ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Зеновій-Михайло Задорожний, Софія Кафка

Анотація


Розглянуто особливості діяльності підприємств нафтогазової промисловості, які впливають на облік необоротних матеріальних активів: залежність від природних чинників, неоднорідний склад робіт з буріння свердловин, розроблення надр корисних копалин, нерухомість процесу видобування, довготривалість видобування, технологічний процес видобування одночасно декількох видів продукції, відсутність незавершеного виробництва, послідовне здійснення та безперервність основних виробничих процесів та інші. Встановлено, що основними методами нарахування амортизації щодо основних засобів, як основної складової необоротних матеріальних активів, на підприємствах галузі є прямолінійний і виробничий; щодо буферного газу, як об’єкту необоротних активів, амортизація не нараховується; серед необоротних матеріальних активів відсутні довгострокові біологічні активи; підприємства несуть значні витрати на ремонт і обслуговування магістральних трубопроводів та інші. Отримано результати дослідження, які спрямовано на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку, що сприятиме посиленню ефективності всіх видів діяльності та управління необоротними матеріальними активами підприємств нафтогазової промисловості.


Ключові слова


нафтогазова промисловість; необоротні матеріальні активи; облік; основні засоби; амортизація: капітальні інвестиції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


За даними Державної Служби Статистики України // База даних “Публікація документів Державної Служби Статистики України”, “Енергетичний баланс України за 2015 р. ”/ДСС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// ukrstat.org. (дата звернення: 30.08.2017).

Нова Енергетична стратегія України до 2035року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugoi/ doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення: 30.08.2017).

Бєлоусов А. А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту : дис. канд. екон. наук: 08.06.04/ Анатолій Анатолійович Бєлоусов. - К., 2003. - 167 с.

Гаценко О. П. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”/О. П. Гаценко. - К, 2000. - 20 с.

Горошанська О. О. Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 /Горошанська Олена Олександрівна ; Харківська держ. академія технології та організації харчування. - X., 1999. - 18 с.

Гуменюк А. Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ А. Ф. Буменюк ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К, 2010. - 20 с.

Крупка Я. Д. Облік інвестицій: моногр. /Я. Д. Крупка. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - 302 с.

Лучко М. Р Основні засоби: облік, контроль та аналіз /М. Р Лучко, О. М. Десятнюк. - Тернопіль. - 1986. - 50 с.

Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів: моногр. /В. М. Диба. К : КНЕУ, 2008. - 288 с.

Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів: моногр. /3. -М. В. Задорожний, Л. Г Семеген, Л. Т. Богуцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 37 с.

Зюкова М. М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матер, хлібопекарських підприємств Полтавської обл.) : автореф. дис. на здобут. наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”/ М. М. Зюкова. Харків, 2004. -21 с.

Караєв В. П. Облік, контроль і аналіз основних засобів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 /В. П. Карєв ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К, 2006. -16 с.

Орлова В. К Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості: навч. посіб. / В. К Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 783 с.

Пилипів H. І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: моногр. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. - 364 с.

Свірко С. В. Необоротні активи бюджетних установ в вітчизняній та міжнародній обліковій практиці: характеристика та порівняльний аналіз / С. В. Свірко // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. - Вип. 15. - 4.2. - Львів : Інтереко, 2005. - С. 270-277.

За даними ПАТ “НАК “НАФТОБАЗ УКРАЇНИ” // База даних “Діяльність” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.naftogaz.eom/www/3/ nakweb.nsf/0/74B2346ABA0CBC69C225 70D80031A365?OpenDocument. (дата звернення: 31.08.2017).

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України // База даних “Нафтогазова та нафтопереробна промисловість”/Міненерговугілля. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/ uk/publish/officialcategory?cat_id=35016. (дата звернення: 27.08.2017).

За даними фінансової звітності ПАТ “НАК “НАФТОБАЗ УКРАЇНИ” // База даних “Фінансова звітність” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.naftogaz.com/files/Zvity/ Naftogas_16fs_ Consolidated_UKR.pdf. (дата звернення: 25.08.2017).

Правила розробки нафтових і газових родовищ: Мінприроди України; Наказ, Правила № 118від 15.03.2017р. //База даних ‘Законодавство України”/ВР України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/ Z0692-17. (датазвернення:22.08.2017).

