КОВОРКІНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Христина Снігур

Анотація


Досліджено організацію та функціонування коворкінг-просторів. Зазначено, що у вітчизняних соціально-економічних умовах така форма організації робочого процесу, як коворкінг-простір розвивається повільно, в той час, як в США і Європі є успішною моделлю роботи. Розглянуто коворкінг як одну з інноваційних форм взаємодії управлінців та підлеглих в межах організації, простежено історію становлення та інституціона- лізацію даного поняття.

Визначено, що коворкінг сприяє розвитку стартап-культури, яка будується або на основі нових інноваційних ідей, або технологій, які щойно з’явилися, надаючи не тільки всю необхідну інфраструктуру для розвитку нового проекту і створюючи певну творчу атмосферу, а й формуючи креативне співтовариство, члени якого можуть увійти в новий стартап-проект.

Обґрунтовано приналежність коворкінгу до системи інноваційної інфраструктури в системі управлінням персоналом на основі порівняння функцій її елементів і характеристик, аналізу взаємовідносин учасників і організаторів, обґрунтування принципів формування внутрішнього середовища коворкінгу.

Розглянуто поняття “коворкінг ”у трьох різних аспектах: спільної оренди офісного приміщення з метою зручності роботи незалежних працівників різної сфери діяльності; як модель організації робочого простору, який максимально комфортно укомплектовано для ведення підприємницької діяльності вільних і незалежних учасників; як принцип організації робочого простору, який дозволяє незалежним і вільним учасникам максимально комфортно і з найбільшою ефективністю вести свою діяльність за рахунок гнучкої комбінації послуг та грамотно організованого робочого мікроклімату, що стимулює обмін думками і генерацію нових ідей за допомогою взаємодії між учасниками і певної політики організаторів.

Охарактеризовано коворкінг, його відмінні властивості від звичайного, звичного виду підприємницької чи іншої діяльності. Наведено як позитивні, так і негативні риси даного виду діяльності. Розкрито необхідність роботи в центрах коворкінгу в період кризи з метою економії коштів.


Ключові слова


інновації; коворкінг, управління; персонал; ефективність; стартап- культура; коворкінг-центр; коворкінг-простір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


История коворкинга [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.tiki- toki.com/timeline/entry/156192/The-History-Of-Coworking-PresentedBy Deskmag#vars !date= 1995-05-28_08:55:49.

Коворкинг: большие перспективы маленького формата [Електронний ресурс]. - Режим доступу ://www.arendator.ru/articles/5/art/63751/

Gupta Anil, K. The Co-Working Space Concept/ K. Gupta Anil. - Leforestier : CINE Term project Anne, 2009. - 87 р.

Gurstein, P Wired to the World, Chained to the Home. - Vancouver : Canada : University of British Columbia Press, 2001. - 132 р.

Jones, D., Sundsted T., Bacigalupo T. I’m Outta Here! How Coworking is Making the Office Obsolete /D. Jones Austin. - TX. : Not an MBA Press, 2009. - 147 р.

Hanet-Hutchins, S. Editing Outside the Box: Why,and How, Freelance Editors are in a Prime Position to Thrive in the Digital Publishing Landscape / S. Hanet-Hutchins // National Editors Conference, 2013. - Perth, 2013.

Spinuzzi, С. Working Alone Together: Co working as Emergent Collaborative Activity / С. Spinuzzi // Journal of Business and Technical Communication. - 2012. - 26 (4). - P. 399-441. doi: 10.1177/1050651912444070.

Менеджмент персоналу: навч. посіб. / за ред. д. е. н., проф. Брича В. Я. -

Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 520 с.

Брич В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу /В. Брич, О. Гугул //Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 5. -С. 13-16.

Брич В. Я. Нетворкінг: поняття та особливості застосування в управлінні персоналом / В. Я. Брич, Х. А. Снігур // Вісник Хмельницького національного університету. - 2017. - № 5 (251). - С. 108-111.

References

Istoriia kovorkinga [Coworking history], from http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/ 156192/The-History-Of-Coworking-Presented-ByDeskmag# vars!date=1995-05- 28_08:55:49! [in Russian].

Kovorking: bolshyie perspektivy malenkogo formata [Co-working: big prospects of small format], from //www.arendator.ru/articles/5/art/63751/ [in Russian].

Gupta Anil K. The Co-Working Space Concept. Leforestier: CINE Term project Anne, 2009, 87 p. [in English].

Gurstein P. Wired to the world, chained to the home. Vancouver: University of British Columbia Press, 2001, 132 p. [in English].

Jones, D., Sundsted T., Bacigalupo T. I’m outta here! How co-working is making the office obsolete . TX. : Not an MBA Press, 2009, p.147 p. [in English].

Hanet-Hutchins S. Editing outside the box: why and how, freelance editors are in a prime position to thrive in the digital publishing landscape. National Editors Conference. Perth, 2013 [in English].

Spinuzzi, С. Working alone together: co-working as emergent collaborative activity. Journal of Business and Technical Communication, 2012, No. 26 (4), pp. 399-441 [in English].

Menedzhment personalu: navch. posib. [Personnel Management: a study guide]. Ternopil: TNEU, 2012, 520 p. [in Ukrainian].

Brych V.Ya., Huhul O.Ya. Teoretychni aspekty rozvytku personalu [Theoretical aspects of personnel development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu- Bulletin of Khmelnytskyi National University, 2009, No. 5, pp. 13-16 [in Ukrainian].

Brych V.Ya., Snigur Kh.A. Netvorkinh: ponyattya ta osoblyvosti zastosuvannia v upravlinni personalom [Networking: the concept and features of application in personnel management]. Visnyk Khmelnytkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytskyi National University, No. 5 (251), pp. 108-111 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.