ЕНДАВМЕНТ ЯК НОВА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Олександр Бєлов

Анотація


Зазначено, що фінансування науково-технічного розвитку країни - це важливе стратегічне завдання країни, що бажає інтегруватися до європейської спільноти.

Проведено дослідження можливостей забезпечення фінансування наукової діяльності за допомогою ендавменту в Україні. Проаналізовано динаміку обсягів фінансування інноваційної та наукової діяльності в Україні за період з 2000 по 2016 рр. Здійснено компаративний аналіз темпів росту фінансування науки в Україні тав ЕС. Доведено нестабільний характер і недостатній обсяг фінансування наукової діяльності в Україні. Запропоновано використання ендавменту для вирішення цих проблем.

Розглянуто міжнародний досвід фінансування науки за допомогою ендавмент фондів та динаміку обсягів найбільших таких фондів університетів світу. Встановлено чинники, які сприяють великій кількості ентдавментів в США.

Досліджено стан розвитку ендавмент фондів в Україні, законодавча база і практична реалізація. Систематизовано особливості процесу фінансування наукових досліджень за допомогою ендавмент фондів. Зазначено, що основними функціями ендавмент фондів є забезпечення стабільності та гнучкості в питаннях інвестування: ендавменти дають можливість швидше та точніше реагувати на зміни в економічній ситуації, доходах підприємств, що фінансують НДДКР та соціальному статусі науковців, що стає особливо важливим в умовах значного скорочення державних витрат на науку. Встановлено переваги ендавментів для фінансування науково дослідницьких робіт. Визначено задачі та особливості процесу функціонування ендавмент фінансування наукових досліджень. Запропоновано заходи для прискорення процесу формування і розвитку ендавмент фондів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

Доведено, що ендавмент як форма фінансування може бути застосована не лише для фінансування закладів освіти, а й для фінансування наукової діяльності в Україні, перевагою якої є забезпечення певної незалежності наукових закладів від зовнішнього фінансування.


Ключові слова


ендавмент; фінансування наукової діяльності; стратегічний розвиток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність України: стат. зб. - К. : Держкомстат України, 2003-2017рр.

Індекс інфляції [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/ ua/economy/index/inflation/

HORIZON 2020The EU Framework Programme for Research and Innovation. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/programmes/hori- zon2020/en/.

Наукова та інноваційна діяльність України: стат. зб. // Державна служба статистики України. - К., 2017. -138 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/09/zb_nayka_2016_w.zip.

Семчук Ж. В. Удосконалення механізмів розвитку інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в контексті розвитку євроінтеграційних процесів / Ж. В. Семчук // International Scientific Journal [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/uploads/pub- lic/14762799236411.pdf.

Гернего Ю. О. Ендавмент фінансування освітньої складової інноваційної економіки в Україні / Ю. О. Гернего // Гооші, фінанси і кредит -2017.- Вип. № 8. - С. 563- 567[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal/8_ukr/95.pdf.

Яровенко Т. С. Ендавмент як перспективна форма освітнього інвестування в Україні / Т. С. Яровенко // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 371-376. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_56.

National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute. U.S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year (FY) 2016 Endowment Market Value and Change in Endowment Market Value from FY 2015 to FY 2016 // National Association of College and University Business Officers (NACUBO). 2016. Retrieved March 24, 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.nacubo.org/Documents/EndowmentFiles/2016-Endowment-Market-Values.pdf.

Alfred Nobel’s Will/The official web site of the Nobel Prize. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/.

Prize amount and market value of invested capital converted into 2016 year’s monetary value/ The official web site of the Nobel Prize [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www. nobelprize. org/nobel_prizes/about/amounts/prize_amounts_ 17.pdf.

Рябков К. Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення / К. Рябков, В. Покідіна // Популярна економіка: ціна держави. - 2015. - № 34. - С. 1-18.

Закон України “Про вищу освіту” № 1556-VH 2 від 01.07.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Осипов И. Эндаументы в России: что мешает развитию вузовских фондов целевого капитала?/И. Осипов //Forbes. - 14.03.2017[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.forbes.ru/kompanii/340629-endaumenty-v-rossii-chto- meshaet-razvitiyu-vuzovskih-fondov-celevogo-kapitala.

Литвин І. Ендавмент як інструмент благодійної діяльності: практика правового регулювання у Сполучених Штатах Америки та Російській Федерації /І. Литвин // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - № 3. - С. 58-64 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.chasopysnapu. gp.gov. ua/ua/pdf/3-2015/litvin.pdf.

Осецький В. Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Фінанси України, № 3. - 2016. - С. 86-100.

Миркин Я. М. Фонды целевого капитала российских вузов: состояние, практика деятельности, перспективы развития / Я. М. Миркин // Международная конференция Университетские эндаумент-фонды: практические аспекты создания и наполнения (г. Санкт-Петербург, 14 октября 2010 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.xerox.ru/upload/fond/ms.pdf.