References

Za danymy Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy [According to the State Statistics Service of Ukraine], Baza danykh “Publikatsiia dokumentiv Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy” (Enerhetychnyi balans Ukrainy za 2015 r.) - Database “Publica¬tion of documents of the State Service of Statistics of Ukraine” (Energy balance of Ukraine for2015), from http://ukrstat.org [in Ukrainian],

Nova Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist: Ministerstvo enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy [The New Energy Strategy of Ukraine until 2035: Security, Energy Efficiency, and Competitiveness. The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine], from http:// mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 [in Ukrainian],

Bielousov A. A. Oblik і vnutrishnii audyt osnovnykh zasobiv v portakh morskohotransportu: dys.kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting and internal audit of fixed assets in ports of maritime transport: dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.06.04]. Kyiv, 2003,167 p. [in Ukrainian],

Hatsenko O. P. Oblik neoborotnykh aktyviv v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 “Bukhhalterskyi oblik, analiz і audit” [Accounting of non-current assets under conditions of market-driven economic relations: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.06.04 “Accounting, analysis and auditing”], Kyiv, 2000,20 p. [in Ukrainian],

Horoshanska O. O. Oblik і analiz vidtvorennia osnovnykh zasobiv pidpryiemstv kharchuvannia: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting and analysis of reproduction of fixed assets in food industry enterprises: extended abstract of disserta¬tion for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.06.04]. Kharkiv, 1999,18 p. [in Ukrainian],

HumeniukA. F. Bukhhalterskyi oblik ta audyt vidtvorennia osnovnykh zasobiv: teoriia і praktyka: avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and audit of reproduction of fixed assets: theory and practice: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.00.09]. Kyiv, 2010,20 p. [in Ukrainian],

KrupkaYa. D. Oblik investytsii: monohr. [Investment accounting: a monograph], Ternopil: Ekonomichna dumka, 2001, 302 p. [in Ukrainian],

Luchko M. R., Desiatniuk О. M. Osnovni zasoby: oblik, kontrol ta analiz [Capital as¬sets: accounting, control and analysis], Ternopil, 1986, 50 p. [in Ukrainian],

Dyba V. M. Oblik ta analiz neoborotnykh aktyviv: monohr. [Accounting and analysis of non-current assets: a monograph], Kyiv: KNEU, 2008,288 p. [in Ukrainian],

Zadorozhnyi Z.-M. V., Semehen L.H., Bohutska L.T. Aktualni pytannia oblikovoi polityky pidpryiemstv shchodo neoborotnykh aktyviv: monohr. [Current issues of accounting policies related to noncurrent assets of enterprises: a monograph], Ternopil: TNEU, 2012, 37 p. [in Ukrainian],

Ziukova M. M. Udoskonalennia obliku ta analizu osnovnykh zasobiv (na materialakh khlibopekarskykh pidpryiemstv Poltavskoi obi.) avtoref. dys. na zdobut. nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 “Bukhhalterskyi oblik, analiz і audit” [Improvement of accounting and analysis of fixed assets (based on the practices of bakery enter¬prises in Poltava region: extended abstract of dissertation forthe academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.06.04 “Accounting, analysis and audit¬ing”]. Kharkiv, 2004, 21 p. [in Ukrainian],

Karaiev V. P. Oblik, kontrol і analiz osnovnykh zasobiv: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting, control and analysis of capital assets: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.06.04]. Kyiv, 2006,16 p. [in Ukrainian],

Orlova V. K., Kafka S. M. Bukhhalterskyi oblik na pidpryiemstvakh naftohazovoi promyslovosti: navch. posib. [Accounting in oil and gas enterprises: a study guide], Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2013, 783 p. [in Ukrainian],

Pylypiv N.I. Oblik і kontrol zatrat na hazotransportnykh pidpryiemstvakh: monohrafiia [Accounting and control of costs in gas transportation enterprises: a monograph], Ivano- Frankivsk: VDVTsIT, 2007, 364 p. [in Ukrainin],

Svirko S. V. Neoborotni aktyvy biudzhetnykh ustanov v vitchyznianii ta mizhnarodnii oblikovii praktytsi: kharakterystyka ta porivnialnyi analiz [Non-currents assets of budget-funded entities in national and foreign accounting: characteristic and comparative analysis], Oblikovo-analitychni systemy subiektiv hospodarskoi diialnosti v Ukraini- Accounting and analytical systems of entities in Ukraine, 2005, Issue 15, Part 2, pp. 370-277 [in Ukrainian],

Zadanymy PATNAK NAFTOHAZUKRAINY [According to NJSC Naftogaz of Ukraine], from http://www.naftogaz.eom/www/3/nakweb.nsf/0/74B2346ABA0CBC69C225 [in Ukrainian],

Za danymy Ministerstva enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy [According to the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine], Baza danykh “Naftohazova ta naftopererobna promyslovist” [Database of “Oil and gas industry of Ukraine”], from http:/ /mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=35016 [in Ukrainian],

Za danymy finansovoi zvitnosti PAT NAK NAFTOHAZ UKRAINY [According to NJSC Naftogaz of Ukraine], Baza danykh “Finansova zvitnist” [Database “Financial state¬ments”], from http://www.naftogaz.com/files/Zvity/ Naftogas_16fs_ Consolidated_UKR.pdf [in Ukrainian],

Pravyla rozrobky naftovykh і hazovykh rodovyshch: Minpryrody Ukrainy; Nakaz, Pravyla vid 15.03.2017 № 118 [The Rules for Development of Oil and Natural Gas Fields:the Ministry of Ecology and Natural resources of Ukraine, the Ministry’s Order, No. 118, dated 15 March 2017], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0692-17 [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.