КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОСТУПУ

Борис Погріщук, Галина Погріщук

Анотація


Обґрунтовано ключові детермінанти забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах глобального поступу, що вбачається через структурну перебудову зовнішньоекономічного потенціалу зі стратегічною орієнтацією на експорт конкурентоспроможної продукції аграрного сектору. Для зміцнення конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках запропоновано реалізацію комплексу заходів через формування системи забезпечення конкуренто­спроможного розвитку. На основі груп чинників внутрішньо- та зовнішньосекторальних трансформацій сформовано систему забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору на зовнішньому ринку, результативність реалізації якої матиме практичне вираження у: посиленні позицій в експорті продукції; розширенні наявних ринків збуту продукції та вихід на нові; стабілізації внутрішнього та зовнішнього попиту; виробництві екологічно чистої та безпечної продукції, що відповідає світовим стандартам якості. Розкрито інноваційну складову системних перетворень у галузі. Висвітлено тенденції та окреслено перспективи зовнішньо-економічного вектору конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору.

Для подолання викликів та вирішення проблем на шляху забезпечення конкуренто­спроможного розвитку аграрного сектору запропоновано та обґрунтовано потребу щодо вирішення низки завдань: завершити адаптацію законодавчо-нормативної бази та регуляторної системи України до вимог ЄС; сформувати вітчизняну систему харчової безпеки згідно з вимогами моделі безпечності харчових продуктів та кормів для тварин, що запроваджена і функціонує в країнах-членах Співтовариства; впровадити на підприємствах аграрного сектору санітарні та фітосанітарні заходи згідно з європейськими вимогами; завершити формування і становлення системи державного ринкового нагляду за дотриманням нормативних вимог у сфері безпечності харчових продуктів та створення мережі акредитованих органів з оцінки їх відповідності,забезпечити всебічне визнання Національного агентства акредитації України міжнародними інституціями.


Ключові слова


аграрний сектор; конкурентоспроможність; глобальні зміни

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: моногр. / В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 504 с.

Мельник В. І. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: моногр. / В. І. Мельник, Г Б. Погріщук / за ред. О. М. Кизими, О. М. Тищенка. - Харків: "ІНЖЕК”, 2014. - 786 с.

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов/А. Смит. - М. : Наука, 1993. - 129 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения/Д. Рикардо. - М. : Прогресс, 1985. - 408 с.

Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. О. Л. Пелявского [и др.]; под ред. Я. В. Заблоцкого [и др.]. - М.: Вильямс, 2006. - 602 с.

Вишневська О. М. Глобалізаційні виклики у гарантуванні економічної безпеки держави /О. М. Вишневська, О. М. Нєдова, Л. І. Сокірке //Інфраструктура ринку: ел. наук.-практ. журнал. - 2016. - Вип. 1. - С. 14-19.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник України. - 2014. - № 75.

Кирилов Ю. Є. Бренд “Житниця Європи": міф чи реальність / Ю. Є. Кирилов // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 101-107.

Саблук П. Т Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. /П. Т. Саблук, О. Г Шпикуляк, Л. І. Курило [та ін. ]. - К.: ННЦІАЕ, 2010. - 706 с.

Мазнєв Г. Є. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва /Г. Є. Мазнєв // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016. - № 2. - С. 36-47.

Тарнавська Н. П. Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики / Н. П. Тарнавська, А. С. Пода //Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - 2013. - Вип. 2 (50) - С. 89-100.

Яценко О. М. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції бджільництва на світовому агропродовольчому ринку // Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств: міжнар. наук.-практич. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. - 2014. - Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/ mizhnarodna_ naukovo_praktichna_internet_konferencija/8_shljakhi_pidvishhennja_ konkurentospromozhnosti_vitchiznjanikh_pidpriemstv/9-1-0-56.

Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/O/OA/E.

Погріщук Б. В. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. - 2015. - Вип 2 (1.1). - С. 35-42.

Експрес-випуск Державної служби статистики України № 73/0/08.2вн-17 “Стан зовнішньоекономічних відносин із країнами Європейського Союзу у 2016 році" від 28.02.2017[Електронний ресурс]- Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua/.

Проект стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020р. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://minagro. gov ua/node/7644.

