ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Олександр Віленчук

Анотація


Аргументовано необхідність дотримання принципів страхування як визначальної умови для функціонування та розвитку взаємовигідних страхових відносин в аграрній сфері. Обґрунтовано, що процес узгодження соціально-економічних інтересів між учасниками страхового ринку базується на певній системі принципів, в основі яких закладено механізм надання страхового захисту зацікавленим підприємницьким структурам та/або окремим громадянам, а також можливості страховим компаніям для здійснення страхової (перестрахової) діяльності. З метою методологічної упорядкованості відображено авторській підхід до класифікації принципів страхування. Виходячи з позиції необхідності досягнення балансу майнових інтересів суб’єктів страхового процесу, основні принципи страхування розподілено за трьома ознаками: базові страхові принципи; принципи, що використовуються для нейтралізації фінансово- економічних ризиків страхової компанії та основоположні принципи аграрного страхування.

Враховуючи ризикогенність виробництва сільськогосподарської продукції встановлено, що взаємовідносини між аграріями та страховими компаніями повинні формуватися на принципах: актуарної збалансованості; мотивації до страхового захисту; забезпечення циклічності оборотних коштів аграріїв; добровільності, доступності та субсидарності. Акцентовано, що дотримання вищезазначених принципів створює якісні передумови для раціонального розподілу (перерозподілу) ризиків і відповідальності між суб’єктами страхового процесу. Наголошено на необхідності практичної реалізації задекларованих у ст. 3 Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” від 09.02.2012 р. основних принципів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою для ефективної взаємодії страховиків, страхувальників і держави щодо гарантування страхового захисту аграріїв, тим самим підвищуючи рівень продовольчої безпеки країни у просторі і часі.


Ключові слова


аграрне страхування; принципи страхування; сільськогосподарські ризики; страхові інтереси; страховий захист; страховики; страхувальники та страховий ринок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Філософський словник / за наук. ред. В. І. Шинкарук. - К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1986. - 525 с.

Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права: моногр. / А. А. Пухтецька ; за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. - [2-ге вид., доопрац. і допов.]. - К.: Логос, 2014. - 592 с.

Алексерова Ю. В. Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування / Ю. В. Алексерова // Науковий вісник ЛНУВМБТ - 2012. - Т14. - № 4(54). - С. 10-14.

Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / Pod. red. J. Monkiewicza. - Warszawa: Poltext, 2002. - S 83.

Шумелда Я. П. Страхування: навч. посіб. - [видання 2-ге, перероблене і доповнене] / Я. П. Шумелда. - Тернопіль: Джура, 2006. - 296 с.

Соот. Бланд Д. Страхование : принципы и практика / Соот. Бланд Д. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 416 с.

Фурман В. М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.04.01 / Фурман В. М. - К., 2006. - 38 с.

Страхування: підруч. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Р В. Пікус [та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2008. - 1019 с.

Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство динаміка розвитку: моногр. / О. В. Козьменко. - Суми: Ділові перспективи, 2006. - 68 с.

Про страхування : Закон України № 85/96-ВР від 7.03.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.zakon 2.rada.gov. ua.

Цивільний Кодекс України : Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. zakon 2. rada. gov. ua.

Фориншурер - журнал о страховании в Украине [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer. com.

Пікус Р. В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - основа ефективного ризик-менеджменту /Р. В. Пікус //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2006. - № 81-82. - С. 108-112. - (Сер. “Економіка’).

Сороківська М. В. Управління фінансовими ризиками страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08. /М. В. Сороківська. - Львів: Львівська комерційна академія Укоопспілки. - 2009. - 22 с.

Баранов А. Л. Управління страховим портфелем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08. / А. Л. Баранов. - К.: ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана". - 2009. - 24 с.

Пахненко О. М. Управління катастрофічними страховими ризиками при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. М. Пахненко. - Суми: ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ". - 2011. - 21 с.

Ремньова Л. М. Страхування як фактор фінансової стабільності економіки / Л. М. Ремньова, Л. Д. Лебединська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9 (63). - С. 65-74.

Клапків Ю. М. Принципи функціонування ринку страхових послуг /Ю. М. Клапків / Вісник ДонДУУ МЕНЕДЖЕР - 2017. - № 2 (75). - С. 46-52.

Алексерова Ю. В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія практика : моногр. // Ю. В. Алексерова. - Вінниця : ТОВ “Видавництво”. - друкарня “Діло”, 2015. - 368 с.

Penc J. Zarzqdzania personelem w przedsiqbiorstwie / J. Penc; wyd. A. Marzalek. - Warszawa, 2001 r. - 454 s.

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України № 4391-VI від 9.02.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.zakon 2.rada.gov. ua.

Матвієнко Г А. Роль державного регулювання в страхуванні аграрних підприємств / Г. А. Матвієнко // Агросвіт. - 2009. - № 2. - С. 35-39.

References

Filosofskyy slovnyk [Philosophical dictionary] Edited by V. I. Shynkaruk, Kyiv, 1986, 525 p. [in Ukrainian].

