СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Катерина Жиленко

Анотація


Зазначено, що сучасні тенденціїтранснаціоналізаціїрозглядаються в контексті процесів глобалізації, які мають місце в світовій економіці. Проаналізовано джерела походження і напрями реалізації прямих іноземних інвестицій. Вказано, що процес проникнення ТНК описується в економіці інших країн з використанням показника “індексу транснаціоналізації компаній”. Виділено основні чинники динамічного розвитку ТНК і перетворення їх в один з найважливіших інститутів сучасної ринкової економіки. При цьому спостерігається явна тенденція до їх укрупнення, про що свідчить зростання обсягів угод про міжнародне злиття і поглинання суб’єктів економіки. Збільшення протягом останніх десятиліть масштабів прямого іноземного інвестування пов’язане з динамічним розвитком міжнародних корпорацій - великих компаній, які вкладають інвестиції, мають філії та дочірні компанії в багатьох країнах світу. Наголошено, що подальше дослідження процесів транснаціоналізації охоплює проблеми позитивних і негативних наслідків структурних перетворень світової економіки. Особливим аспектом є трансформація форм і систем взаємодії стратегічно важливих секторів економіки.

Активізація діяльності ТНК, яка спостерігається сьогодні, додала інтеграційним процесам в світовій економіці зовсім нового імпульсу, в першу чергу тому, що їх закордонні філії прагнуть стати органічною частиною національної економіки приймаючих країн, “вростаючи” в національні ринки інших країн.

Сучасні ТНК мають певні особливості - це органічне об’єднання національного та іноземного комплексів корпорацій в цілісну глобальну систему, де автономні центри, знаходячись на території різних країн, працюють в рамках єдиної глобальної стратегії Іншою особливістю ТНК вважається їх жорстка конкуренція не лише на світових ринках товарів і послуг, але і на відповідних ринках капіталу, висококваліфікованої робочої сили, технології, інформації.


Ключові слова


тенденції транснаціоналізації; напрями реалізації прямих іноземних інвестицій; індекс транснаціоналізації компаній; стратегія міжнародної економічної експансії; інтеграційні процеси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


200 крупнейших компаний Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forbes. ua/ratings/2.

Fortune global 500 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://money. cnn. com/ magazines/ fortune/global500/2013/full_list/?iid=G500_sp_ful.

Трансформація процесу транснаціоналізацп в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: моногр. / Ю. В. Макогон та [ін.]; за ред. Т В. Орєхової. — Д.: Норд Прес, 2011. — 652 с.

Верхоглядова Н. І. Визначення напрямів стимулювання експортного потенціалу Дніпропетровського регіону / Н. І. Верхоглядова, Г В. Дугінець, Ю. В. Орловська // Вісник Дніпропетровського університету. - 2010. - Вип. 2. - Т. 18, - № 10/2. - С. 3-8. - (Сер. “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”).

Сазонець І. Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації/ І. Л. Сазонець, Ю. М. Варич. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 275 с.

Доклад о торговле и развитии [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2015_ru.pdf.

Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: моногр. / Т. М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2006. - 576 с.

Яглов М. В. Сельськое хозяйство Украины в условиях членства в ВТО: сб. науч. трудов / М. В. Яглов // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Донецьк. - 2008. - Т. 2 - С. 962-965.

Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. /[вид. 4-е, перероб. та доп.]/ Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, С. Н. Лебедева, М. Є. Бикова, Н. С. Логвінова, О. В. Воронова. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 292 с.

Europe: European Union: Economy overview [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.cia.gov

Transnational Corporations. - Volume 8, Number 2, August 1999. - Special issue: forty years of international business scholarship: from Dunning and Vernon to globalization (http://www. unctad. org/en/docs/iteiit12v8n2_en.pdf).

Терехов Є. М. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є. М. Терехов, О. В. Прокопенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/prokopenko/2010/2010_18.pdf.

References

200 krupneishikh kompanii Ukrainy [Top 200 biggest companies in Ukraine], from http:// forbes. ua/ratings/2 [in Russian].

Fortune global 500, from http://money.cnn.com/magazines/ fortune/global500/2013/ full_list/?iid=G500_sp_ful [in English].

Makohon Yu. V. et al. Transformatsiia protsesu transnatsionalizatsii v umovakh zrostannia nevyznachenosti hlobalnoho ekonomichnoho seredovyshcha : monohr. [The transformation of transnationalization in the face of growing uncertainty of the global economic environment: monograph]. Donetsk: Nord Pres, 2011, 652 p. [in Ukrainian].

Verkhohliadova N. I., Duhinets H. V., Orlovska Yu. V. Vyznachennia napriamiv stymuliuvannia eksportnoho potentsialu Dnipropetrovskoho rehionu [Determining means of enhancing export potential in the Dnipropetrovsk region]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu - Bulletin of Dnipropetrovsk University, 2010, Issue 2, Volume 18, No. 10/2, pp. 3-8 [in Ukrainian].

Sazonets I. L., Varych Yu. M. Sutnist ta osnovni kontseptsii diialnosti TNK v umovakh hlobalizatsii [The essence and core of the concept of TNC operations in the context of globalization]. Donetsk: Yuho-Vostok, 2009, 275 p. [in Ukrainian].

Doklad o torgovle i razvitii [Report on trade and development], from http: //unctad.org/ en/PublicationsLibrary/tdr2015_ru.pdf [in Russian].

Tsyhankova T. M. Hlobalna torhova systema: rozvytok instytutiv, pravyl, instrumentiv SOT: monohr. [Global trade system: development of institutions, rules and regulations of the WTO: monograph]. Kyiv: KNEU, 2006, 576 p. [in Ukrainian].

Yaglov M. V. Selskoe khoziaistvo Ukrainy v usloviiakh chlenstva v VTO: sb. nauch. trudov [Ukraine’s agriculture in the context of WTO membership: collection of research papers]. Problemy i perspektivy razvitiia sotrudnichestva mezhdu stranami Yugo- Vostochnoi Evropy v ramkakh Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva i GUAM - Challenges and prospects of promoting cooperation between South-East Eu¬ropean countries within the framework of the Black Sea Economic Cooperation and GUAM, Donetsk, 2008, Volume 2, pp. 962-965 [in Russian].

Kozak Yu. H., Kovalevskyi V. V., Lebedeva S. N., Bykova M. Ye., Lohvinova N. S., Voronova O. V. Ekonomika zarubizhnykh krain: navch. posib. [Economies of foreign countries: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchb. l-ry, 2013, 292 p. [in Ukrainian].

Europe: European Union: Economy overview, www.cia.gov [in English].

Transnational Corporations, Volume 8, No. 2 (August 1999), Special issue: forty years of international business scholarship: from Dunning and Vernon to globalization, from http://www.unctad.org/en/docs/iteiit12v8n2_en.pdf [in English].

Terekhov Ye. M., Prokopenko O. V. Vplyv transnatsionalnykh korporatsii na rozvytok natsionalnykh ekonomichnykh system [The impact of transnational corporations on the growth of national economic systems], from http: // fem.sumdu.edu.ua/images/ prokopenko/2010/2010_18.pdf [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.