РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анжела Кузнєцова, Олександр Левченко

Анотація


Розвинуто та доповнено класифікацію ризиків лізингових операцій шляхом введення нової класифікаційної ознаки - за видами лізингової діяльності (з точки зору управління ризиками) на основі опрацювання наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених. Деталізовано основні методи мінімізації ризиків лізингових операцій в контексті їх сутності, способів реалізації та результатів застосування. Акцентовано увагу на перевагах використання сек’юритизацїїта основних причинах низькоефективного застосування даного методу на вітчизняному ринку лізингових послуг, якими визначено нерозвинутість вітчизняного фондового ринку та недосконалість чинного законодавства, що регулює лізингові відносини в Україні.

Вказано, що успішність розвитку фінансового ринку в Україні залежить від розвитку лізингового бізнесу, а також від ефективності функціонування фінансово-кредитного механізму забезпечення лізингових операцій та якості системи управління ризиками як складової такого механізму.

Формалізовано процес управління ризиками лізингових операцій. Здійснено порівняння наявних у вітчизняній практиці фрагментарного та комплексного підходів до формування системи управління ризиками лізингових компаній. Обґрунтовано необхідність створення комплексної системи управління ризиками лізингових операцій як складового елементу фінансово-кредитного механізму забезпечення лізингових операцій. Необхідність її розроблення визначають такі об’єктивні тенденції ринку: глобалізація, посилення конкуренції, консолідація компаній, стандартизація продуктів, скорочення життєвого циклу продуктів, технологічні нововведення, посилення уваги до ризиків з боку суспільства, держави, акціонерів і ради директорів.

Зазначено, що комплексна система управління ризиками лізингових операцій передбачає послідовну реалізацію певних кроків: визначення мети та завдань, ідентифікацію та оцінку ризиків, планування ризиків, їх моніторинг та процес управління ризиками, який реалізується поетапно. Визначено основну мету комплексної системи управління ризиками лізингових операцій, довгострокові завдання, які необхідно вирішити для її досягнення, а також сформульовано основну функцію, яку система повинна забезпечити і принципи, яким вона повинна відповідати.


Ключові слова


ризики; лізингові операції; ризики лізингових операцій; методи мінімізації ризиків; комплексна система управління ризиками лізингових операцій

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чернобай Л. І. Ризики лізингової діяльності: сутність та класифікація [Електронний ресурс] /Л. І. Чернобай, І. Я. Кулиняк. - Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Режим доступу : http://ena.ip.edu.ua, 2011.

Пенчукова T. A. Развитие лизинговых услуг как фактор модернизации экономики / Пенчукова Тамара Александровна. - автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. - М., 2013 (20 с.). - С. 12.

Сценарии развития рынка лизинга до 2020 г. // Эксперт-РА [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://raexpert.ru/strategy/conception/part5/scenario/.

Колядюк Ю. Основные финансовые риски лизинговых компаний /Ю. Колядюк// Лізинг в Україні, 2005. - № 5. - С. 12-13.

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія / М. С. Клапків. - Тернопіль : Економічна думка, Карт-бланш, 2002. - 570 с.

Рошило В. І. Джерела фінансування інноваційного розвитку: монографія / В. І. Рошило. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 272 с.

Подольчак H. І. Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 /

Подольчак Надія Ігорівна; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. - 28 с.

Дорофеева О. В. Фінансові ризики лізингових компаній України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 /Дорофеева Ольга Вікторівна; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2004. - 24 с.

Ілляшенко С. М. Економічний ризик: навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. /Л. І. Донець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -312 с.

Лук’янова В. В. Економічний ризик: навч. посіб. /В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

Проскуріна Н. М. Ризики лізингової діяльності та перспективні напрями їх мінімізації/Н. М. Проскуріна, Г. В. Верескун // Вісник Запорізького національного університету, 2012. - №4(8). - С. 75-82.

Солдатова А. О. Секьюритизация активов: эффективное управление рисками и оптимизация портфеля предприятия /А. О. Солдатова. - Капитал и Право, 2005. -№7.~ С. 18-22.

Методичні рекомендації щодо побудови системи управління ризиками, які виникають у лізингових та факторингових компаній [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. leasing, org. ua/ua/news/pid.

Рогачев А. Ю. Преимущества ком-плексного подхода к управлению рисками пред-приятия/А. Ю. Рогачев //Управление финансо-выми рисками, 2008.-№ 1 (13). - С. 66-71.

