ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Михайло Федірко, Петро Микитюк

Анотація


Розглянуто необхідність розбудови ринку енергетичних послуг в контексті підвищення енергоефективності національної економіки і енергетичної безпеки України загалом та підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства зокрема.

Розкрито сутність енергоефективності як інтегрального показника сталого розвитку національної економіки. Обґрунтовано, що формування ринкових відносин у сфері надання енергетичних послуг може ефективно здійснюватися за наявності належного інституційного забезпечення. Доведено, що формування інституційного забезпечення, а отже, становлення інституційного середовища розбудови ринку енергетичних послуг в теоретико-методологічному аспекті має здійснюватися в межах теорії інституційного забезпечення збалансованого розвитку національної економіки.

Визначено та охарактеризовано основні складові елементи інституційного забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг: інституційну архітектоніку, інституційну матрицю та інституційну динаміку.

Обґрунтовано, що в контексті приєднання України до членства в Енергетичному Співтоваристві сформовано багаторівневу систему управління енергоефективністю та енергетичною безпекою включаючи наднаціональний інституційний рівень, що вимагає чіткого правового інструментарію взаємоузгодження національних і наднаціональних інтересів у питаннях енергоефективності та енергетичної безпеки. Розкрито суть та інструменти взаємодії наднаціонального та національного рівнів інституційного забезпечення ринку енергетичних послуг.


Ключові слова


eнергоефективність; енергетична безпека; ринок енергетичних послуг; інституційне забезпечення; інституційна модернізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hansen S. J. Perfomance contracting: expandinghorizons /S. J. Hansen, C. Weisman. - TheFaizmontPzess, Ins., 1998. - 239p.

Новосельцев О. В. Механізм економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах комунальної власності / О. В. Новосельцев, Т О. Євтухова // Пробн. заг. енергетики. - 2003. - № 8. - С. 40-47.

Сотник І. Н. Энергосервисные компании на рынке ресурсов сберегающих товаров и услуг Украине/Актуальні проблеми економіки. - 2015. - №1 (1б3). - С. 321-327.

Сотник І. М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній / І. М. Сотник, Л. А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 212-225.

Вебер А. Б. Политика мирового развития: между реальностью глобализации и импортом устойчивости / А. Б. Вебер // Полис-2003. - № 5. - С. 38-45.

Мельник А. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування / А. Мельник//Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль, 2012. - Вип. 2. - С. 7-17.

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: моногр. - К. : НІСД, 2009. - 33б с.

Желюк Т. Л. Економічна безпека в системі інституційного вектора збалансованого розвитку/ Т. Л. Желюк//Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль, 2013. - Вип. № 1. - С. 19-32.

Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки / кол. моногр.; за ред. Желюк Т. Л. - Тернопіль : Крок, 2017. - 337 с.

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013-2014. Services Companies : https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-20137.

ESCO Market Report for European Countries 2013-2014. Services Companies : https:// ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/esco-mar- ket-report-non-european-countries-2013.

Закон України “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства”№ 2787-VI від 15 грудня 2010р.

Енергетичне співтовариство. Режим доступу : http://www4.nerc.gov. ua/?id=4664.

Директива 2012/27EU Європейського парламенту та ради від 25 жовтня 2012 р. “Про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC”.

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства. Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_926.

Кабінету Міністрів України розпорядження про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020року № 1228-р. від 25 листопада 2015 р. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/1228-2015-р.

References

Hansen S. J. Performance contracting: expanding horizons. TheFaizmontPzess, Ins., 1998, 239p. [in English].

Novoseltsev O. V., Yevtukhova T.O. Mekhanizm ekonomichnoho stymuliuvannia enerhozberezhennia na pidpryiemstvakh komunalnoi vlasnosti [Economic stimulation of energy efficiency in communal enterprises]. Problemy zahalnoi enerhetyky- The Problems of General Energy, 2001, No. 8, pp. 40-47 [in Ukrainian].

Sotnik I. N. Energoservisnye kompanii na rynke resursosberegaiushchikh tovarov i usluh Ukrayny [Energy services companies in the market of resource-saving goods and ser¬vices f Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual Problems of Economics, 2016, No. 1 (163), pp. 321-327 [in Russian].

Sotnyk I. M., Kulyk L.A. Efektyvnyi enerhomenedzhment: teoretychni osnovy finansovoi diialnosti enerhoservisnykh kompanii [Efficient energy management: theoretical basis of financial activities of energy services companies]. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and management of innovations, 2016, No. 3, pp. 212-226 [in Ukrainian].

Veber A. B. Politika mirovogo razvitiia: mezhdu realnostiu globalizatsii i importom ustoichivosti [The world’s development policy: between globalization and sustainability import]. Polis-2003, No. 6, pp. 38-46 [in Russian].

Melnyk A. Systema instytutsiinoho zabezpechennia strukturnoi transformatsii natsionalnoi ekonomiky: sutnisni kharakterystyky ta problemy formuvannia [The system of institutional support for the structural transformation of the national economy: essential characteristics and problems of formation]. Visnyk TNEU - The Herald of Ternopil National Economic University, 2012, Issue 2, pp. 7-17 [in Ukrainian].

Zhalilo Ya. A. Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monohr. [Theory and practice of introducing an effective economic strategy of the state: monograph]. Kyiv: NISD, 2009, 336 p. [in Ukrainian].

Zheliuk T. L. Ekonomichna bezpeka v systemi instytutsiinoho vektora zbalansovanoho rozvytku [Economic safety within the institutional framework of balanced growth]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - The Herald of Ternopil National Economic University, 2013, Issue 1, pp. 19-32 [in Ukrainian].

Arkhitektonika upravlinnia zbalansovanym rozvytkom natsionalnoi ekonomiky: kol. monohr.; za red. Zheliuk T. L. [Architectonics of managing a balanced growth of the national economy: multi-authored monograph; ed. T.L. Zheliuk]. Ternopil: Krok, 2017, 337 p. [in Ukrainian].

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013-2014. Services Companies, from https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-2013 [in English].

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013-2014. Services Companies, from https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-2013 [in English].

Zakon Ukrainy “Pro ratyfikatsiiu Protokolu pro pryiednannia Ukrainy do Dohovoru pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spivtovarystva”№ 2787-VI vid 15 hrudnia 2010 r. [The Law of Ukraine “On ratification of the protocol of Ukraine’s accession to the Treaty establishing the Energy Community from 15.12.2010, No. 2787-VI”] [in Ukrainian].

Enerhetychne spivtovarystvo [The Energy Community], from http://www4.nerc.gov.ua/ ?id=4664 [in Ukrainian].

Dyrektyva 2012/27EU Yevropeiskoho parlamentu ta rady vid 25 zhovtnia 2012 r. “Pro enerhoefektyvnist, yaka zminiuie Dyrektyvy 2009/125/EC ta 2010/30/EU i skasovuie Dyrektyvy 2004/8/EC ta 2006/32/EC” [Directive 2012/27/EU of the European Parlia¬ment and of the Council of 25 October 2012 “On energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC”] [in Ukrainian].

Dohovir pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spivtovarystva [the Treaty establishing the Energy Community], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_926 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro Natsionalnyi plan dii z enerhoefektyvnosti na period do 2020 roku № 1228-r. vid 25 lystopada 2015 r. [Executive Order by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1228-p of 25 November 2015 “National renewable energy action plan up to 2020”], from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1228-2015-r [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.