ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ірина Омецінська, Наталія Починок

Анотація


Предметом дослідження є теоретико-методичні засади ціноутворення на вітчизняних підприємствах. В ході дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, серед яких узагальнення та систематизації, індукції та дедукції, системного підходу, аналогії Досліджено економічну сутність ціни та запропоновано її трактування як грошового еквівалента одиниці продукції (роботи, послуги), який показує величину її корисності та за який продавець погоджується її продати, а покупець - купити.

Визначено фактори, які впливають на ціноутворення, та запропоновано розподіляти їх за групами: зовнішні та внутрішні; фактори, що контрольовані підприємством, частково контрольовані підприємством, неконтрольовані підприємством; фактори, що знижують ціну, фактори, що її підвищують. До складу внутрішніх факторів, які за своєю природою є контрольованими підприємством, віднесено: собівартість продукції (робіт, послуг); облікову політику підприємства; післяпродажне обслуговування; використання обмежених ресурсів; якість продукції; бренд; територіальне розміщення. До зовнішніх факторів включено: попит на продукцію; обсяг продукції на ринку; якість та ціни на продукцію у конкурентів; ціни на аналогічну продукцію; надання переваги покупцем високій якості чи низькій ціні; сезонність попиту; податкову систему; відсоткову ставку; вид ціни; платоспроможність населення; стан економіки країни.

Запропоновано етапи процесу ціноутворення, серед яких: виявлення зовнішніх та внутрішніх чинників та їх групування в розрізі запропонованих груп; вивчення державної цінової політики; розрахунок мінімальної та вихідної ціни продукції за витратними методами на основі інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку; розрахунок ціни продукції за різними методами; встановлення ціни та аналіз діапазону її можливих змін; контроль за обґрунтованістю ціни та дотриманням законодавства. Розкрито порядок застосування витратних методів ціноутворення. Визначено основні проблеми, що призводять до викривлення собівартості продукції (робіт, послуг), а саме: неправильно обрана облікова політика; недосконалість та суперечність норм нормативно-правових актів; неправильний розподіл непрямих витрат; наявність тіньових витрат; неправомірне завищення витрат.


Ключові слова


ціна; ціноутворення; фактори впливу на ціноутворення; методи ціноутворення; витратні методи ціноутворення; собівартість продукції (робіт, послуг)

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрусь О. І. Аналіз проблем сучасного ціноутворення в Україні та обґрунтування шляхів підвищення його ефективності/О. І. Андрусь //Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. - 2013. - № 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. иа/?ор=1 &z=2027.

Барахтян Н. В. Проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні / Н. В. Барахтян // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - № 2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Chaau_2013_2_4.

Божкова В. В. Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах / В. В. Божкова, І. М. Рябченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. -№2.~ С. 40-48.

Власова Н. О. Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі/Н. О. Власова, О. М. Филипенко, В. А. Гросул//Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 398-405.

Косарєва І. П. Основи управління процесом ціноутворення на промислових підприємствах/1. П. Косарєва, Г. О. Сукрушева та О. В. Муравйова//Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. - 2013. - № 1 (21). - С. 94-104.

Круковська Л. М. Механізми реалізації державної політики у сфері контролю цін і ціноутворення: середовище, характер та методи впливів /Л. М. Круковська// Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. ЗО. - С. 307-315.

Окландер М. А. Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі/М. А. Окландер//Економіка: реалії часу.-2013. - №1 (6). - С. 65-70.

Птащенко Л. О. Концептуальні засади ціноутворення в економіці ринкового типу / Л. О. Птащенко, О. А. Рудич // Економічний аналіз. - 2014. - Том 16. № 1. - С. 251-256.

Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні/В. Дерій//Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. -№4.~ С. 7-11.

Задорожний 3. В. Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку/3. В. Задорожний //Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2015. - № 3. - С. 43-52.

Панадій О. П. Методичні розробки для цілей управлінського обліку в сільському господарстві й інших галузях економіки України: порівняння та критика / О. П. Панадій // Облік і фінанси. - 2014. - № 4 (66). - С. 47-53.

Закон України “Про ціни і ціноутворення” № 5007-VI від 21.06.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.

Економічний словник / Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич. - К.: Кондор, 2006. - 356 с.

