ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Оксана Пукало

Анотація


Проаналізовано стан малого бізнесу в Україні, визначено фактори, які негативно впливають на його розвиток, запропоновано шляхи їх подолання у сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні функції дрібного бізнесу, висунуто пропозиції щодо його включення у реалізацію загальної стратегії економічного зростання в Україні. Малий бізнес - найдинамічніший елемент структури національної економіки та вагома складова її системи економічних відносин. Він сприяє встановленню конкурентних засад, оскільки є антимонопольним за своєю економічною суттю. Мале підприємництво як провідний сектор ринкової економіки, забезпечуючи ринок товарами та послугами, є автономним у здійсненні своєї господарської діяльності, розпоряджається готовою продукцією та прибутком, який залишається після сплати податків та інших зобов’язань. Зроблено висновок, що з метою кращого функціонування малого підприємництва необхідно удосконалити структуру наукових програм з питань підприємницької діяльності. Важливим аспектом ведення малого бізнесу є поширення досвіду його функціонування через практику проведення конференцій, семінарів, засідань круглих столів, форумів, міжнародних зустрічей. З огляду на процеси децентралізації, нагальним є створення та ефективне використання мережі регіональних і цільових фондів з підтримки підприємництва у місцевих територіальних громадах, запровадження прогресивного механізму кредитно-гарантійної та фінансової допомоги. Головною проблемою розвитку малого бізнесу є недостатня ресурсна база: як матеріально-технічна, так і фінансова.

Зазначено, що упродовж тривалого періоду розвиток малого підприємництва уповільнюється негативно діючими чинниками: кризовим станом вітчизняного товарного виробництва, зростанням цін, інфляцією, низьким рівнем плато­спроможності населення, корупцією тощо. Зокрема громіздка система бухгалтерського обліку, фінансова та податкова звітності спричиняють додаткові витрати для підприємств. Гальмівними чинниками щодо розвитку малого бізнесу в Україні є недосконала чинна нормативно-правова база, а також трудомісткий процес реєстрації нових малих підприємств, що потребує значних фінансових ресурсів. Закцентовано увагу на тому, що максимальне спрощення регулятивних актів у сфері малого бізнесу уможливило б зниження рівня існуючої корупції, покращило б існуючий там інвестиційний клімат і створило б перспективу економічного зростання.


Ключові слова


мале підприємництво; підприємницька діяльність; обсяг основного капіталу; причини та проблеми розвитку; регіональний рівень; ефективність розвитку; валовий внутрішній продукт

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про підприємство”, № 688-ХІІ від 7.02.1991 року.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon

rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Кампо Г М. Управління розвитком малого бізнесу регіону: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05/Г М. Кампо; Ужгородський національний університет. - Ужгород, 2009. - 21 с.

Мале підприємництво в Україні: зб. нормативно-правових актів /за ред. О. В. Кужель, А. К. Кінаха, В. В. Костицького. - К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. - 190 с.

Кузьмін О. Є. Форми та умови участі підприємств малого бізнесу у функціонуванні локальних ринків / О. Є. Кузьмін //Діловий вісник. - 2005. - № 2. - С. 22.

Іванілов О. С. Економіка підприємства / О. С. Іванілов. - К., 2009. - 728 с.

Плоткін Я. Д. Підприємцю про підприємництво: навч. посіб. / Я. Д. Плоткін. - Львів, 2003. - С. 63-75.

Зосименко Т І. Роль малого підприємництва у соціально-економічному розвитку країни [Електронний ресурс] / Т. І. Зосименко. - Дніпропетровськ: Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. - 2013 р. - № 10.

Варналій З. С. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні /З С. Варналій//Ринкові перетворення. - К.: Т-во “Знання” КОО, 2003. - С. 58-64.

Сідун О. Я. Регіональні механізми розвитку малого підприємництва (на матеріалах Закарпатської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / О. Я. Сідун. - Ужгород, 2004. - 22 с.

References

Zakon Ukrainy “Pro pidpryiemnytstvo”, № 688-XII vid 7.02.1991 roku [The Law of Ukraine “On Entrepreneurship”, No 688-XII, 07 February 1991] [in Ukrainian].

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: Zakon Ukrainy [The Law of Ukraine “On Development and State Support of Small and Medium-sized Enterprises in Ukraine”], from http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/4618- 17 [in Ukrainian].

Kampo H. M. Upravlinnia rozvytkom maloho biznesu rehionu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.05 [Management of small businesses development on the regional level: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.05]. Uzhhorod, 2009, 21 p. [in Ukrainian].

Male pidpryiemnytstvo v Ukraini: zb. normatyvno-pravovykh aktiv. Za red. O. V. Kuzhel, A. K. Kinakha, V. V. Kostytskoho [Small entrepreneurship in Ukraine: a collection of legal and regulatory acts].Kyiv, 1999, 190 p. [in Ukrainian].

Kuzmin O. Ye. Formy ta umovy uchasti pidpryiemstv maloho biznesu u funktsionuvanni lokalnykh rynkiv [Forms and conditions for the participation of small businesses in the functioning of local markets]. Dilovyi visnyk- The BusinessHerald, 2005, No. 2, p. 22 [in Ukrainian].

Ivanilov O. S. Ekonomika pidpryiemstva [Economics of enterprises]. Kyiv, 2009, 728 p. [in Ukrainian].

Plotkin Ya. D. Pidpryiemtsiu pro pidpryiemnytstvo: navch. posib. [For entrepreneur about entrepreneurship]. Lviv, 2003, pp. 63-75 [in Ukrainian].

Zosymenko T. I. Rol maloho pidpryiemnytstva u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku krainy [The role of smal entrepreneurship in social and economic growth of the coun¬try]. Elektronne naukove fakhove vydannia Efektyvna ekonomika - E-journal Efficient Economy, 2013, No. 10 [in Ukrainian].

Varnalii Z. S. Tendentsii stanovlennia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Trends small businesses growth in Ukraine]. Rynkoviperetvorennia - Market transformation, Kyiv, 2003, pp. 58-64 [in Ukrainian].

Sidun O. Ya. Rehionalni mekhanizmy rozvytku maloho pidpryiemnytstva (na materialakh Zakarpatskoi oblasti): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01 [Regional mechanisms of small businesses growth: extended abstract of dis¬sertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.06.01]. Uzhhorod, 2004, 22 p. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.