ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ

Вікторія Мельник, Олег Погріщук

Анотація


Розкрито сутнісно-змістовий контент сучасного розвитку сільських територій. Розглянуто сільські території як соціально-просторові утворення, що поєднують організаційні, виробничо-господарські, соціально-економічні та природно-ресурсні складові через сукупність виконуваних ними функцій та забезпечують багатогалузевий розвиток й створюють життєве середовище населення. Виявлено першопричини та обґрунтовано умови зміцнення економічного потенціалу сільських територій. Сконцентровано увагу на залученні досвіду ЄС щодо першочерговості державної підтримки сільських територій та соціально-економічних пріоритетів сільських поселень, захисту інтересів національних товаровиробників, що підтверджує безпосередній зв’язок між державною підтримкою сільських територій і сільського господарства та рівнем життя сільського населення. Визначено, що інструментом такої політики має стати підтримка домогосподарств щодо інтенсифікації господарювання та розвитку у своєму виробництві нових напрямів, які орієнтуються на окремі сегменти експорту, що створюють умови для зайнятості місцевого населення. Обґрунтовано основні чинники, що визначають умови й потенційні можливості розвитку сільських територій та можливості соціальної взаємодії через поєднання інтересів міських і сільських поселень з метою зміцнення їх економічного потенціалу шляхом: розвитку підприємництва; планування власного бізнесу; нові ресурсні потоки та систему прямої державної допомоги вітчизняним виробникам; розвиток інфраструктури та реалізацію проектів територіального розвитку, що спрямовуються на зростання виробничо-господарської сфери місцевої економіки й всебічної підтримки людського потенціалу. Доведено, що реалізація системи заходів організаційно-економічного характеру при узгоджені із концептуальними засадами розвитку інноваційного підприємництва сприятиме своєчасному й ефективному впровадженню якісних змін для зміцнення економічного потенціалу сільських територій.


Ключові слова


сільські території; економічний потенціал; євроінтеграційні процеси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Євген Савельев. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS/Євген Савельев, Максим Куриляк // Журнал Європейської економіки. - 2016. - Т. 15 (№ 1). -С . 92-118.

Славов В. П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій/В. П. Славов, О. В. Коваленко//Вісник аграрної науки. -2007. -№9.- С. 68-71.

Руснак А. В. Функції, завдання, чинники функціонування та сталого розвитку сільських територій - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: www.pdaa. edu. ua/sites/default/files/nppdaa/4.27244.pdf

Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. kmu. gov. ua.

СаблукП. T. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави/П. Т. Саблук//Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матер. VII річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. - К.: ННЦІАЕ, 2005. - 19 с.

Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. - Регіональна історія України: зб. наук, статей. - 2011. - Вип. 3. - С. 113-132.

Ксёнжик И. В. Анализ демографической ситуации в Украине / И. В. Ксёнжик// Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях: сборник научных статей; под ред. В. И. Кочурко, В. Н. Зуева. - Минск: изд-во “Четыре четверти”, 2013. - С. 110-121.

Державна стратегія регіонального розвитку2020[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. uа/до/385-2014-п.

Павлов О. І. Сільські території як об'єкт суспільних інтересів / О. І. Павлов // Економіка АПК. - 2011. - №3. - С. 123-127.

Булавка О. Г. Науково-прикладні та методичні засади розвитку поселенської мережі сільських територій/О. Г. Булавка// Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): монографія / [М. Й. Малій, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка та ін.]; за заг. ред. М. Й. Малія. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012.

Пузан Ю. Я. Збалансованість попиту та пропозиції на продовольчому ринку/ Ю. Я. Пузан//Економіка АПК. - 2011. - №8. - С. 27-37.

Чеботарьов В. А. Досвід структурних перетворень в агропромисловому виробництві постсоціалістичних країн у контексті їх вступу до Європейського Союзу/В. А. Чеботарьов //Економіка АПК. - 2007. - №2. - С. 142-148.

Заяць Т. А. Економічна основа сільських поселень України та перспективи її зміцнення / Т. А. Заяць, Г. О. Краєвська // Економіка України. - 2016. - №9. - С. 70-81.

Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України / Аналітична доповідь. - К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.

Ульянченко Ю. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://194.44.242.244/ e-journais/DeBu/2007-2/doc/5/05.pdf.].

Сільські території у період змін. Нові можливості ?! - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. csi. org. ua/siiski-terytoriyi-u-period-zmin-novi-moziyvosti.

Сіренко H. М. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України: монографія /Н. М. Сіренко, О. І. Мельник. - Миколаїв, 2016. - 243 с.

