ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Зеновій Задорожний, Анна Грицишин

Анотація


Розглянуто теоретичні основи сутності поняття «логістичні витрати». Запропоновано нове визначення цього терміну як складової витрат операційної діяльності підприємства, пов’язаних із вивченням ринку запасів, їх закупівлею, складуванням, зберіганням, відвантаженням та зовнішнім транспортуванням. Обгрунтовано необхідність використання в бухгалтерському обліку терміна «логістичні затрати», які запропоновано розуміти як вартість використаних матеріальних, фінансових та трудових ресурсів при здійсненні логістичних операцій.

Здійснено аналіз наукових праць щодо оцінки вартості логістичних операцій та виявлено, що проблеми обліку логістичних витрат є вивченими недостатньо глибоко і потребують більш детального опрацювання на практиці.

Проаналізовано класифікації загалом логістичних витрат, наведених в навчальній та науковій літературі, й запропоновано шляхи її вдосконалення.

Зазначено, що будь-яка оптимізація витрат не може бути виконана без врахування чинників, які впливають на ці витрати. Доведено, що на формування логістичних витрат впливають кількісні та якісні фактори, які систематизовано в розрізі таких логістичних операцій: надходження, обробка й оформлення замовлення, планування виробництва, закупівля і поставка продукції, складування та зберігання продукції, збут продукції, доставка продукції споживачеві.

Проаналізовано структуру логістичних витрат зарубіжних підприємств. Визначено завдання обліку логістичних затрат.

Згруповано інформацію про логістичні затрати в розрізі фінансового й управлінського обліку і податкових розрахунків.Ключові слова


логістика; логістичні витрати; логістичні затрати; класифікація витрат; логістичні операції; оцінка витрат; управління витратами

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Robert S. Kaplan. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. / Robert S. Kaplan, H. Thomas Johnson. - Boston : Harvard Business School Press, 1987.

Ronald L. Lewis Activity-Based Costing for Marketing and Manufacturing. /Ronald L. - Westport, Conn. : Quorum Books, 1993.

Michael C. O’Guin. The Complete Guide to Activity-Based Costing. /Michael C. O’Guin. - Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1991

Крикавський Є. В. Нова парадигма логістики: стратегічний статус/ Є. В. Кри- кавський//Наукові праці ДонНТУ. - Серія Економічна № 4 (48). 2014. - С. 240-247.

Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К.: Кондор, 2006.

Новопісна Є. В. Фактори формування логістичних витрат підприємства / Є. В. Новопісна // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. - 2009. - № 4 (32). - С. 123-129.

Окландер М. А. Логістична система підприємства: моногр. /М. А. Окландер. - Одеса: Астропринт, 2004. - 312 с.

Савенкова Т И. Логистика: уч. пособ. / Т И. Савенкова. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 255с.

Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель: моногр. / В. В. Смиричинський. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2004.

Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: навч. посіб. К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т О. Колодизєва. - Х. : ІНЖЕК, 2004. - С. 168.

References

Robert S. Kaplan. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston: Harvard Business School Press, 1987 [in English].

Ronald L. Lewis Activity-Based Costing for Marketing and Manufacturing. Westport, Conn.: Quorum Books, 1993 [in English].

Michael C. OGuin. The Complete Guide to Activity-Based Costing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991 [in English].

Krykavskyi Ye. V. Nova paradyhma lohistyky: stratehichnyi status [A new paradigm of logistics: strategic status]. NaukovipratsiDonNTU (Seriia Ekonomichna) - Scholarly Works of Don NTU (Series “Economic”), 2014, No. 4 (48), pp. 240-247 [in Ukrainian].

Krykavskyi Ye.V, N. I. Chukhrai N.I.,Chornopyska N.V. Lohistyka: kompendium i praktykum: navch. posib. [Logistics: a compendium and a workshop: study guide]. Kyiv: Kondor, 2006 [in Ukrainian].

Novopisna Ye. V. Faktory formuvannia lohistychnykh vytrat pidpryiemstva [Factors of forming logistic costs of enterprise]. Upravlinnia proektamy tarozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. prats - Project management and production development: collection of re¬search papers. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2009, No. 4 (32), pp. 123-129 [in Ukrainian].

Oklander M. A. Lohistychna systema pidpryiemstva: monohr. [Enterprise’s logistics: monograph]. Odesa: Astroprynt, 2004, 312 p. [in Ukrainian].

Savenkova T. Y. Logistika : uch. posob. [Logistics: study guide]. Moscow: Omega-L, 2010, 255 p. [in Russian].

Smyrychynskyi V. V. Lohistychnyi menedzhment derzhavnykh zakupivel: monohr. [Lo¬gistic management of state procurement: monograph]. Ternopil: Kart-Blansh, 2004 [in Ukrainian].

Tankov K. M., Trydid O. M., Kolodyzieva T. O. Vyrobnycha lohistyka: navch. posib. [Manufacturing logistics: study guide]. Kharkiv: INZhEK, 2004, p. 168 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.