References

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: stat. zb. [Research and innovation activities in Ukraine: statistics digest]. State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, 2003-2017 [in Ukrainian].

Indeks infliatsii [Inflation rate], from http: //index.minfin.com.ua/ua/economy/index/in- flation/ [in Ukrainian].

HORIZON 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation, from http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ [in English].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: stat. zb. [Research and innovation in Ukraine: statistics digest]. State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, 2017,138 p., from http: // www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/09/zb_nayka_2016_w.zip [in Ukrainian].

Semchuk Zh. V. Udoskonalennia mekhanizmiv rozvytku investytsiinykh resursivosvitnikh posluh pidpryiemstv v umovakh pidvyshchenoho ryzyku v konteksti rozvytku yevrointehratsiinykh protsesiv [Advancement of enterprises’ investment resources for education services in high-risk environments and in the face of European integration]. International Scientific Journal, from http: //www.inter-nauka.com/uploads/public/ 14762799236411.pdf [in Ukrainian].

Herneho Yu. O. Endavmentfinansuvanniaosvitnoi skladovoi innovatsiinoi ekonomiky v Ukraini [Endowment funding for the education component of innovation economy in Ukraine]. Hroshi, finansyikredyt- Money Finance, and Credit, 2017, Issue 8, pp. 563¬567, from http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/95.pdf [in Ukrainian].

Yarovenko T. S. Endavmentyak perspektyvnaformaosvitnoho investuvanniav Ukraini [Endowment as a promising way of funding education in Ukraine]. Ekonomichnyi forum - Economic Forum, 2016, No. 2, pp. 371-376, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_ 2_56 [in Ukrainian].

National Association of College and University Business Officers and Common fund Institute. U.S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year (FY) 2016 Endowment Market Value and Change in Endowment Market Value from FY 2015 to FY 2016, National Association of College and University Business Officers (NACUBO), 2016, from http://www.nacubo.org/Documents/EndowmentFiles/2016-Endowment-Market- Values.pdf [in English].

Alfred Nobel’s will. The official web site of the Nobel Prize, from https: // www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/ [in English].

Prize amount and market value of invested capital converted into 2016 years monetary value. The official web site of the Nobel Prize, from https: //www.nobelprize.org/

nobel_prizes/about/amounts/prize_amounts_17.pdf [in English].

Riabkov K., Pokidina V. Endavment u vyshchii osviti: svitova praktyka i ukrainske sohodennia [Endowment in higher education: world practice and Ukraine’s current situation]. Popuiiarna ekonomika: tsina derzhavy - Popuiar Economics: the price of the state, 2015, No. 34, pp. 1-18 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Provyshchu osvitu” № 1556-VII 2 vid 01.07.2014 [The Law of Ukraine “On higher education” No. 1556-VII, 1st July 2014], from http: //zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 [Tax Code of Ukraine, No. 2755-VI, 2nd December2010], from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Osipov I. Endaumenty v Rossii: chto meshaet razvitiiu vuzovskikh fondov tselevogo kapitala? [Endowment in Russia: what hinders the development of university endowment funds?]. Forbes, 14 March 2017, http: //www.forbes.ru/kompanii/340629-endaumenty-v- rossii-chto-meshaet-razvitiyu-vuzovskih-fondov-celevogo-kapitala[in Russian].

Lytvyn I. Endavment yak instrument blahodiinoi diialnosti: praktyka pravovoho rehuliuvannia u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky ta Rosiiskii Federatsii [Endowment as charitable trusts: practice of legal regulations in the USA and the Russian Federation] . Naukovyi chasopys Natsionainoi akademiiprokuratury Ukrainy- Scientific Jour- nai of Nationai Academy of Prosecution of Ukraine, 2015, No. 3, pp. 58-64, from http:/ /www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/3-2015/litvin.pdf [in Ukrainian].

Osetskyi V. L., Tatomyr I. L. Osoblyvosti vykorystannia endavmentu tafandreizynhu v osvitnii praktytsi [Specificfeatures of using endowment and fundraising in education]. Finansy Ukrainy- Finance of Ukraine, No. 3, 2016, pp. 86-100 [in Ukrainian].

Myrkin Ya. M. Fondy tselevogo kapitala rossiiskikh vuzov: sostoianie, praktyka deiatelnosti, perspektivy razvitiia [Endowment funds of Russian universities: status, practice, development prospects]. Mezhdunarodnaia konferentsiia “Universitetskie endaument-fondy: prakticheskye aspekty sozdaniia inapoineniia”(g. Sankt-Peterburg, 14 oktiabria 2010 g.) - Internationai conference “University endowment funds: practicai aspects of estabiishment andcapitaiization”(Saint-Petersburg, 14 October 2010), from http://www.xerox.ru/upload/fond/ms.pdf [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.