КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Олена Стащук

Анотація


Доведено, що функції фінансової безпеки є однією з основоположних категорій, яка дозволяє більш ґрунтовно охарактеризувати поняття “фінансова безпека акціонерних товариств”. Метою дослідження є систематизація підходів вчених до виокремлення функцій фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Вдосконалено класифікацію функції фінансової безпеки акціонерних товариств. Існуючі теоретичні дослідження щодо фінансової безпеки не враховують особливостей господарської діяльності, організаційно-правову форму господарювання, вид економічної діяльності. Критичний аналіз підходів науковців до ідентифікації функцій фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності дозволив прийти до висновку, що класичними функціями фінансової безпеки підприємств є такі: формування системи управління фінансовою безпекою підприємства, оцінка рівня фінансової безпеки підприємств, планування та прогнозування рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання, контроль за реалізацією заходів із досягнення акціонерними товариствами необхідного рівня фінансової безпеки. Визначено місце акціонерних товариств у розвитку фінансової системи держави. Спираючись на основні характеристики функціонування акціонерних товариств та на типологічні характеристики їх фінансової безпеки, запропоновано виокремлювати загальні та специфічні функції фінансової безпеки акціонерних товариств. Зазначено, що до загальних функцій віднесено такі: розширеного відтворення, інформаційну, організаційну, планування, аналітичну, стимулюючу. Серед специфічних функцій фінансової безпеки акціонерних товариств запропоновано виокремлювати наступні: захисну, інвестиційну, антикризового фінансового управління, фінансування господарської діяльності, управління вартістю акціонерних товариств, корпоративного управління. Запропонована класифікація функцій буде у нагоді у процесі формування системи управління фінансовою безпекою акціонерного товариства, а також сприятиме розвитку подальших наукових досліджень з проблем забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки корпоративних структур. Виокремленим функціям притаманні такі характеристики, як системний підхід, повнота, універсальність та комплексність. Водночас, вважаємо, що поділ усієї множини функцій на загальні та специфічні сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовою безпекою акціонерних товариств.


Ключові слова


фінансова безпека; акціонерні товариства; функції фінансової безпеки; загальні функції; специфічні функції; класифікація функцій фінансової безпеки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: кол. моногр. / за заг. ред. К. С. Шапошникова [та ін.] : у 2-х т. Т 2. - Херсон : Вид. дім “Гельветика”, 2015. - 420 с.

Голозубова Ю. В. Теоретичні підходи до визначення поняття “механізм управління фінансовою безпекою”/Ю. В. Голозубова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://repository.hney.edu..ua/jspui/bitstriam/123456789/1400/1

Фінансова безпека банківської діяльності: навч. посіб. [для самостійного вивчення дисципліни “Безпека банків’] /уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т М. Болгар; Державний виший навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. - 112 с.

Фучеджи В. І. Характеристика структурних елементів фінансової безпеки суб’єктів підприємництва [Електронний ресурс] / В. І. Фучеджи // Ефективна економіка. - 2013. - № 12. - С. 25-33.

Малик О. В. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства / О. В. Малик // Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. - № 99. -

С. 154-166.

Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посіб. /1. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. - Львів, 2011. - 380 с.

Демченко І. В. Фінансова безпека суб’єкта господарювання: сутність та умови виникнення /1. В. Демченко //Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції. - 2010. - № 1. - С. 35-38.

Новосядло Е. В. Система управления финансовой безопасностью фирмы / Е. В. Новосядло // Свое дело и карьера. - 2006. - № 14. - С. 14-16.

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pres.in.ua/koncepciya-osnovi-derjavnoyi-politiki-nacionalenoyi-bezpeki-uk.html.

Концепція фінансової безпеки України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. ufin. com. ua/koncepcia/008. doc.

References

Stratehii ekonomichnoho rozvytku: derzhava, rehion, pidpryiemstvo : kol. monohr. [Strategies for economic growth: state, region, enterprise: multi-authored monograph]. In 2 volumes, Kherson: Helvetyka, 2015, Volume 2, 420 p. [in Ukrainian].

Holozubova Yu. V. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia “mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu” [Theoretical approaches to defining the concept of “tool for managing financial security”], from http: //repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/1400/1 [in Ukrainian].

Poberezhnyi S. M., Plastun O. L., Bolhar T. M. Finansova bezpeka bankivskoi diialnos- ti : navch. posib. [Financial security of banking: a study guide]. Sumy, 2010, 112 p. [in Ukrainian].

Fuchedzhy V. I. Kharakterystyka strukturnykh elementiv finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva [Structural elements of financial security of entities]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, 2013, No. 12, pp. 25-33 [in Ukrainian].

Malyk O. V. Mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [A tool for managing financial security of enterprises]. Ekonomichnyi prostir. zb. nauk. pr. Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury - Economic environment: a collection of abstracts of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk, 2015, No. 99, pp. 154-166 [in Ukrainian].

Moiseienko I. P., Marchenko O. M. Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: navch. posib. [Management of financial security of enterprises: a study guide]. Lviv, 2011, 380 p. [in Ukrainian].

Demchenko I. V. Finansova bezpeka subiekta hospodariuvannia: sutnist ta umovy vynyknennia [Financial security of entities: essence and prerequisites]. Naukovyi visnyk: finansy, banky, investytsii- Scientific Herald: finance, banks, investments, 2010, No. 1, pp. 35-38 [in Ukrainian].

Novosiadlo E. V. Sistema upravleniia finansovoi bezopasnosti firmy [Framework of managing financial security of enterprises]. Svoe delo i kariera - Your Business and Career, 2006, No. 14, pp. 14-16 [in Russian].

Kontseptsiia (osnovy derzhavnoi polityky) natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 16.01.1997 r. [The Concept (Principles of State Policy) of National Security of Ukraine: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, 01st January 1997], from http: //pres.in.ua/koncepciya-osnovi-derjavnoyi-politiki-nacionalenoyi- bezpeki-uk.html [in Ukrainian].

Kontseptsiia finansovoi bezpeky Ukrainy [The Concept of Financial Security of Ukraine], from www.ufin.com.ua/koncepcia/008.doc [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.