ПРО ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ярослав Крупка, Марія Музика

Анотація


Узагальнено роль обліку і звітності в інформаційному забезпеченні діяльності підприємства. Зазначено, що фінансова звітність є, з одного боку орієнтиром при встановленні більшості об’єктів обліку, на її основі визначаються облікові номенклатури, інформаційні потоки в синтетичному та аналітичному обліку 3 іншого боку, балансом та іншою звітністю завершується обліковий процес, формуються на підставі деталізованих облікових даних узагальнені стандартизовані показники для різних користувачів інформації.

Підкреслено, що у час, коли за допомогою комп’ютерно-комунікаційних засобів можна досягти необхідного рівня повноти та оперативності обліково-звітних даних, основна увага має концентруватися на забезпеченні високої якості облікової та звітної інформації

Розкрито найбільш важливі якісні властивості звітної інформації, що зорієнтовані на споживача та на прийняття управлінських рішень. Саме на другому напрямі, тобто на орієнтації звітності щодо її використання для прийняття управлінських рішень, мають базуватися якісні характеристики.

Дано порівняльну оцінку основоположним якісним характеристикам та принциповим обмеженням на корисність звітної інформації для управління. Серед них виділяються такі властивості, як релевантність, що включає своєчасність, необхідність та зворотній зв’язок, а також надійність інформації: можливість її перевірки, репрезентативна достовірність та незалежність. З узгоджувальних якісних властивостей виділено порівнянність звітної інформації. Поряд з якісними ознаками треба враховувати й загальне обмеження на предмет зіставлення вигоди з витратами на інформацію, суттєве обмеження за принципом обачності (консерватизму), а також поріг визнання (суттєвості).

Проаналізовано й інші запропоновані різними авторами якісні характеристики. Висвітлено важливі підходи до покращення якості звітноїінформаціїз метою найбільш повного задоволення різних груп користувачів, узгодження національних та міжнародних правил формування ключових показників фінансової звітності, залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Розглянуто актуальні питання обліку та складання фінансової звітності у відповідності з національними та міжнародними стандартами. Проведено порівняльну оцінку якісних характеристик згідно з міжнародними правилами (Концептуальною основою фінансової звітності) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Надано пропозиції щодо узгодження національних стандартів формування фінансової звітності з міжнародними.


Ключові слова


облікова інформація; фінансова звітність; інформаційне забезпечення; користувачі інформації; якість інформації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements: approved by the IASC Board in April 1989 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kuap.ru/ docs/ifrs/2009/en/framework.pdf.

The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010: issued by the IAS Board in September 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.econ / kyotou.ac.jp/-hujii/myweb/CradSchool%202011%20AccA%20No14.pdf.

Exposure Draft ED/2015/3 Conceptual Framework for Financial Reporting: issued by the IAS Board in May 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www.ifrs.org/CurrentProjects/IASBProjects/ConceptualFramework/Documents/ Maj%202015/ED_CF_MAJ202015.pdf.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета/Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуелл; [пер. с англ.]/под ред. Я.В. Соколова. - 2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 1993. - 496 с.

Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда; [пер. с англ]/под ред. проф. Я. В. Соколова. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 576 с.

Велш Глен А. Основи фінансового обліку/Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт;[пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач]. - К. : Основи, 1997. - 943 с.

Wolk Harry J. Accounting Theory/Harry J. Wolk, JereR. Fransis, Michael G. Tearney/ 2nd ed. - Boston: PWs-Kent, 1989.

Голов С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: методичний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко; [4-те видання]. - К: ФПБАУ, 2013. - 268 с.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - К.: Інтерсервіс, 1016. - 276 с.

Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств: монографія /А. В. Озеран. - К.: КНЕУ, 2015. - 471 с.

Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки: монографія/Л. М. Пилипенко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 336 с.

Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: моногр. /Р. В. Кузіна. -Херсон: ГріньД. С., 2015. - 416 с.

