СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ

Ірина Назарова

Анотація


Проаналізовано трактування сутності власного капіталу у різних джерелах. Визнанено зміст власного капіталу з позиції власності як основного ризикового капіталу власності підприємства, що не дає гарантованого права на прибуток і дивіденди та щодо якого не встановлено чіткого графіка повернення коштів учасникам та інвесторам.

Розглянуто та здійснено порівняння складових власного капіталу у вітчизняній та міжнародній практиці. Встановлено, що у вітчизняній практиці, як правило, користуються складовими, визначеними Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Структура ж складових власного капіталу у міжнародній практиці визначається Концептуальною основою фінансової звітності, проте деталізується національними стандартами кожної держави і залежить від політики її розвитку та особливостей обліку. Визначено, що на склад власного капіталу у міжнародній практиці можуть впливати рішення власників про створення різних фондових джерел (додаткового капіталу), напрями розподілу прибутку, операції з власними акціями. З’ясовано, що у більшості країн до складових власного капіталу відносять статутний (акціонерний) капітал, резервний капітал, нерозподілені прибутки.

Досліджено класифікацію власного капіталу як основного фактора, його вплив на принципи та політику обліку. З’ясовано, що у нормативних документах чіткого розподілу власного капіталу на певні види немає.

Вивчено пропозиції науковців щодо систематизації власного капіталу. Виявлено, що власний капітал у наукових колах класифікується за різними ознаками, проте більшість науковців основною класифікаційною ознакою вважають джерела утворення власного капіталу. Зазначено, що певної однозначності у наукових колах щодо видів власного капіталу за даною ознакою немає.

Запропоновано узагальнену класифікацію власного капіталу за джерелами його утворення з врахуванням пропозицій різних вчених та враховуючи міжнародну практику його обліку, де виділено: інвестований (вкладений) капітал, що включає зареєстрований капітал (статутний та обов’язковий пайовий капітал), коригуючий капітал (неоплачений та вилучений капітал), додатково вкладений капітал (капітал інвестований власниками понад зареєстровану суму, додатковий пайовий капітал); набутий капітал, що включає додатково набутий капітал (капітал, сформований за рахунок безоплатно одержаних активів; капітал, сформований за рахунок переоцінки активів; інший додатковий капітал) та реінвестований капітал (нерозподілений прибуток (непокриті збитки) та резервний капітал). Вищенаведену структуру власного капіталу можна використовувати при формуванні фінансової звітності задля збільшення її інформативності.

Надано пропозиції щодо удосконалення методики обліку власного капіталу зокрема щодо обліку додатково вкладеного засновниками капіталу на відокремленому рахунку “Незареєстровані внески інвесторів (власників)”.


Ключові слова


власний капітал; інвестований (вкладений) капітал; набутий капітал; додатково вкладений капітал засновниками; зареєстрований капітал; статутний капітал; пайовий капітал; капітал в дооцінках; баланс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Крупка І. Я. Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства / І. Я. Крупка//Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - Луганськ: СНУ, 2003. - Вип. №2 (60). - С. 163-166.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/ Z0336-13.

Задорожний 3. В. Формування інформації про капітал у балансі підприємства /3. В. Задорожний, Я. Д. Крупка // Торгівля, комерція і підприємництво: зб. наук, праць Львівської комерційної академії. - Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2002. - С. 185-188.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2009. - 912 с.

Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/929_009.

Назарова І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства /І. Я. Назарова // Інноваційна економіка. - Тернопіль : ТАЙП, 2012. - Bun. 10. -

С. 284-286.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 544 с.

Кабацька А. М. Сутність власного капіталу підприємства / А. М. Кабацька [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream.

Бланк И. А. Финансовый менеджмент: [уч. курс]/И. А. Бланк. -[2-е изд., перераб. и доп.]. - К : Эльга, Ника-Центр, 2004. - 656 с.

Варичева Р В. Власний капітал: функціональний підхід до трактування сутності, напрями класифікації на вітчизняній та зарубіжній практиці/Р В. Варичева//Вісник ЖДТУ. - 2011. - № 2(52) - С. 37-42.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: [навч.-практ. посіб.]/за ред. С. Ф. Голова. -Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. - 768с.

Ефимова О. В. Финансовый анализ / О. В. Ефимова. - [4- е изд., перераб. и доп.]. - М.: Бухгалтерский учет, 2002. - 528 с.

Хмелевська А. В. Власний капітал за атрибутами об’єкту бухгалтерського обліку/А. Хмелевська, Г. М. Незборецька//Науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. - 2011. -№2.~ С. 192-194.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): навч. посіб. /В. В. Сопко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.

Бернадзіковська Л. О. Особливості формування власного капіталу підприємства у вітчизняній та міжнародній економіці / Л. О. Бернадзіковська, І. В. Мукоїд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworid.com.uafindex.php/uk/ economy-411/business-economics-and-production-management-411/11299-411-1069.

