СПЕЦИФІКА ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНИХ ПЕЛЕТ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Галиш

Анотація


Визначено, що Україна належить до країн із значним рівнем потенціалу біомаси, що становить сировинну базу для виробництва твердого біопалива. Потреби її економіки у енергетичних ресурсах є також значними, але в умовах високої енергетичної залежності та постійного подорожчання імпортованих видів палива підвищується увага до забезпечення цих потреб альтернативними видами, до яких належить біопаливо, а зокрема - деревні пелети чи гранули. Висвітлено комплекс причин, що сприяють активному розвитку пелетноїгалузі: можливість покращення екологічної ситуації в країні, прагнення до зниження викидів вуглекислого газу, зростання цін на викопне паливо, оптимізація процесів поводження з відходами тощо. Враховано галузеву специфіку, що впливає на процес прийняття рішень на підприємствах, в основному стосовно логістики. Особливу увагу приділено технологічним аспектам виробництва деревних пелет як виду твердого біопалива та їх організації з метою управління. Узагальнено необхідний перелік виробничого обладнання, що має суттєвий вплив на початкові інвестиції, на проектну вартість виробництва та на фінансові результати операційної діяльності.

Розкрито специфіку роботи деревообробних підприємств, що забезпечують пелетні виробництва сировиною. Окреслено основні проблеми та перспективи на шляху формування довгострокової стратегії розвитку підприємства з виробництва деревних пелет. На основі проведеного дослідження запропоновано принцип оптимізації виробничих витрат, зокрема витрат на сировину і матеріали. В основу оптимізаційної моделі покладено всі виробничі витрати, що виникають під час виготовлення пелет, та з’ясовано, що найбільш оптимальною відстанню доставки сировини для підприємства можна вважати відстань до 50 км.

Зроблено висновок, що дослідження різноманітних аспектів, пов’язаних із виробництвом та споживанням біопалива в Україні, є актуальним та становить наукову значущість. При цьому в подальшому автор зосередить увагу на формуванні критеріїв управління такими типами виробництв.


Ключові слова


пелети; деревні пелети; деревні гранули; біомаса; тверде біопаливо; пелетна галузь; стратегія розвитку підприємств

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гелетуха Г. Біоeнepгemuкa на задвірках / Г. Гелетуха // Економічна пpaвдa [Елeкmpоннuй pecypc]. - Рeжuм доступу: http://www. epravda. com. ua/columns/2013/ 03/20/366395/.

Бунецьшй В. Оcоблuвоcmі вupобнuцmвa пелет в Укpaїні [Елeкmpоннuй pecуpc]/

B. Бунецьшй. - Рeжuм доступу: http://www.bm-biomass.com/.

Кузнецова А. Вupобнuцmво пелет в Укpaїні: пpuбуmковuй вapіaнm малого pозвumку?/А. Кузнецова //Німeцько-укpaїнcькuй aгpapнuй діалог. - К., 2012. -

C. 21. - (Сеp. конcульmamuвнuх pобіm).

Фуpдuчко О. І. Пpоблeмa опmuмізaції вuкоpucmaння пpupодно-pecуpcного потенціалу певного peгіону/ О. І. Фуpдuчко, B. C. Паштецьшй//Агpоeкологічнuй жуpнaл. - 2013. - № 1. - С. 17-24.

Вapчeнко О. М. Економічнuй механізм peгулювaння puнку біопaлuвa у пpовіднuх кpaїнaх cвіmу / О. М. Вapчeнко, К. В. Слупян // BІСНИК aгpapної науKU. - 2009. - № 11. - С. 62.

Слюcap І. Т Економічні acneкmu оmpuмaння дepeвної біомаси з вepбu /І. Т Слюcap, А. М. Ткаченко //Агpоcвіm. - 2017. - №15-16. - С. 21-26.

Шютте А. Основні завдання галузі біоeнepгemuкu у cпpuяння дослідженням в paмкaх пpогpaмu cпpuяння вuкоpucmaнню відновлювaнuх джepeл - на шляху до 2050 pоку: [Елeкmpоннuй pecуpc] / Андpeac Шютте. - Рeжuм доступу: http:// www.ier.com.ua/files/Projects/2011/2_east_west/6_Schuette_Ukr.pdf.

