni ta lokalni aspekty : mater. pershoi mizhnarodnoi nauk.-praktych. konf. (24-25 travnia 2007 roku) - The quality of economic growth: global and local aspects: a collec¬tion of abstracts of the 1st International research and practice conference (24-25 May, 2007), from http://www.confcontact.com/2007may/+1_chizhev.php [in Ukrainian].

Hodniuk I. V., Semenyshena N. V. Sotsialnyi oblik ta zvitnist, yak instrumenty sotsialnoi vidpovidalnosti [Social accounting and reporting as a means of social responsibility]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika - Podillia Bulletin: agriculture, engineering and economics, 2017, Issue 26, pp. 131-140 [in Ukrainian].

Fomenko H. H. Formuvannia sotsialnykh vytrat pidpryiemstv u protsesi realizatsii sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv [Social costs of enterprises in the process of pursuing social safety of employees]. Ekonomika promyslovosti - Industrial Economics, 2012, No. 3-4 (59-60), pp. 356-360 [in Ukrainian].

Patsula O. I. Oblik i kontrol sotsialnykh vytrat pidpryiemstva: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and control of social costs of enterprises: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.09]. Kyiv, 2008, 20 p. [in Ukrainian].

Semenova L. Yu., Shapoval A. Yu. Sotsialna polityka pidpryiemstva yak skladova sotsialnoi polityky derzhavy [Social policy of enterprises as a part of social policy of the state]. Molodyi vchenyi-Youngresearcher, 2016, No. 10 (37), pp. 413-416 [in Ukrainian].

Shvets L. I. Oblik ta analiz sotsialnykh vytrat pidpryiemstv mashynobudivnoi haluzi: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and analysis of social costs in engineering enterprises: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.09]. Ternopil: TNEU, 2014, 20 p. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.