ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЇЇ СКЛАДОВИМИ

Віталій Микитюк

Анотація


Вказано, що оцінювання ефективності інноваційноїдіяльності підприємства є однією з важливих функцій управління нею, що перебуває у складному діалектичному взаємозв’язку з іншими функціями та виступає передумовою подальшого зростання інноваційної активності підприємства.

Зазначено, що сформована сукупність кількісних показників за кожною складовою дозволяє розкрити вплив від здійснення інноваційної діяльності на підприємстві на відповідні сфери його діяльності: виробництво, економіку, фінанси, маркетинг, наукову та соціальну сфери, природоохоронну діяльність.

Встановлено, що розраховані інтегральні показники за складовими ефективності інноваційної діяльності надають можливість проаналізувати її динаміку на підприємствах, а також визначити найефективніші напрями здійснення інноваційної діяльності. Крім того, вони є базою для побудови діаграми ефективності інноваційної діяльності підприємства, яка служить інструментом її якісної оцінки.

Обґрунтовано методичні положення оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств, які базуються на врахуванні економічної, науково-технологічної, фінансової, соціальної, маркетингової, ресурсної та екологічної складових з використанням інтегральних показників, розрахованих методом адитивної згортки.

Доведено необхідність використання одного з двох рекомендованих способів оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства: на основі розрахунку узагальнюючого інтегрального показника ефективності інноваційної діяльності або з використанням пелюсткової діаграми ефективності інноваційної діяльності. Діаграма ефективності інноваційної діяльності підприємства дозволяє виявити її складові, що знаходяться у зоні “низької", “середньої"та “високої" ефективності й відповідно цього розробляти заходи щодо удосконалення інноваційної діяльності на підприємстві.


Ключові слова


інноваційна діяльність; оцінювання ефективності; інтегральний показник ефективності; складові інноваційної діяльності; динаміка показників; діаграма ефективності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія /Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2003. - 394 с.

Бондарчук Р Стратегія реформування науково-технічної сфери оборонно-промислового комплексу України / Р. Бондарчук // Економіка України. - 2003. - № 8. - С. 27-32.

Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 48-53.

Гоиньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. - Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2003. - 308 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: моногр. / В. М. Геєць, В. П. Александрова, Т І. Артьомова [та ін.]; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 2003. - 1006 с.

Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття /В. М. Геєць, В. П. Александрова, М. І. Скрипниченко [та ін.]; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г М. Доброва НАН України. - К.: Фенікс, 2007. - 152 с.

Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: моногр. /П. П. Мики- тюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гоинчуцький [та ін.]; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.

Інновації: проблеми науки і практики : моногр. - Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. - 336 с.

Мешко Н. П. Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом: макрорівень: моногр. /Н. П. Мешко. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 272 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: моногр.; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. - 582 с.

Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська [та ін.]; за заг. ред. В. С. Пономаренка, О. М. Ястремської. - Харків: ХНЕУ, 2005. - 452 с.

References

Antoniuk L. L. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii: monohrafiia [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization: monograph]. Kyiv: KNEU, 2003, 394 p. [in Ukrainian].

Bondarchuk R. Stratehiia reformuvannia naukovo-tekhnichnoi sfery oboronno- promyslovoho kompleksu Ukrainy [Strategy of reforming the scientific and technical sphere of the defense industrial complex of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine, 2003, No. 8, pp. 27-32 [in Ukrainian].

Borodina O. Liudskyi kapital yak osnovne dzherelo ekonomichnoho zrostannia [Human capital as the main source of economic growth]. Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine, 2003, No. 8, pp. 48-53 [in Ukrainian].

Hrynov A. V. Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: kontseptsiia, metodolohiia, stratehichne upravlinnia [Innovative development of industrial enterprises: concept, methodology, strategic management]. Kharkiv: VD “INZhEK”, 2003, 308 p. [in Ukrainian].

Heiets V. M., Aleksandrova V. P., Artomova T. I. ta in. Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku: monohrafiia [Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development: monograph]. tyiv: Feniks, 2003, 1006 p. [in Ukrainian].

Heiets V. M., Aleksandrova V. P., Skrypnychenko M. I. ta in. Zvedenyi prohnoz naukovo- tekhnolohichnoho ta innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na naiblyzhchi 5 rokiv ta nastupne desiatylittia [Consolidated forecast of Ukraine’s scientific-technological and innovation development for the upcoming 5 years and decade]. tyiv: Feniks, 2007, 152 p. [in Ukrainian].

Mykytiuk P P, Krysko Zh. L., Hrynchutskyi V. I. ta in. Innovatsiinyi mekhanizm upravlinnia subiektamy hospodariuvannia: monohrafiia [Innovative mechanism for managing enti¬ties: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2014, 450 p. [in Ukrainian].

Innovatsii: problemy nauky i praktyky: monohrafiia [Innovations: challenges for research and practice: monograph]. Kharkiv: VD “INZhEK”, 2006, 336 p. [in Ukrainian].

Meshko N. P. Mekhanizm upravlinnia investytsiino-innovatsiinym potentsialom: makroriven: monohrafiia [Mechanism for managing investment-innovation potential: macro level: monograph]. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2004, 272 p. [in Ukrainian].

Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi: monohrafiia [Issues of management of innovative development of enterprises in a transi¬tive economy: monograph]. Sumy: VTD “Universytetska knyha”, 2005, 582 p. [in Ukrainian].

Ponomarenko V. S., Zolotarov A. M., Yastremska O. M. ta in. Stratehichne upravlinnia orhanizatsiinymy peretvorenniamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Strategic management of organizational transformations at industrial enterprises]. Kharkiv: KhNEU, 2005, 452 p. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.