Міщенко В. С. Удосконапення cucmeмu упpaвління відходaмu в Україні в контексті євpопeйcького доcвіду / В. С. Міщенко, Г. П. Вuговcькa, Ю. М. Маковецька, Т. Л. Омельяненко. - К.: “Лaзуpum-Полігpaф", 2012. - 120 c.

Цінu на пepeвeзeння вантажів по Укpaїні [Елeкmpоннuй pecуpc]. - Рeжuм досту- пу: http://della. com. ua/price/local/.

Укpauнcкuй бuоmоплuвный поpmaл / Инфоpмaцuонный caйm [Елeкmpоннuй pecуpc]. - Рeжuм доступу: http://pelleta. com. ua/.

Калетнік Г. М. Розвumок puнку біопaлuв в Укpaїні / Г. М. Калетнік // Біоeнep- гemuкa. - 2013. - №1. - С. 11-16.

Свuнmух М. Б. Оpгaнізaційні acneкmu вupобнuцmвa і вuкоpucmaння пaлuвa з відходів дepeвuнu /М. Б. Свuнmух//Інноваційна економіка, 2014. - № 1 [50]. - C. 99-105.

References

Heletukha H. Bioenerhetyka na zadvirkakh [Marginalization of bioenergetics], from http:// www.epravda.com.ua/columns/2013/03/20/366395/ [in Ukrainian].

Bunetskyi V. Osoblyvosti vyrobnytstva pelet v Ukraini [Peculiarities of producing pellets in Ukraine], from http://www.bm-biomass.com/ [in Ukrainian].

Kuznetsova A. Vyrobnytstvo pelet v Ukraini: prybutkovyi variant staloho rozvytku? [Producing pellets in Ukraine: a profitable solution for sustainable growth?]. Nimetsko- ukrainskyi ahrarnyi dialoh - German-Ukrainian agricultural dialogue, Kyiv, 2012, p. 21 [in Ukrainian].

Furdychko O. I., Pashtetskyi V. S. Problema optymizatsii vykorystannia pryrodno- resursnoho potentsialu pevnoho rehionu [The issue of optimizing the use of natural- resource potential of particular regions]. Ahroekolohichnyi zhurnal - Agroecological journal, 2013, No. 1, pp. 17-24 [in Ukrainian].

Varchenko O. M., Slupian K. V. Ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rynku biopalyva u providnykh krainakh svitu [Economic tools for the regulation of biofuel markets in the developed countries]. Visnyk ahrarnoi nauky - Bulletin of Agricultural Science, 2009, No. 11, p. 62 [in Ukrainian].

Sliusar I. T., Tkachenko A. M. Ekonomichni aspekty otrymannia derevnoi biomasy z verby [Economic aspects of obtaining wood biomass from willow]. Ahrosvit- Agriworld, 2017, No. 15-16, pp. 21-26 [in Ukrainian].

Shiutte A. Osnovni zavdannia haluzi bioenerhetyky u spryianni doslidzhenniam v ramkakh prohramy spryiannia vykorystanniu vidnovliuvanykh dzherel - na shliakhu do 2050 roku [The primary objectives for the bioenergy industry in promoting research within the program of using sustainable sources of energy], from http: //www.ier.com.ua/files/ Projects/2011/2_east_west/6_Schuette_Ukr.pdf [in Ukrainian].

Mishchenko V. S., Vyhovska H. P., Makovetska Yu. M., Omelianenko T. L. Udosko- nalennia systemy upravlinnia vidkhodamy v Ukraini v konteksti yevropeiskoho dosvidu [The improvement of Ukraine’s waste management system in the context based on European practice]. Kyiv, 2012, 120 p. [in Ukrainian].

Tsiny na perevezennia vantazhiv po Ukraini [Cargo transportation prices in Ukraine], from http://della.com.ua/price/local/ [in Ukrainian].

Ukraynskii biotoplivnyi portal [Ukraine’s biofuel portal], from http: //pelleta.com.ua/ [in Russian].

Kaletnik H. M. Rozvytok rynku biopalyv v Ukraini [The growth of Ukraine’s biofuel market]. Bioenerhetyka - Bioenergetics, 2013, No. 1, pp. 11-16 [in Ukrainian].

Svyntukh M. B. Orhanizatsiini aspekty vyrobnytstva i vykorystannia palyva z vidkhodiv derevyny [Organizational aspects of producing and using wood-waste fuel]. Innovatsiina ekonomika Innovation economy, 2014, No. 1 (50), pp. 99-105 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.