Полещук Т. А. Обзор практически значимых методик для управления и минимизации рисков лизинговой деятельности / ТА. Полещук, К. Н. Стотланд // Экономика и предпринимательство, 2015. - №5 (ч. 1).- С. 589-592.

References

Chernobai L. I., Kulyniak I.Ya. Ryzyky lizynhovoi diialnosti: sutnist ta klasyfikatsiia [Risks of leasing activities: the essence and classification], Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, from http://ena.lp.edu.ua [in Ukrainian],

PenchukovaT. A. Razvitie lizinhgykh uslug kakfaktormodernizatsii ekonomiki: avtoref. diss. kand. ekon. nauk: 08.00.05. [Development of leasing services as a factor of economy modernization: extended abstract of dissertation forthe academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.05]. Moscow, 2013, 20 p. [in Russian],

Stsenarii razvitiia rynka lizynha do 2020 g. [Development scenarios forthe leasing market up to 2020], from http://raexpert.ru/strategy/conception/part5/scenario [in Russian],

Koliadiuk Yu. Osnovnye finansovye riski lizinghovykh kompanii [Major financial risks of leasing companies], Lizynh v Ukraini- Leasing in Ukraine, 2005, No. 5, pp. 12-13 [in Russian],

Klapkiv M. S. Strakhuvannia finansovykh ryzykiv: monohrafiia [Insurance of financial risks: monograph], Ternopil: Ekonomichna dumka, Kart-blansh, 2002, 570 p. [in Ukrainian],

Roshylo V. I. Dzherelafinansuvannia innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia [Sourcesfor financing innovative development: monograph], Chernivtsi: Knyhy-KhKhl, 2006,272 p. [in Ukrainian],

Podolchak N. I. Ekonomichne otsiniuvannia ta rozvytok lizynhovoi diialnosti mashynobudivnoho pidpryiemstva: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04 [Economic evaluation and growth of leasing activities of machine-building enterprises: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in specialty 08.00.04]. Lviv, 2009, 28 p. [in Ukrainian],

Dorofeieva О. V. Finansovi ryzyky lizynhovykh kompanii Ukrainy: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.04.01 [Financial risks of leasing companies in Ukraine: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.04.01]. Ternopil, 2004,24 p. [in Ukrainian],

Illiashenko S. M. Ekonomichnyi ryzyk: navch. posib. [Economic risks: study guide], Kyiv: Tsentrnavchalnoi literatury, 2004, 220 p. [in Ukrainian],

Donets L. I. Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia: navch. posib. [Economic risks and methods for their evaluation: study guide], Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006, 312 p. [in Ukrainian],

Lukianova V. V., Holovach T.V. Ekonomichnyi ryzyk: navch. posib. [Economic risks: study guide], Kyiv: Akademvydav, 2007, 464 p. [in Ukrainian],

Proskurina N. M., Vereskun H.V. Ryzyky lizynhovoi diialnosti ta perspektyvni napriamy yikh minimizatsii [Risks of leasing activities and prospects for risk mitigation], Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin ofZaporizhzhia National University, 2012, No. 4(8), pp. 75-82 [in Ukrainian],

Soldatova A. O. Sekiuritizatsiia aktivov: effektivnoe upravlenie riskami і optimizatsiia portfelia predpriiatiia [Securitization of assets: efficient risk management and optimiza¬tion of a company portfolio], Kapital і Pravo- Capital and Law, 2005, No. 7, pp. 18-22 [in Russian],

Metodychni rekomendatsii shchodo pobudovy systemy upravlinnia ryzykamy, yaki vynykaiut u lizynhovykh ta faktorynhovykh kompanii [Guidance notes on establishing a risk management framework in leasing and factoring companies], from http:// www.leasing.org.ua/ua/news/pid [in Ukrainian],

Rogachev A. Yu. Preimushchestva kompleksnogo podkhoda k upravleniiu riskami predpriiatiia [Advantages of an integrated approaches to risk management at an enterprise], Upravlenie finansovymi riskami - Financial risk management, 2008, No. 1 (13), pp. 66-71 [in Russian],

PoleshchukT.A., Stotland K.N. Obzor prakticheski znachimykh metodikdlia upravleniia і minimizatsii riskov lizyngovoi deiatelnosti [A review of practical methods for risk management and risk mitigation in leasing activities], Ekonomika і predprinimatelstvo - Economy and Entrepreneurship, 2015, No. 5 (Part 1), pp. 589-592 [in Russian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.