References

Koziuk V., Krysovatyi A., Saveliev Ye. et al. Novyi svitovyi ekonomichnyi poriadok ta hlobalni vyklyky dlia Ukrainy : monohr. [[The New World Economic Order and Global Challenges for Ukraine: monograph]. Ternopil: TNEU, 2014, 504 p. [in Ukrainian].

Melnyk V. I., Pohrishchuk H. B. Konkurentospromozhnist ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky: monohr. [Competitiveness and Innovation: Issues of Research and Practice: monograph]. Kharkiv: INZhEK, 2014, 786 p. [in Ukrainian].

Smit A.Issledovaniia o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]. Moscow: Nauka, 1993, 129 p. [in Russian].

Rikardo D. Nachala politicheskoi ekonomii i nalogovogo oblozheniia [Principles of Political Economy and Taxation]. Moscow: Progress, 1985, 408 p. [in Russian].

Porter M. Konkurentsyia [On Competition]. Moscow: Viliams, 2006, 602 p. [in Russian].

Vyshnevska O. M., Niedova O.M., Sokirke L.I. Hlobalizatsiini vyklyky u harantuvanni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Globalization Challenges in Ensuring Economic Security of the State]. Infrastruktura rynku : el. nauk.-prakt. zhurnal. - Market Infrastructure: e-journal, 2016, Issue 1, pp. 14-19 [in Ukrainian].

Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy- Official Bulletin of Ukraine, 2014, No. 75 [in Ukrainian].

Kyrylov Yu. Ye. Brend “Zhytnytsia Yevropy”: mif chy realnist [Brand “Europe’s Breadbusket”: myth or reality]. Ekonomika APK- The Economy of AIC, 2014, No. 3, pp. 101-107 [in Ukrainian].

Sabluk P. T., Shpykuliak O.H., Kurylo L.I. Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspekt : monohr. [Innovative activities in the agricultural sector: the institutional aspect: monograph]. Kyiv: NSC IAE, 2010, 706 p. [in Ukrainian].

Mazniev H. Ye. Innovatsiina diialnist yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti ahrovyrobnytstva [Innovative activity as a factor of increasing the efficiency of agricultural production]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky - Actual problems of Innovative economy, 2016, No. 2, pp. 36-47 [in Ukrainian].

Tarnavska N. P., Poda A.S. Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy formuvannia konkurentnykh perevah yevrorehioniv metodamy rehionalnoi polityky [Organizational and economic tools for enhancing competitive advantages of Euro-regions through regional policy methods]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu - Bulletin of Chernivtsi Trade and Economics Institute, 2013, Issue 2(50), pp. 89-100 [in Ukrainian].

Yatsenko O. M. Konkurentospromozhnist vitchyznianoi produktsii bdzhilnytstva na svitovomu ahroprodovolchomu rynku [Competitiveness of the domestic beekeeping products in the world agri-food market]. Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv: mizhnar. nauk.-praktych. internet-konf. - Ways for ad¬vancing competitiveness of domestic enterprises: International research and practical Internet-conference, 2014, from http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_ praktichna_internet_konferencija/8_shljakhi_pidvishhennja_konkurentospromozhnosti_ vitchiznjanikh_pidpriemstv/9-1-0-56 [in Ukrainian].

Food and Agriculture Organization of the United Nations, from http://faostat3.fao.org/ faostat-gateway/go/to/download/O/OA/E [in English].

Pohrishchuk B. V., Melnyk B.V. Formuvannia konkurentnoho seredovyshcha u zernovomu hospodarstvi Ukrainy [Establishing a competitive environment in the grain production of Ukraine]. Visnyk ahrarnoinauky Prychornomoria - Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 2015, Issue 2 (1.1), pp. 35-42 [in Ukrainian].

Ekspres-vypusk Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy № 73/0/08.2vn-17 “Stan zovnishnoekonomichnykh vidnosyn iz krainamy Yevropeiskoho Soiuzu u 2016 rotsi” vid 28.02.2017 [Express-release of the State Statistics Service of Ukraine No. 73/0/08.2вн- 17 “The state of foreign economic relations with the Eu-countries in 2016” dated 28.02.2017], from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Proekt stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 r. [Strategy for the development of the agrarian sector of Ukraine’s economy for the period up to 2020 (Project)], from http://minagro.gov.ua/node/7644 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.