РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Ярослав Чайковський

Анотація


Досліджено розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки. Проведено аналіз динаміки валового внутрішнього продукту, загальних активів і кредитного портфеля банків України за період 2012-2016рр. Досліджено зміни в структурі кредитних вкладень банківських установ нефінансовим корпораціям у розрізі строків погашення, видів валют, цільового спрямування та за видами економічної діяльності. Проаналізовано динаміку і структуру депозитів резидентів, залучені депозитними корпораціями у розрізі строків погашення за даний період. Виявлено основні чинники, що гальмують відновлення банківського кредитування корпоративних клієнтів. Зазначено, що основними проблемами розвитку банківського кредитування корпо­ративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки є високий рівень процентних ставок за кредитами, значна частка збиткових підприємств та простроченої заборго­ваності за кредитами у загальному обсязі кредитного портфеля банків, прирощення показника непрацюючих кредитів (N91), надання банками переваги купівлі державних цінних паперів при наявності достатньої ліквідності для кредитування економіки, зловживання видачею банками інсайдерських кредитів. Проаналізовано частку збиткових підприємств в Україні за видами економічної діяльності у 2016 р. На основі проведеного аналізу зроблено висновки щодо тенденцій розвитку банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення банківського кредитування корпоративних клієнтів в умовах циклічності економіки.


Ключові слова


банківські установи; банківське кредитування; банківська система; кредитний портфель; корпоративні клієнти; нефінансові корпорації; фізичні особи; депозити; прострочена заборгованість; процент; непрацюючі кредити

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вергелюк Ю. Ю. Банківське кредитування економіки України у посткризовий період [Електронний ресурс]/Ю. Ю. Вергелюк//Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2011. - № 1. - С. 101-109. - Режим доступу: fïle:///C:/Users/Admіn/Downloads/znpnudps_2011_ 1_ 12.pdf.

Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: моногр. / за ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Астон, 2012. - 358 с.

Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні [Електронний ресурс]/Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська //Економічний часопис ХХІ. - 2011. - № 5-

- С. 54-57. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2011_5- 6/2011_5_6/54_57.ра.

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку : моногр. /за ред. В. В. Коваленко. - Одеса: Вид-во “Атлант”, 2015. - 217 с.

Козюк В. В. Тяжелый долг. Как очистить рынок от плохих кредитов [Електронний ресурс]/В. В.Козюк//Ліга. Финансы. - 2017. - Режим доступу:http://fïnance.lïga.net/ banks/2017/11/13/artïcles/55554.htm.

Кузнєцова Л. В. Аналіз індикаторів кредитних циклів у банківській системі України [Електронний ресурс] / Л. В. Кузнєцова, Д. Ю. Кретов // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 7. - С. 767-772. - Режим доступу : http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/129.pdf.

Луців Б. Л. Банківська діяльність в сфері інвестицій / Б. Л. Луців. - Тернопіль : Економічна думка : Карт-бланш, 2001. - 320 с.

Валовий внутрішній продукт України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ïndex. minfïn. com. ua/index/gdp/.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://data.gov. ua/dataset/resource/.

Показники банківської системи [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https:// bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Raport o sytuacjï bankow w 2016 r. Urzad Komïsjï nadzoru fïnansowego. - Warszawa, 2017. - 121 s. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.knf.gov.pl/knf/ pl/komponenty/ïmg/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_54435.pdf.

Аналітичний огляд банківської системи України за 2016 р. НРА “Рюрик”. - [Електронний ресурс]. - Національне рейтингове агентство “Рюрік”. - 2017. - 22 с. - Режим доступу : http://runk.com.ua/documents/research/bank_system_ 4_kv_2016.pdf.

Гладких Д. М. Ключові проблеми діяльності українських державних банків [Електронний ресурс] / Д. М. Гладких // Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. - 2015. - 20 с. - Режим доступу : http:// www.niss.gov.ua/content/articles/fïles/derzhavni_banki-fe7dc.pdf.

Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://bank.gov. ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415.

Огляд банківського сектору [Електронний ресурс]. - 2017. - Вип. 2 (лютий). - 10 с. - Режим доступу : https://bank.gov. ua/doccatalog/document?id=43633516.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. bank. gov. ua.

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2016 році [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http:// www. ukrstat. gov. ua/operatïv/operatïv2G16/fïn/fïn_rez/fr_ed/fr_ed_ u/fr_ed_ 0416_u. htm.

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : Постанова Правління НБУ № 351, прийнята 30. 06.2016 р. /Національний банк України. - Офіційний текст [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.govua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18.

Гладких Д. М. Основні напрями активізації корпоративного кредитування в Україні в контексті поскризового відновлення банківської системи [Електронний ресурс]/ Д. М. Гладких. - 22 с.- Режим доступу : http://www.nïss.gov.ua/content/ artïcles/fïles/korp_kred-54d71.pdf.

