РОЗБУДОВА РИНКУ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк

Анотація


Проаналізовано міжнародний досвід функціонування ринку енергосервісних послуг та енергосервісних компаній як основних його операторів з метою його адаптації до українських реалій та застосування в умовах інституційно-економічного середовища, що склалося в Україні. Зосереджено увагу на тому що в умовах екзогених та ендогенних чинників, необхідності підвищення енергетичної та екологічної безпеки країни проблема розбудови ринку енергосервісних послуг та посилення ролі енергосервісних компаній як основних його операторів є особливо актуальною.

Обфунтовано методологічні підходи до вивчення та адаптації такого досвіду, суть яких полягає в тому, що розвиненість ринків енергосервісних послуг та їх основні параметри можуть залежати від рівня економічного розвитку, інституційного середовища, забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами, кліматичних умов тощо. Виокремлено основні регіони і окремі країни, де спостерігається така залежність.

Визначено основні моделі, за якими розвиваються ринки енергосервісних послуг в міжнародній практиці та їх параметри: розмір ринку, ринковий потенціал, основні типи енергосервісних контрактів, інституційне середовище, в якому функціонують ринки, методи фінансування енергозберігаючих заходів. Здійснено оцінювання основних параметрів ринку енергосервісних послуг та діяльності енергосервісних компаній в країнах, що належать до різних моделей з використанням обґрунтованих методологічних підходів. Встановлено, що припущення про те, що параметри ринку енергосервісних послуг залежать від рівня економічного розвитку, інституційного середовища, кліматичних умов, забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами підтверджується.

Доведено, що у стратегічному вимірі ринок енергосервісних послуг в Україні необхідно розбудовувати за параметрами першої або другої моделі, причому враховуючи інтеграційні наміри України друга модель є більш прийнятною. Проте враховуючи українські реалії на шляху досягнення стратегічних цілей, розбудова ринку енергосервісних послуг має здійснюватися в перехідному режимі на основі досвіду країн, що належить до третьої моделі. В цьому контексті найбільш прийнятним є використання досвіду Польщі і Чехії.


Ключові слова


ринок енергосервісних послуг: енергосервісний контракт:енергосервісна компанія: енергоефективність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hansen S. J. Perfomance contracting: expanding horizons./S. J. Hansen, C. Weisman. - The Faizmont Pzess, Ins., 1998. - 239 p.

Новосельцев О. В. Механізм економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах комунальної власності / О. В. Новосельцев // Пробн. заг. енергетики. - 2003. - № 8. - С. 40-47.

Корчміт О. Ю. Державне регулювання збалансованого розвитку сфери комунальних послуг: автореф. дис. канд. наук здерж, упр.: 25.00.02/Наук. акад. держ. упр. при Президентові України. -Харків, 2014. - 20 с.

Сотник І. М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній/ Кулик ТІ. А. // Маркетинг і менеджмент інновацій. -2015.-№ З,- С. 212-225.

Степаненко І. І. Організаційно-економічний механізм інвестування енергоефективної реконструкції житла підприємствами будівельного комплексу: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04//Київ. Нац. У-т будівництва і архіт. - К, 2013. - 20 с.

Прес-центр Міністерства енергетики та вугільної промисловості України/ Статистична інформація Міністерства енергетики і вугільної промисловості за 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control.

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року. - Центр Разумкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: razumkov. org. uа.

Енергетична галузь України: підсумки 2016 року - Центр Разумкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: razumkov. org. uа.

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013-2014. Services Companies: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-2013.

ESCO Market Report for European Countries 2013-2014. Services Companies.https:// ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/esco-mar- ket-report-non-european-countries-2013.

NAESCO. 2014. The web page of the National Association of Energy. Services Companies.https:// archive, naesco. org/ about/ default, htm.

References

Hansen S. J., Weisman C. Performance contracting: expanding horizons. The Fairmont Press, Inc., 1998, 239 p. [in English],

Novoseltsev О. V. Mekhanizm ekonomichnoho stymuliuvannia enerhozberezhennia na pidpryiemstvakh komunalnoi vlasnosti [Tools for economic enhancement of energy saving in communal property enterprises], Problemy zahalnoienerhetyky- The Problems of General Energy, 2003, No. 8, pp. 40-47 [in Ukrainian],

Korchmit O. Yu. Derzhavne rehuliuvannia zbalansovanoho rozvytku sfery komunalnykh posluh: avtoref. dys. kand. nauk: 25.00.02 “Derzhavne upravlinnia” [State regulation of sustainable development of communal services: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 25.00.02 “Public Administration”]. Kharkiv, 2014, 20 p. [in Ukrainian],

Sotnyk I. M. Efektyvnyi enerhomenedzhment: teoretychni osnovy finansovoi diialnosti enerhoservisnykh kompanii [Effective energy management: theoretical basics of financial performance of energy service companies], Marketynh іmenedzhment innovatsii - Marketing and Management of Innovations, 2015, No. 3, pp. 212-225 [in Ukrainian],

Stepanenko 1.1. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm investuvannia enerhoefektyvnoi rekonstruktsii zhytla pidpryiemstvamy budivelnoho kompleksu: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04 [Organizational and economictool for investing in the energy efficient reconstruction of housing by construction complex enterprises: extended abstract of dissertation for the academic degree of Candidate of Economics in the specialty 08.00.04]. Kyiv, 2013, 20 p. [in Ukrainian],

Pres-tsentr Ministerstva enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy. Statystychna informatsiia Ministerstva enerhetyky і vuhilnoi promyslovosti za 2016 r. [Press Centre of the Minstry of energy and coal industry of Ukraine. Statistics of the Ministry of energy and coal industry of Ukraine for 2016], from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control [in Ukrainian],

Enerhetychna haluz Ukrainy: pidsumky 2015 roku. Tsentr Razumkova [Ukraine’s energy sector: results in 2015. Razumkov Centre], from razumkov.org.ua [in Ukrainian],

Enerhetychna haluz Ukrainy: pidsumky 2016 roku. Tsentr Razumkova [Ukraine’s energy sector: results in 2016. Razumkov Centre], from razumkov.org.ua [in Ukrainian],

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013-2014. Services Companies, from https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-2013 [in English],

ESCO Market Report for European Countries 2013-2014. Services Companies, from https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ esco-market-report-non-european-countries-2013 [in English],

NAESCO. 2014. The web page of the National Association of Energy. Services Com¬panies, from https://archive.naesco.org/about/default.htm [in English],


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.