Pukhtetska A. A. Yevropeyski pryntsypy administratyvnoho prava: monohr [European principles of administrative law: monograph]. Kyiv: Vyd-vo Logos, 2014, 592 p. [in Ukrainian].

Alekserova Y. U. Pryntsypy strakhuvannya silskohospodarskoho vyrobnytstva ta polityka strakhuvannya [Agricultural insurance principles and insurance policies]. Naukovyivisnyk LNUVMBT- Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2012. Volume 14 No. 4 (54), pp. 10-14 [in Ukrainian].

Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Pod. red. J. Monkiewicza. Warszawa: Poltext, 2002, 83 p. [in Polish].

Shumelda Y. P. Strakhuvannya: navchanyy posibnyk. [Insurance: a study guide]. Ternopil: Vyd-vo Dzhura, 2006, 296 p. [in Ukrainian].

Bland D. Strakhovanie printsipy i praktika [Insurance: principles and practice]. Moscow: Finasy i statistika, 1998, 416 p. [in Russian].

Furman V. M. Strakhovyy rynok v Ukrayini: problemy stanovlennya ta stratehiya rozvytku [Insurance market in Ukraine: challenges and growth strategy], Kyiv, 38 p. [in Ukrainian].

Basilevich V.D., Basilevich K.S., Picos R.V. et al. Strakhuvannya: pidruchnyk [Insurance: textbook].Kyiv: Znannia, 2008, 1019 p. [in Ukrainian].

Kozmenko O. V. Strakhuvannya i strakhovyy rynok: terminolohiya, zakonodavstvo, dynamika rozvytku: monohr [Insurance and Insurance Market: terminology, legislation, growth dynamics: monograph]. Sumy: Dilovi perspektyvy, 2006, 68 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro strakhuvannya” vid 07.03.1996 r № 85/96-VR [The Law of Ukraine “On Insurance” of 07.03.1996, No. 85/96-VR], from http: //www.zakon 2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV [Civil Code of Ukraine, 16.01.2003, No. 435 -IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, from http: //www. liga.zakon.ua [in Ukrainian].

Forinshurer - zhurnal o strahovanii v Ukraine [For insurer - an insurance journal in Ukraine], from http://forinsurer.com [in Russian].

Pikus R. V. Klasyfikatsiya finansovykh ryzykiv strakhovykh kompaniy - osnova efektyvnoho ryzyk-menedzhmentu [Classification of financial risks of insurance com¬panies is the basis of effective risk management]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Series: Economics, 2006, 21 p. [in Ukrainian].

Sorokivska M. V. Upravlinnya finansovymy ryzykamy strakhovykh kompaniy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.08 [Management of financial risks of insurance companies: extended abstract of dissertation for the aca¬demic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.08]. Lviv, 2009, 22 p. [in Ukrainian].

Baranov A. L. Upravlinnya strakhovym portfelem: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.08 [Insurance portfolio management: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.08]. Kyiv, 2009, 24 p. [in Ukrainian].

Pakhnenko O. M. Upravlinnya katastrofichnymy strakhovymy ryzykamy pry formuvanni konverhentnoyi modeli finansovoho rynku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.08 [Management of catastrophic insurance risks while establishing a convergent model of the financial market: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics]. Sumy, 2011, 21 p. [in Ukrainian].

Remniova L. M. Lebedinska L. D. Strakhuvannya yak faktor finansovoyi stabilnosti ekonomiky [Insurance as a factor of financial stability of the economy]. Aktualni problem ekonomiky - Actual Problems of the Economics, 2006, No. 9 (63), pp.65-74[in Ukrainian].

Klapkiv Yu. M. Pryntsypy funktsionuvannya rynku strakhovykh posluh [Operation principles of the insurance services market]. Visnyk DonDUU - Bulletin of Donetsk State University of Management, 2017, No. 2(75), pp. 46-52 [in Ukrainian].

Alekserova Y. U. Rozvytok silskohospodarskoho strakhuvannya: teoriya, metodolohiya, praktyka: monohr. [Evolution of agricultural insurance: theory, practice, methodology: monograph]. Vinnitsa: Dilo, 2015, 368 p. [in Ukrainian].

Penc J. Zarzadzania personelem w przedsiçbiorstwie. Warszawa, 2001, 454 p. [in Polish].

Zakon of Ukraine “Pro osoblyvosti strakhuvannya silkohospodarskoyi produktsiyi z derzhavnoyu pidtrymkoyu” vid 09.02.2012 r. №4391-VI [The Law of Ukraine “On peculiarities of agricultural products insurance with state support” of 9 February 2012, No 4391-VI], from http: //www.zakon 2.rada.gov.ua [in Ukrainian] .

Matvienko G. A.Rol derzhavnoho rehulyuvannya v strakhuvanni ahrarnykh pidpryyemstv [The role of state regulation in insurance of agricultural enterprises]. AgroSvit - AgriWorld, 2009, No. 2, pp. 35-39 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.