Звіт про фінансову стабільність [Електронний ресурс]. - 2017, червень. - 59 с. - Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50604896.

References

Verheliuk Yu. Yu. Bankivske kredytuvannia ekonomiky Ukrainy u postkryzovyi period [Bank lending of Ukraine’s economy in the post-crisis period]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy - Collection of re¬search papers of the National University of State Tax Service of Ukraine, 2011, No. 1, pp. 101-109, from file:///C:/Users/Admin/Downloads/znpnudps_2011_1_12.pdf [in Ukrai¬nian].

Bankivska systema Ukrainy: stanovlennia i rozvytok v umovakh hlobalizatsii ekonomich- nykh protsesiv : monohr. [Ukraine’s banking system: the establishment and develop¬ment in the face of globalization of economic processes: monograph]. Ternopil: Aston, 2012, 358 p. [in Ukrainian].

Zhukova N. K., Zrazhevska N. V. Suchasnyi stan rynku bankivskykh kredytiv v Ukraini [The current state of Ukraine’s credit market]. Ekonomichnyi chasopys XXI - Eco¬nomic Annals-XXI, 2011, No. 5-6, pp. 54-57, from http: //archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ech/2011_5-6/2011_5_6/54_57.pdf [in Ukrainian].

Kredytna diialnist bankiv Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku : monohr. [Bank lending in Ukraine: challenges and prospects for growth: monograph]. Odesa: Atlant, 2015, 217 p. [in Ukrainian].

Koziuk V. V. Tiazhelyi dolg. Kak ochistit rynok ot plokhikh kreditov [Non-performing loans. Ways to manage non-performing loans]. Liga. Finansy- League. Finance, 2017, from http://finance.liga.net/banks/2017/11/13/articles/55554.htm [in Russian].

Kuznietsova L. V., Kretov D. Yu. Analiz indykatoriv kredytnykh tsykliv u bankivskii systemi Ukrainy [Analysis of lending cycles in Ukraine’s banking system]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 2016, Issue 7, pp. 767-772, from http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/129.pdf [in Ukrainian].

Lutsiv B. L. Bankivska diialnist v sferi investytsii [Banking in the field of investments]. Ternopil: Ekonomichna dumka: Kart-blansh, 2001, 320 p. [in Ukrainian].

Valovyi vnutrishnii produkt Ukrainy [The gross domestic product of Ukraine], from http:// index.minfin.com.ua/index/gdp/ [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [The key performance indicators of Ukraine’s banks], from http://data.gov.ua/dataset/resource/ [in Ukrainian].

Pokaznyky bankivskoi systemy [Indicators of the banking system], from https:// bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Raport o sytuacji bankow w 2016 r. Urzad Komisji nadzoru finansowego [Report on the status of banks in 2016]. Warszawa, 2017, 121 p., from https://www.knf.gov.pl/knf/ pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_54435.pdf [in Polish].

Analitychnyi ohliad bankivskoi systemy Ukrainy za 2016 r. [Analitical review of Ukraine’s banking system]. Natsionalne reitynhove ahentstvo “Riurik”- National rating agency “Riurik”, 2017, 22 p., from http: //rurik.com.ua/documents/research/bank_system_ 4_kv_2016.pdf [in Ukrainian].

Hladkykh D. M. Kliuchovi problemy diialnosti ukrainskykh derzhavnykh bankiv [The key performance challenges of Ukraine’s state-owned banks]. Analitychna zapyska.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen - A policy brief. The National Institute for Strategic Studies, 2015, 20 p., from http: //www.niss.gov.ua/content/articles/files/ derzhavni_banki-fe7dc.pdf [in Ukrainian].

Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka [Monetary and financial statistics], from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415 [in Ukrainian].

Ohliad bankivskoho sektoru [The review of the banking sector], 2017, Issue 2 (Febru¬ary), 10 p., from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43633516 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine], from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Finansovi rezultaty pidpryiemstv do opodatkuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2016 rotsi [Enterprises’ consolidated results prior to taxation by type of economic activity in 2016], from http: //www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/fin_rez/fr_ed/ fr_ed_u/fr_ed_0416_u.htm [in Ukrainian].

Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy : Postanova Pravlinnia NBU № 351, pryiniata

06.2016 r. [The Regulation for Measuring Credit Risk Generated by Banks’ Asset Operations: the Resolution by the National Bank of Ukraine No. 351, approved on 30 June 2016], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18 [in Ukrainian].

Hladkykh D. M. Osnovni napriamy aktyvizatsii korporatyvnoho kredytuvannia v Ukraini v konteksti postkryzovoho vidnovlennia bankivskoi systemy [The main ways of enhanc¬ing corporate lending in Ukraine’s banking system in the post-crisis era], from http: // www.niss.gov.ua/content/articles/files/korp_kred-54d71 .pdf [in Ukrainian].

Zvit pro finansovu stabilnist, cherven 2017 [The report on financial stability, June 2017], from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50604896 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.