Даньків Й. Я. Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю /Й. Я. Даньків, Я. Д. Крупка, М. Я. Остап’юк, О. М. Гетьман//Науковий вісник Ужгородського університету. - 2014. - С. 173-178. - (Сер. “Економіка”. Вип. 2 (43)).

Тивончук О. І. Якісні характеристики обліково-звітної інформації/ О. І. Тивончук//матер. Ill Міжнародної наук.-практ. конф. “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. - С. 262-263.

References

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements: approved by the IASC Board in April 1989, from http://kuap.ru/docs/ifrs/2009/en/framework.pdf [in English],

The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010: issued by the IAS Board in September 2010, from http: //www.econ/kyotou.ac.jp/-hujii/myweb/ CradSchool%202011%20AccA%20No14.pdf [in English],

Exposure Draft ED/2015/3 Conceptual Framework for Financial Reporting: issued by the IAS Board in May 2015, from http: //www.ifrs.org/CurrentProjects/IASBProjects/ ConceptualFramework/Documents/Maj%202015/ED_CF_MAJ202015.pdf [in English],

Needls B., Anderson Kh., Caldwell D. Printsipy bukhhalterskogo ucheta [Principles of Accounting], 2nd edition. Moscow: Finansy і statistika, 1993, 496 p. [in Russian],

Hendriksen E. S., Van Breda M.F. Teoriia bukhhalterskogo ucheta [Theory of Accounting], Moscow: Finansy і statistika, 1997, 576 p. [in Russian],

Welsch G.A., Short D.G. Osnovy finansovoho obliku [Fundamentals of Financial Accounting], Kyiv: Osnovy, 1997, 943 p. [in Ukrainian],

Wolk H. J., Fransis J.R., Tearney M.G. Accounting Theory, 2nd ed. Boston: PWs- Kent, 1989 [in English],

Holov S. F., Kostiuchenko V.M. Transformatsiia finansovoi zvitnosti ukrainskykh pidpryiemstv u finansovu zvitnist za mizhnarodnymy standartamy: metodychnyi posibnyk [Transformation of financial reporting of Ukrainian enterprises in accordance with inter¬national standards: a study guide], Kyiv: FPBAU, 2013, 268 p. [in Ukrainian],

Koriahin М. V., Kutsyk P.O. Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoi zvitnosti: monohrafiia [Challenges and prospects of accounting reporting development; a mono¬graph], Kyiv: Interservis, 2016,276 p. [in Ukrainian],

Ozeran A. V. Teoriia ta metodolohiia formuvannia finansovoi zvitnosti pidpryiemstv: monohrafiia [Theory and methodology of the formation of financial reporting in enterprises: a monograph], Kyiv: KNEU, 2015, 471 p. [in Ukrainian],

Pylypenko L. M. Rozvytok kontseptsii pobudovy systemy publichnoi zvitnosti korporatsii v umovakh postindustrialnoi ekonomiky: monohrafiia [The development of the concept of public reporting of corporations in post-industrial economy: a monograph], Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016, 336 p. [in Ukrainian],

Kuzina R. V. Korporatyvnyi oblik і zvitnist v Ukraini: suchasnyi stan і perspektyvy rozvytku: monohrafia [Corporate Accounting and Reporting in Ukraine: the current state and future: a monograph], Kherson: Hrin D. S., 2015,416 p. [in Ukrainian],

Dankiv Y. Ya., Krupka Ya.D., Ostapiuk M.Ya., Hetman O.M. Oblikova informatsiia v systemi upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu [Accounting information in the management of investment], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia “Ekonomika” - Scientific Bulletin of Uzhhorod University: Series “Economics”, 2014, Issue 2(43), pp. 173-178 [in Ukrainian],

TyvonchukO. I. Yakisni kharakterystyky oblikovo-zvitnoi informatsii [Qualitative characteristics of accounting and reporting information], Materialy III Mizhnarodnoi nauk.- prakt. konf. “Oblikovo-analitychne zabezpechennia systemy menedzhmentu pidpryiemstva” [Proceedings of the 3rd International research and practice conference “Accounting and analytical provision of managing an enterprise”]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2017, pp. 262-263 [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.