КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Едуард Романюта

Анотація


Розкрито сутність та роль конкурентоспроможності системи оподаткування з урахуванням тенденцій ретроспекції та сучасних аспектів. Охарактеризовано напрями прояву податкової конкуренції. Висвітлено специфіку та методику визначення рівня розвитку податкової системи та рівня економічної свободи. На підставі проведеного аналізу виявлено, що в Україні система оподаткування і рівень економічної свободи значно поступаються країнам Європейського Союзу. На підставі проведеного аналізу виявлено, що в Україні система оподаткування і рівень економічної свободи значно поступаються країнам Європейського Союзу. На підставі цього було систематизовано причини низького темпу розвитку системи оподаткування в Україні, та, відповідно, займання слабких позицій у міжнародних рейтингах. Звернено увагу на пріоритети розвитку системи оподаткування у європейських країнах. Систематизовано напрями підвищення рівня конкуренто-спроможності національної системи оподаткування в контексті активізації євроінтеграційних процесів.


Ключові слова


міжнародна економіка; фіскальна політика; податкова конкуренція; економічна свобода; система оподаткування; європейська інтеграція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Tiebout C.M. A pure theory of local expenditures // Journal of Public Economics. - 1956. - № 64. - P. 416-424.

Фролова Н. Б. Податкова конкуренція: нові виклики реформі податкової системи України / Н. Б. Фролова //Економіка і прогнозування: науково-аналітичний журнал. - 07/2009. - № 3. - С. 48-60.

Скоринін А. П. Конкурентоспроможність податковоїполітики України/А. П. Скоринін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць: у 2-х вип. /ПДТУ. - Маріуполь, 2015. - Вип. 2, Т 2. - С. 159-167.

Безпалько І. Р Аналіз конкурентоспроможності податкової системи України в сучасних глобалізаційних умовах [Електронний ресурс] / І. Р Безпалько // Ефективна економіка. - 2015. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/10_2015/26.pdf.

Index of Economic Freedom: Wall Street Journal, Heritage Foundation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.heritage.org/index/.

Рейтинг вільних економік світу за 2016 рік / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://tsn. ua/groshi/u-mizhnarodnomu-reytingu-ekonomichnoyi-svobodi- ukrayinu-zalishili-na-poperednomu-misci-582122.html.

Караваева И. В. Оптимальное налогообложение: теория и история вопроса: моногр. / И. В. Караваева. - М. : Анкил, 2010. - 288 с.

Соскін О. І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kibit. com. ua/en/press/articles/?view=261.

Юрченко В. В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України /В. В. Юрченко //Ефективна економіка. - 2013. - № 12. - С. 10-15.

Genser B., Reutter M. A Fiscal Policy in Action. Moving Towards Dual Income Taxation in Europe //FinanzArchiv. - 2007.- Vol. 63. - № 3. - P 436-456.

Серебрянський Д. М. Напрями підвищення конкурентоздатності вітчизняної системи оподаткування в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Д. М. Серебрянський. - Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/sdm-vystup.pdf.

Турянський Ю. І. Вплив податків на конкурентоспроможність української економіки / Ю. І. Турянський // Ефективна економіка. - 2014. - № 5.

References

Tiebout C.M. A pure theory of local expenditures. Journal of Public Economics, 1956, No. 64, pp. 416-424 [in English].

Frolova N.B. Podatkova konkurentsiia: novi vyklyky reformi podatkovoi systemy Ukrainy [Tax competition: new challenges of reforming Ukraine’s system of taxation]. Ekonomika iprohnozuvannia - Economy and Forecasting, 2009(7), No.3, pp. 48-60 [in Ukrainian].

Skorynin A.P. Konkurentospromozhnist podatkovoi polityky Ukrainy [Competitiveness of Ukraine’s system of taxation]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats: u 2-kh vyp. - Theoretical and practical aspects of economy and intellectual property: collected papers (in 2 issues), Mariupol, 2015, Issue. 2, Vol. 2, pp. 159-167 [in Ukrainian].

Bezpalko I.R. Analiz konkurentospromozhnosti podatkovoi systemy Ukrainy v suchasnykh hlobalizatsiinykh umovakh [Analysis of competitiveness of Ukraine’s taxa¬tion system in today’s global environment]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 2015, from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/26.pdf [in Ukrainian].

Index of Economic Freedom. Wall Street Journal, Heritage Foundation, from http:// www.heritage.org/index/ [in English].

Reitynh vilnykh ekonomik svitu za 2016 rik [The world free market economies ranking 2016], from https://tsn.ua/groshi/u-mizhnarodnomu-reytingu-ekonomichnoyi-svobodi- ukrayinu-zalishili-na-poperednomu-misci-582122.html [in Ukrainian].

Karavaeva Y.V. Optymalnoe nalogooblozhenie: teoriia i istoriia voprosa: monografiia [Optimal taxation: theory and background]. Moscow: Ankil, 2010, 288 p. [in Russian].

Soskin O.I. Transformatsiia podatkovoi systemy v konteksti formuvannia suchasnoi ekonomichnoi modeli Ukrainy [The transformation of the tax system in the context of the current economic model Ukraine], from http://kibit.com.ua/en/press/articles/? view=261 [in Ukrainian].

Yurchenko V.V. Suchasni tendentsii rozvytku ta harmonizatsii podatkovykh system krain Yevropeiskoho Soiuzu. Vektory dlia Ukrainy [Modern trends and harmonization of tax systems in the European Union. Vectors for Ukraine]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, 2013, No. 12, pp. 10-15 [in Ukrainian].

Genser B., Reutter M. A Fiscal Policy in Action. Moving Towards Dual Income Taxation in Europe. FinanzArchiv, 2007, Vol. 63, No. 3, pp. 436-456 [in English].

Serebrianskyi D.M. Napriamy pidvyshchennia konkurentozdatnosti vitchyznianoi systemy opodatkuvannia v umovakh hlobalizatsii [Areas of increasing the competitiveness of the domestic taxation system in the context of globalization], from http://ndi- fp.asta.edu.ua/files/doc/sdm-vystup.pdf [in Ukrainian].

Turianskyi Yu.I. Vplyv podatkiv na konkurentospromozhnist ukrainskoi ekonomiky [The impact of taxes on the competitiveness of Ukraine’s economy]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, 2014, No. 5 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.