ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Оксана Лошенюк

Анотація


Розкрито проблеми та можливості міжнародної трудової міграції для України. Ідентифіковано, що підхід до регулювання міжнародної трудової міграції має бути комплексним, охоплювати усю сукупність факторів її розвитку, що і забезпечить коректування економічних і соціальних змін. Проаналізовано діючу Концепцію регулювання міжнародної трудової міграції в Україні, обфунтовано необхідність її удосконалення. Окреслено пріоритетні цілі Концепцїї державної міграційної політики в Україні. Визначено, що державна міграційна політика здійснюється як у еміграційному, такі в імміграційному напрямах. Розглянуто основні фактори імміграційної та еміграційної складових. Доведено, що міграційна політика України формується у напрямку інтеграції до Європейського Союзу, що передбачає взаємовигідний перерозподіл людського потенціалу між країнами. Наближення якості життя населення до рівня країн ЄС є пріоритетною вимогою інтеграції в дане об’єднання. Наголошено на тому, що у законодавчому регулюванні міграційних процесів залишається ряд прогалин, що стосуються розвитку і реалізації людського потенціалу мігрантів. Сформовано комплекс заходів щодо регулювання міжнародної трудової міграції. За результатами досліджень запропоновано такі заходи регулювання міжнародної трудової міграції в Україні: скорочення еміграції з України за рахунок підвищення її соціально-економічного стану, навчання і перепідготовка потенційних емігрантів, враховуючи особливості розвитку ринку праці в країні, активізація внутрішньої мобільності, орієнтованої на уповільнення еміграції, регулювання зовнішньої зайнятості громадян України, створення умов для залучення та ефективного використання грошових переказів мігрантів, використання транснаціональних зв’язків мігрантів, протидія вербуванню національних трудових ресурсів, підвищення імміграційної привабливості України для певних категорій фахівців, протидія нелегальної міграції та небажаноїімміграції, регулювання іммігрантами на території України, легалізація в окремих випадках вже присутніх нелегальних іммігрантів, укладання двохсторонніх угод щодо забезпечення зворотної міграції, сприяння рееміграції, захист прав та інтересів трудових мігрантів в Україні і за кордоном.


Ключові слова


міжнародна трудова міграція; державна міграційна політика; концепція регулювання міжнародної трудової міграції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


У МЗС назвали кількість українців, які легально виїхали за кордон [Електронний ресурс]//Аналітичний портал “Слово і діло”. - 2016. - Режим доступу до ресурсу: https://www. slovoidilo. иа/2016/06/10/novyna/suspilstvo/u-mzs-nazvaly-kilkist- ukrayincziv-yaki-lehalno-vyyixaly-za-kordon.

Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента від ЗО травня 2011 року [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/622/2011.

Barder О. Which Countries Have the Best Migration Policies? [Електронний ресурс]/

O. Barder, P Kryiovö // Center for Global Development in Europe. - 2016. - Режим доступу : https://www. cgdev. org/biog/which-countries-have-best-migration-poiicies.

Immigrant Integration [Електронний ресурс] // Migration Policy Institute. -2017. - Режим доступу : http://www.migrationpolicy.org/topics/immigrant-integration.

Дергач А. В. Досвід країн ЄС в управлінні міграційними потоками / A.B. Дерган // Науковий вісник Академії муніципального управління. - 2013. - С. 247-252. - (Сер. “Управління”).

Курій Л. О. Регулювання міграційних процесів в системі формування конкурентоспроможності економічної системи України [Електронний ресурс]/ Л. О. Курій. - 2013. - Режим доступу : http://mev.khnu.km.ua/load/2013/ 4_formuvannja_konkurentospromozhnosti_v_umovakh_zrostannja_mobilnosti_ ljudskogo_kapitalu/34-1-0-197.

Малиновська О. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам [Електронний ресурс] / Олена Малиновська // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. - 2014. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_ 2013_ukr.pdf.

European Guidelines for Validating Nonformal and Informal Learning/European Centre for the Development of Vocational Training. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. 90 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf.

European qualifications framework (EQP) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. cedefop. europa. eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications- framework-eqf.

Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми [Електронний ресурс]//EUBAM - Режим доступу: http.V/eubam. org/ua/who-we-are/.

References

U MZS nazvaly kilkist ukraintsiv, yaki lehalno vyikhaly za kordon [The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine reported the number of Ukrainians who legally moved abroad], Analitychnyi portal “Slovo і dilo”- Analytical portal “Word and Deed”, 2016, from https:/ /www.slovoidilo.ua/2016/06/10/novyna/suspilstvo/u-mzs-nazvaly-kilkist-ukrayincziv-yaki- lehalno-vyyixaly-za-kordon [in Ukrainian],

Pro Kontseptsiiu derzhavnoi mihratsiinoi polityky: Ukaz Prezydenta vid 30 travnia 2011 roku [On the Concept of State Migration Policy: the Decree of the President of Ukraine dated 30 May 2011], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/622/2011 [in Ukrainian],

Barder O., Krylova P. Which Countries Have the Best Migration Policies? Center for Global Development in Europe, 2016, from https://www.cgdev.org/blog/which-countries- have-best-migration-policies [in English],

Immigrant Integration. Migration Policy Institute, 2017, from http:// www.migrationpolicy.org/topics/immigrant-integration [in English],

Derhach A. V. Dosvid krain YeS v upravlinni mihratsiinymy potokamy [Best practices in the EU countries regarding management of migration flows], Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia (Ser. “Upravlinnia”) - Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management (Series ‘Management’), 2013, pp. 247-252 [in Ukrainian],

Kurii L. O. Rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv v systemi formuvannia konkurentospromozhnosti ekonomichnoi systemy Ukrainy [Regulation of migration processes from the standpoint of competitiveness growth of Ukraine’s economic system], from http://mev.khnu.km.ua/load/2013/4_formuvannja_konkurentospromozhnosti_v_ umovakh_zrostannja_mobilnosti_ljudskogo_kapitalu/34-1-0-197 [in Ukrainian],

Malynovska O. Mihratsiina polityka v Ukraini: formuvannia, zmist, vidpovidnistsuchasnym vymoham [Migration policy in Ukraine: formation, contents, conformity with requirements, from http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/ PB_01_migration_2013_ukr.pdf [in Ukrainian],

European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning. European Centre forthe Development of Vocational Training. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. 90 p., from http: // www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf [in English],

European qualifications framework, from http: //www.cedefop.europa.eu/bg/events-and- projects/projects/european-qualification-framework-eqf [in English],

Borotba z nelehalnoiu mihratsiieiu ta torhivleiu liudmy [Measures to combat illegal migration and human trafficking], from http://eubam.org/ua/who-we-are/ [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.