ГЕНЕЗИС ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СВІТІ

Констянтин Безверхий

Анотація


Предметом дослідження є розвиток інтегрованої звітності у світі. Історичний і діалектичний загальнонауковий метод використовувався при дослідженні становлення інтегрованої звітності в різних країнах світу Такі наукові методи дослідження, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення використовувалися для розвитку інтегрованої звітності. Отримані результати є підґрунтям для впровадження інтегрованої звітності у кращу практику вітчизняних корпоративних підприємств та основою для визначення її економічної сутності. Сфера застосування інтегрованої звітності рекомендується в першу чергу корпоративним підприємствам.


Ключові слова


інтегрована звітність; генезис; світ; етапи; аналіз; динаміка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий К. В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття / К. В. Безверхий // Науковий вісник НАСОА. -№4 (51). -С. 43- 58.

Безверхий К. В. Користувачі інтегрованої звітності підприємства / К. В. Безверхий// Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференцїї. (м. Київ, 24 травня 2017 р.): КНУТД, 2017. - С. 60 - 63.

Рядська В. В. Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні: дис. ... докт. екон. наук: 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”/В. В. Рядська. - К, 2015. - 578 с.

Кузіна Р В. Формування системи корпоративної звітності: теорія, методологія та організація: дис.... докт. екон. наук: 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”/Р. В. Кузіна. - Одеса, 2016. - 591 с.

Ляхович Г. І. Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження / Г. І. Ляхович, М. Я. Заяць // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2016. - Вип. 16. -Ч.2.- С. 141 - 147.

Развитие интегрированной системы учета и отчетности: методология и прак¬тика: моногр. /Н. А. Каморджанова, Т. М. Коноплянник, С. А. Лайко и др. - М. : Проспект, 2015. - 187 с.

Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика:дис.... докт. экон. наук: 08.00.12 “Бухгалтерскийучет, статистика”/ Н. В. Малиновская. - М., 2016.-381 с.

The International Framework [Electronic resource]. - Mode of access: https:// integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR- FRAMEWORK-2-1.pdf.

Международный стандарт <ИО> [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR- FRAMEWORK. docx_en-US_ru-RU.pdf.

Большой современный англо-русский, русско-английский словарь. Новая редакция: около 450000 слов, словосочетаний и идиоматических выражений. - М. : Цитадель-трейд: РИПОЛ классик: Дом. XXI век, 2009. - 1056 с.

The Conceptual Framework for Financial Reporting [Electronic resource]. - Mode of access: http://eifrs. ifrs. org/eifrs/bnstandards/en/2016/conceptualframework. pdf.

References

Bezverkhyi K. V. Intehrovana zvitnist pidpryiemstva: ekonomichna sutnist poniattia [Integrated reporting of enterprises: economic essence of the concept], Naukovyi visnyk NASOA - Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, No. 4 (51), pp. 43-58 [in Ukrainian],

Bezverkhyi K. V. Korystuvachi intehrovanoi zvitnosti pidpryiemstva [Users of integrated reporting of enterprises], Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini: materialy vystupiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (Kyiv, 24 travnia 2017 r.) - Current determinants of the development of business processes in Ukraine: conference abstracts of the International research and practice Internet-con¬ference (Kyiv, 24th May 2017), Kyiv: KNUTD, 2017, pp. 60-63 [in Ukrainian],

Riadska V. V. Audyt u rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini: dys. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.09 “Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt” [Audit in the development of entrepreneurship activities in Ukraine: Dissertation Manuscript for the Academic Degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 08.00.09 “Accounting, analysis and audit”]. Kyiv, 578 p. [in Ukrainian],

Kuzina R. V. Formuvannia systemy korporatyvnoi zvitnosti: teoriia, metodolohiia ta orhanizshchatsiia: dys. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.09 “Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt” [Formation of corporate reporting system: theory, methodology and organisation: Dissertation Manuscript for the Academic Degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 08.00.09 “Accounting, analysis and audit], Odesa, 2016, 591 p. [in Ukrainian],

Liakhovych H. I., Zaiats M. Ya. Kontseptsiia intehrovanoi zvitnosti: istorychni aspekty vynyknenniata problemy vprovadzhennia [Integrated Reporting Concept: Historical Aspects of Emergence and Implementation Issues], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia “Ekonomichni nauky" - Scientific Bulletin of Kherson State University, Series “Economic Studies”, 2016, Issue 16, Part 2, pp. 141-147 [in Ukrainian],

Kamordzhanova N.A., KonopliannykT.M., S.A. Laiko S.A. і dr. Razvitie integrirovannoi sistemy ucheta і otchetnosti: metodologiia і praktika: monogr. [Development of an integrated accounting and reporting system: methodology and practice: monograph], Moscow: Prospekt, 2015, 187 p. [in Russian]

Malinovskaia N.V. Integrirovannaia otchetnost: teoriia, metodologiia і praktika: dis.... dokt. ekon. nauk: 08.00.12 “Bukhgaltersii uchet, statistika” [Integrated reporting: theory, methodology and practice: Dissertation Manuscript forthe Academic Degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 08.00.12 “Accounting, Statistics”]. Moscow, 2016, 381 p. [in Russian],

The International Framework, from https://integratedreporting.org/wp-content/up- loads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf [in English],

Mezhdunarodnyi standart [International Standard dntegrated Reporting>], from http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNA- TIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf [in Russian],

Bolshoi sovremennyi anglo-russkii, russko-angliiskii slovar [Unabridged modern En- glish-Russian and Russian-English Dictionary], Moscow: Tsitadel-treid: RYPOLklassik: Dom. XXI vek, 2009,1056 p. [in Russian],

The Conceptual Framework for Financial Reporting, from http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ bnstandards/en/2016/conceptualframework.pdf [in English],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.