Економічний словник-довідник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www. sesia. org. uа/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

References

Andrus О. I. Analiz problem suchasnoho tsinoutvorennia v Ukraini ta obgruntuvannia shliakhiv pidvyshchennia yoho efektyvnosti [Analysis of problems of the modern pricing in Ukraine and ways of enhancing its efficiency], Efektyvna ekonomika - Effective Economy, 2013, No. 5, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2027 [in Ukrainian],

Barakhtyan N. V. Problemy pravovoho rehuliuvannia tsinoutvorennia v Ukraini [Problems of legal adjustment for pricing in Ukraine], Chasopys Akademiiadvokatury Ukrainy

- Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine, 2013, No. 2, from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Chaau_2013_2_4 [in Ukrainian],

Bozhkova V. V. Doslidzhennia faktoriv marketynhovoho tsinoutvorennia na vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstvakh [Research on factors of marketing pricing at domestic manufacturing enterprises], Marketynh іmenedzhment innovatsii- Marketing and Man¬agement of Innovations, 2013, No. 2, pp. 40-48 [in Ukrainian],

Vlasova N. O. Systematyzatsiia chynnykiv vplyvu na formuvannia tsinovoi polityky pidpryiemstvtorhivli [Systematization of factors influencing the formation of pricing policy at trade enterprises], Ekonomichna stratehiia і perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh - Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 2009, No. 2, pp. 398-405 [in Ukrainian],

Kosareva I. P. Osnovy upravlinnia protsesom tsinoutvorennia na promyslovykh pidpryiemstvakh [Fundamentals of control overpricing in manufacturing enterprises], Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky - Economics and management of machine-building enterprises: problems of theory and practice, 2013, No. 1 (21), pp. 94-104 [in Ukrainian],

Krukovska L. M. Mekhanizmy realizatsii derzhavnoi polityky u sferi kontroliu tsin і tsinoutvorennia: seredovyshche, kharakterta metody vplyviv [Mechanisms for realization of the state policy in the field of control over prices and pricing: environment, nature and methods of impact], Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia - Efficiency of public administration, 2012, No. 30, pp. 307-315 [in Ukrainian],

Oklander M. Tsinoutvorennia yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Pricing as a factor of increasing competitiveness of retailing enterprises], Ekonomika: realii chasu - Economics: time realities, 2013, No. 1 (6), pp. 65-70 [in Ukrainian],

Ptashchenko L. O., Rudych O. A. Kontseptualni zasady tsinoutvorennia vekonomitsi rynkovohotypu [Conceptual foundations of pricing in a market economy], Ekonomichnyi analiz - Economic Analysis, 2014, Volume 16, No. 1, pp. 251-256 [in Ukrainian],

Deriy V. Problemy obliku vytrat і dokhodiv pidpryiemstva ta perspektyvy yikh vyrishennia v Ukraini [Problems of accounting of expenses and revenues at enterprises and prospects of their solution in Ukraine], Bukhhalterskyi oblik і audit - Accounting and Audit, 2008, No. 4, pp. 7-11 [in Ukrainian],

Zadorozhnyi Z. Problemni aspekty normatyvnoi bazy orhanizatsii upravlinskoho obliku [Problematic aspects in the regulatory framework for the organization of management accounting], Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu- Bul¬letin of Ternopil National Economic University, 2015, No. 3, pp. 43-52 [in Ukrainian],

Panadiy O.P. Metodychni rozrobky dlia tsilei upravlinskoho obliku v silskomu hospodarstvi і inshykh haluziakh ekonomiky Ukrainy: porivniannia ta krytyka [Guidance paper for management accounting in agriculture and other economic sectors of Ukraine: comparison and criticism], Oblik і finansy- Accounting and Finance, 2014, No. 4 (66), pp. 47-53 [in Ukrainian],

Zakon Ukrainy‘Pro tsiny і tsinoutvorennia’vid 21.06.2012 № 5007-VI [Law of Ukraine ‘On prices and pricing’dated 21.06.2012 No. 5007-VI], from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5007-17 [in Ukrainian],

Zavadsky Y. S., OsovskaT. V., Yushkevich O. O. Ekonomichnyi slovnyk [Dictionary of Economics], Kiyv, 2006, 356 p. [in Ukrainian],

Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Glossary of Economics], from http://www.sesia. org.ua/ [in Ukrainian],

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 ‘Vytraty’ vid 31.12.1999 № 318 [Provision (Standard) of Accounting 16 ‘Costs’ dated 31.12.1999 No. 318], from zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.