References

Saveliev Ye., Kuryliak M. Kontseptsiia rehionalnykh reform v Ukraini na rivni NUTS [The concept of regional reforms in Ukraine underthe NUTS], Zhurnai Yevropeiskoiekonomiky - Journal of European Economy, 2016, Volume 15 (No. 1), pp. 92-118 [in Ukrainian],

Slavov V.P., Kovalenko O.V. Ekonomiko-enerhetychna systema staloho rozvytku silskykh terytorii [Economic and energy system for sustainable development of rural areas], Visnyk ahrarnoi nauky - Buiieting of Agrarian Science, 2007, No. 9, pp. 68-71 [in Ukrainian],

Rusnak A. V. Funktsii, zavdannia, chynnyky funktsionuvannia ta staloho rozvytku silskykh terytorii [Functions, tasks, factors of operating and sustainable development of rural areas], from http: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/244.pdf [in Ukrainian],

Derzhavna tsilova prohrama staloho rozvytku silskykh terytorii na period 2020 roku [The state target programme for sustainable development of rural areas up to 2020], from // www.kmu.gov.ua [in Ukrainian],

Sabluk P. T. Rozvytok silskykh terytorii v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi stabilnosti derzhavy [The development of rural areas in the ongoing efforts towards the economic stability of the state], Sotsiaino-ekonomichniprobiemy rozvytku ukrainskoho seia і siiskykh terytorii: mater. VII richnykh zboriv Vseukrainskoho konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv [Sociai and economic issues of the development ofrurai com¬munities and rurai areas: proceedings of the 7th annuai meeting of Aii-Ukrainian Congress of scholars in agricultural economics], Kyiv, 2005,19 p. [in Ukrainian],

Pavlov O. Silski terytorii: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia [Rural areas: theoretical and methodological basics of research], Rehionaina istoriia Ukrainy: zb. nauk. statei[Regional history of Ukraine: coiiected papers], 2011, Issue 3, pp. 113-132 [in Ukrainian],

Ksienzhik I. V. Analiz demograficheskoi situatsii v Ukraine [Analysis of demographic situation in Ukraine], Eko-іagroturizm:perspektivyrazvitiia na iokainykh territoriiakh: sbornik nauchnykh statei [Eco- and agritourism: development prospects in local ar¬eas: collected papers], Minsk: izd-vo “Chetyre chetverti”, 2013, pp. 110-121 [in Russian],

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku 2020 [State strategy for regional develop¬ment up to 2020], from http://zakon.rada.gov.ua/go/385-2014-p [in Ukrainian],

Pavlov О. I. Silski terytorii yak obi'iekt suspilnykh interesiv [Rural areas as a public concern], Ekonomika APK - The Economy of Agro-Industrial Complex, 2011, No. 3, pp. 123-127 [in Ukrainian],

Bulavka О. H. Naukovo-prykladni ta metodychni zasady rozvytku poselenskoi merezhi silskykh terytorii [Research and methodological basics of the settlement network in rural areas], Sotsialno-ekonomichni zasady rozvytku silskykh terytorii (ekonomika, pidpryiemnytstvo і menedzhment): monohrafiia [Social and economic basics for the development of rural areas (economics, entrepreneurship and management): monograph], Kyiv, 2012 [in Ukrainian],

Luzan Yu. Ya. Zbalansovanist popytu ta propozytsii na prodovolchomu rynku [De- mand-supply balance on the market of foodstuffs], Ekonomika APK-The Economy of Agro-Industrial Complex, 2011, No. 8, pp. 27-37 [in Ukrainian],

Chebotariov V. A. Dosvid strukturnykh peretvoren v ahropromyslovomu vyrobnytstvi postsotsialistychnykh krain u konteksti yikh vstupu do Yevropeiskoho Soiuzu [Structural adjustments in agri-industrial production of post-socialist countries from the per¬spective of entering the EU], Ekonomika APK- The Economy of Agro-Industrial Complex, 2007, No. 2, pp. 142-148 [in Ukrainian],

Zaiats T.A., Kraievska H.O. Ekonomichna osnova silskykh poselen Ukrainy ta perspektyvy yii zmitsnennia [Economic dimension of rural settlements in Ukraine and prospects for its growth], Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine, 2016, No. 9, pp. 70-81 [in Ukrainian],

Spilna ahrarna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: mozhlyvosti ta vyklyky dlia Ukrainy. Analitychna dopovid [The common agricultural policy of the European Union: opportunities and challenges for Ukraine. Analytical report], Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 2011, from http://www.niss.gov.ua [in Ukrainian],

Ulianchenko Yu. Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoho rynku v krainakh YeS і SShA: dosvid dlia Ukrainy [The state regulation of the agricultural market in EU countries and the USA: a role model for Ukraine], from http://194.44.242.244/e-journals/DeBu/2007- 2/doc/5/05.pdf [in Ukrainian],

Silski terytorii u period zmin. Novi mozhlyvosti?! [Rural areas in a time of change. New possibilities?! ], from http://www.csi.org.ua/silski-terytoriyi-u-period-zmin-novi- mozlyvosti [in Ukrainian],

Sirenko N. M. Rozvytok innovatsiinoho pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [The development of information entrepreneurship in the agricultural sector of Ukraine’s economy: monograph], Mykolaiv, 2016, 243 p. [in Ukrainian],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.