Коваль Л. В. Власний капітал: облік та представлення в звітності, в контексті національних та міжнародних стандартів / Л. В. Коваль, В. В. Горбатюк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: irbis-nbuv.gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv.

Коркушко О. Н. Класифікаційні види власного капіталу як об’єкта обліку / О. Н. Коркушко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.irbis- nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/].

Закон України “Про господарські товариства”№ 1576-ХІІ від 19.09.1991 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/iaws/show/1576-12.

References

Krupka I. la. Deiaki aspekty vidobrazhennia kapitalu u zvitnosti pidpryiemstva [Some aspects of capital reporting in an enterprise], Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionainoho universytetu im. V.Daiia - Buiieting of V. Dai East Ukrainian National University, 2003, No. 2 (60), pp. 163-166 [in Ukrainian],

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti” [National accounting standard 1 “General requirements forfinancial statements”], from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian],

Zadorozhnyi Z.V., Krupka Ya.D. Formuvannia informatsii pro kapital u balansi pidpryiemstva. [Formation of information on capital in enterprise balance sheet], Torhivlia, komertsiia і pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats Lvivskoi komertsiinoi akademii [Trade, commerce and entrepreneurship: a digest of scientific works of Lviv Commercial Academy], 2002, pp. 185-188 [in Ukrainian],

Butynets F.F. Bukhhalterskyi finansovyi oblik: pidruchnyk [Financial accounting: a study guide], Zhytomyr: PP “Ruta”, 2009, 912 p. [in Ukrainian],

Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti [The Conceptual Framework for Financial Statements], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009 [in Ukrainian],

Nazarova I. la. Formuvannia informatsii pro kapital u zvitnosti pidpryiemstva [Formation of information on capital in reporting], Innovatsiina ekonomika - Innovative Economy, 2012, No. 10, pp. 284-286 [in Ukrainian],

Butynets F.F., Horetska L. L. Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. [Account¬ing in foreign countries], Zhytomyr: PP “Ruta”, 2002, 544 p. [in Ukrainian],

Kadatska A.M. Sutnist vlasnoho kapitalu pidpryiemstva. [The essence of equity capital], from http://repo.sau.sumy.ua/bitstream [in Ukrainian],

Blank Y. A. Finansovyi menedzhment: uch. kurs [Financial management: a study course], Kyiv: Elha, Nyka-Tsentr, 2004, [in Russian],

Varycheva R.V. Vlasnyi kapital: funktsionalnyi pidkhid dotraktuvanniasutnosti, napriamy klasyfikatsii na vitchyznianii ta zarubizhnii praktytsi [Equity capital: a functional approach to the interpretation of the essence, ways of classification in national and foreign practice], Visnyk ZhDTU - Bulleting ofZhSTU, 2011, No. 2(52), pp. 37-42 [in Ukrainian],

Bukhhalterskyi oblikifinansovazvitnistvUkraini: navch.-prakt. posibnyk [Accounting and financial reporting in Ukraine], Dnipropetrovsk: TOV“Balans-Klub”, 2000, 768 p. [in Ukrainian],

Efymova O.V. Finansovyi analiz. [Financial analysis], Moscow: Bukhhalterskyi uchet, 2002, 528 p. [in Russian],

Khmelevska A.V., Nezboretska H. M. Vlasnyi kapital za atrybutamy obiektu bukhhalterskoho obliku [Equity capital by characteristics of accounting items], Stalyi rozvytok ekonomiky-Sustainable development of the economy, 2011, No. 2, pp. 192¬194 [in Ukrainian],

Sopko V.V. Bukhhalterskyi oblik kapitalu pidpryiemstva (vlasnosti, pasyviv): navch.posibnyk [Accounting of business capital (property, liabilities): a training aid], Kyiv: Tsentrnavchalnoi literatury, 2006, 312 p. [in Ukrainian],

Bernadzikovska L.O., Mukoid I.V. Osoblyvosti formuvannia vlasnoho kapitalu pidpryiemstva u vitchyznianii ta mizhnarodnii ekonomitsi [Features of equity capital formation in the domestic and international economies], from http://www.sworld.com.ua/ index. php/uk/economy-411/business-economics-and-production-management-411/ 11299-411-1069 [in Ukrainian],

Koval L.V., Horbatiuk V.V. Vlasnyi kapital: oblikta predstavlennia vzvitnosti v konteksti natsionalnykh ta mizhnarodnykh standartiv [Equity: accounting and reporting in the context of national and international standards], from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv [in Ukrainian],

Korkushko O.N. Klasyfikatsiini vydy vlasnoho kapitalu, yakobiekta obliku [Classification types of equity as an accounting item], from http://www. irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/ [in Ukrainian],

Zakon Ukrainy “Pro hospodarski tovarystva” vid 19.09.1991 № 1576-XII [The Law of Ukraine “On Business Associations” dated 19.09.1991, No 1576-XII], from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.